Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup klimatyzacji

Przedmiot:

Zakup klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
powiat: wołomiński
tel.: 22 760 70 08, 22 760 70 45 fax: 22 760 70 55
zapytanie.ofertowe.wai@kobylka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kobyłka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup klimatyzacji

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzacji do dwóch pomieszczeń biurowych o powierzchni 13,36m2 i 13,09m2 znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1.Ww. pomieszczenia usytuowane są na II piętrze budynku od strony południowej.

Szczegółowa specyfikacja Pok. 32:

Długość pokoju - 550 cm;

Szerokość pokoju - 243 cm;

Wysokość pokoju -292 cm;

Wysokość okna - 170 cm;

Szerokość okna - 114 cm;

Liczba osób w pokoju - 2

Podstawowe urządzenia biurowe - drukarka, 2 jednostki komputerowe stacjonarne oraz niszczarka.

Szczegółowa specyfikacja Pok. 33:

Długość pokoju - 550 cm;

Szerokość pokoju - 238 cm;

Wysokość pokoju - 292 cm

Wysokość okna - 170 cm;

Szerokość okna - 116 cm;

Liczba osób w pokoju: 2-3

Podstawowe urządzenia biurowe - drukarka, 2 jednostki komputerowe stacjonarne oraz niszczarka.

Przedmiot zakupu obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie dwóch jednostek klimatyzatorów wewnętrznych MULTI SPLIT oraz jednej jednostki zewnętrznej (wraz z odprowadzeniem skroplin na do rynny deszczowej spustowej znajdującej się na balkonie na drugim piętrze oraz podłączeniem zasilania elektrycznego bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej znajdującej się na II piętrze).

Montaż jednostki zewnętrznej na balkonie II piętro.

Minimalny okres gwarancji urządzeń: 36 miesięcy.

Montaż w pokoju na ścianie.

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia i zapoznania się z ofertami:

12.09.2019r. godz. 14.15.

Składanie ofert:
1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty po przez przesłanie następujących dokumentów;

- pełnomocnictwo - jeśli ofertę przesyła osoba upoważniona przez wykonawcę,

- zaakceptowany wzór umowy,

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

2) Załączone dokumenty do regulaminu postępowania ofertowego należy przesłać na adres e-mail: zapytanie.ofertowe.wai@kobylka.pl do dnia 12.09.2019r. do godz. 14.00. w polu TEMAT proszę wpisać: ,,KLIMATYZACJA WRZESIEŃ 2019". Oferty należy przesłać jako załącznik do emaila w formacie PDF lub JPG.

Uwaga:

Oferty złożone po terminie lub złożone w inny sposób niż określony w pkt 8 nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin dostawy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 w terminie do pięciu dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 30.09.2019r.

Ze względu na specyfikę pracy Zamawiającego, zalecane jest aby prace montażowe wykonywane były poza godzinami pracy Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram prac montażowych przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z Wykonawcą w dniu podpisania Umowy.

Wymagania:
3. Informacja dodatkowe:

Każdy oferent przed złożeniem oferty powinien mógł dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z dokonania wizji lokalnej, oferent bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za nieprawidłowe (nieadekwatne ze stanem faktycznym) złożenie oferty.
5. Warunki płatności:

Zamawiający dokona płatności Wykonawcy po odebraniu przedmiotu zamówienia na podstawie faktury:

Forma płatności: przelew;

Termin płatności: 30 dni.

6. Informacje uzupełniające:

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

2) Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;

3) W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto:

a) łączna wartość przedmiotu zamówienia;

b) bezpłatny koszt dostawy.

7. Kryterium oceniania ofert:

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie się kierował:

1) najniższą ceną przedmiotu zamówienia - 80%;

2) okresem gwarancyjnym - 20%.

3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą łączną liczbą punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:

Kryterium - Cena brutto oferty (C):

C = Cn / Cob * 80,00% * 100

gdzie: C - liczba punktów przyznanych w kryterium cena

Cn - najniższa oferowana cena brutto

Cob - cena brutto w ofercie badanej

Kryterium - okres gwarancji (Gr):

Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji niż 36 miesiące, wówczas w ofercie wskaże liczbę miesięcy gwarancji.

Punkty zostaną przyznawane wykonawcy w następujący sposób:

36 miesięcy (minimum) - 0 pkt

48 miesięcy - 10 pkt

60 miesięcy - 20 pkt

Niewpisanie nic w miejsce formularza ofertowego dotyczące oferowanej ilości miesięcy lub zaznaczenie więcej niż jednej opcji równoznaczne będzie z oferowaniem 36 miesięcy gwarancji, a oferta ta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.

Łączna liczba punktów zostanie wyliczona na podstawie wzoru:

P = C + Gr

gdzie: P - łączna liczba punktów badanej oferty

C - liczba punktów w kryterium cena oferty

Gr - liczba punktów w kryterium okres gwarancji

8. Termin i sposób składania ofert:
10. Sposób przekazania wyniku:

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wyniku zapytania ofertowego na stronie internetowej Miasta Kobyłka - www.kobylka.pl - zakładka ,,Zamówienia Publiczne" w zakładce ,,Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych".

11. Sposób przesyłania odpowiedzi na pytania wykonawców:

Odpowiedzi na pytania wykonawców umieszczone będą na stronie www.kobylka.pl - zakładka ,,Zamówienia Publiczne" w zakładce ,,Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych".

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu:

Michał Godlewski, tel. 22 760-70-18, e-mail: michal.godlewski@kobylka.pl .

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.