Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawdzenie stanu technicznego ozdób oświetlenia świątecznego

Przedmiot:

Sprawdzenie stanu technicznego ozdób oświetlenia świątecznego

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
powiat: będziński
tel. 32 64 99 400, fax. 32 64 99 402
siewierz@siewierz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siewierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro
na wykonanie zadania pod nazwą:
"Sprawdzenie stanu technicznego ozdób oświetlenia świątecznego".
I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) sprawdzenie stanu technicznego ozdób oświetlenia świątecznego, będących własnością Gminy Siewierz
pod kątem wyodrębnienia uszkodzonych elementów,
b) odpowiednie zaznaczenie sprawdzanych ozdób świątecznych w taki sposób, aby było określone które
ozdoby należy zlikwidować ze względu na ich obecny zły stan techniczny i brak podstaw do ich dalszej
naprawy ze względu na ten stan techniczny oraz zaznaczenie tych ozdób, w których należy wymienić
jedynie część elementów uszkodzonych i określenie co zostało uszkodzone,
c) przedłożenie pisemnej informacji o stwierdzonych ilościach całkowicie uszkodzonych ozdób oraz
ilościach ozdób z częściowymi uszkodzeniami,
d) oświadczenie Zleceniobiorcy czy podejmie się zadania naprawy stwierdzonych uszkodzeń w ozdobach po
wcześniejszym otrzymaniu stosownego zlecenia na to zadanie i w związku z tym składa wstępną pisemną
wyceną kosztów naprawy uszkodzonych ozdób świątecznych.

Dokument nr: GKL.703.1.000090.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz (pokój nr 11) lub
elektronicznej na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl w terminie do dnia: 13 września 2019 r. do godz. 14.00.
Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zlecenia:
w terminie do 4 października 2019 roku.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta GKL -
"Sprawdzenie stanu technicznego ozdób oświetlenia świątecznego". W ofercie powinny się znaleźć
następujące informacje:
a) dokładne oznaczenie oferenta (nazwa, adres, NIP, nr telefonu),
b) cenę za wykonanie usługi (cenę netto oraz brutto).
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na pełny zakres prac określony w zapytaniu ofertowym.
Nie dopuszcza się składania ofert tylko na pewną część zadań określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą
podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie
skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej,
konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą
ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy mają możliwość udzjelenia 36-miesięcznej
gwarancji na wykonane naprawy ozdób świątecznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści
załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
VII. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy będzie kara umowna za opóźnienie w realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania
ofertowego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku naliczenia kar umownych Zleceniobiorca wyrazi zgodę na ich potrącenie z wierzytelności
przysługującej z tytułu realizacji umowy.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do stałej współpracy ze Zleceniodawcą w celu koordynowania
prawidłowego przebiegu realizacji umowy.
VIII. Termin ważności oferty:
30 dni od daty określonej jako termin składania ofert.
XI. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia bez
podania przyczyny.
Zapraszani do składania oferty.

Uwagi:
IX. Kryterium wyboru oferty:
- najniższa cena.

Kontakt:
VI. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień są:
a) Agnieszka Gajewska - Inspektor ds. Gospodarki Lokalowej, tel: (32) 64 99 460, e-mail:
a.gajewska@siewierz.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.