Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie operatu wodnoprawnego

Przedmiot:

Opracowanie operatu wodnoprawnego

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Brzeziny
ul. Sienkiewicza nr 16A
95-060 Brzeziny
powiat: brzeziński
Tel. 046 874 32 79, fax 046 874 36 99
gminabrzeziny@post.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Brzeziny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatu wodnoprawnego oraz złożenie wniosku i
uzyskanie w imieniu Gminy Brzeziny pozwolenia wodnoprawnego na:
a) pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Gałkówku Kolonii, na działkach ewidencyjnych
numer 290/3 i 290/6, obręb 9 Gałkówek Kolonia, gm. Brzeziny;
b) wprowadzenie oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody
w Gałkówku Kolonii do ziemi poprzez studnię chłonną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej
numer 290/3, obręb 9 Gałkówek Kolonia, gm. Brzeziny;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Wykonanie operatów wodnoprawnych. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
warunkami i normami, w ilości 3 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. wersji elektronicznej,
b) Uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień dotyczących przedmiotu zamówienia, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego tj. Gminy Brzeziny wniosków
o udzielenie Gminie Brzeziny pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i
odprowadzanie wód popłucznych do ziemi na stacji uzdatniania wody w Gałkówku Kolonii wraz z
wymaganymi załącznikami.
d) Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w
szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. z Dz. U. z 2018 r. póz. 2268 ze zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. póz. 1396 ze zm.)
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, m.in. mapy
lokalizacyjne, wypisy z rejestru gruntów.
f) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień i uzupełnień w toku prowadzonego
postępowania administracyjnego.
3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Gmina Brzeziny posiada:
- decyzję znak: DR.6223-1/10 z dnia 11 lutego 2010 r. Starosty Brzezińskiego udzielającą Gminie
Brzeziny pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wprowadzenie oczyszczonych wód
popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Gałkówku Kolonii, na działkach ewidencyjnych numer 290/3 i
290/6, obręb 9 Gałkówek Kolonia, gm. Brzeziny. Termin obowiązywania decyzji do dnia 10 lutego
2020r,,
- operaty wodnoprawne, stanowiące podstawę do wydania powyższych decyzji.

Dokument nr: RIiRG.271.32.2019

Składanie ofert:
9. W ofercie należy umieścić zapis:
Oferta na:
,,Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu Gminy Brzeziny
pozwolenia wodnoprawnego na na pobór wód podziemnych
i wprowadzenie oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody
w Gałkówku Kolonii,
na działkach ewidencyjnych numer 290/3 i 290/6, obręb 9 Gałkówek Kolonia,
gm. Brzeziny. "
VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brzeziny przy ulicy Sienkiewicza nr 16A w
godzinach urzędowania nie później niż do dnia 11.09.2019r. (środa) do godz. 12.00, lub na adres e-
mail: gminabrzeziny@post.pl, faxem nr 046 874-36-99.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz ze złożeniem i uzyskaniem decyzji prawomocnej
udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i wprowadzenie oczyszczonych
wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Gałkówku Kolonii, na działkach ewidencyjnych numer
290/3 i 290/6, obręb 9 Gałkówek Kolonia, gm. Brzeziny - od dnia podpisania umowy do dnia 10 lutego
2020 r.

Wymagania:
V. Kryteria oceny ofert.
1. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, która spełnia wszystkie wymagania zawarte
w niniejszym zaproszeniu. Cena oferty - 100%.
2. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą i otrzyma maksymalną ilość
punktów tj. 100. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną wg. wzoru:
cena oferty najniższej
liczba punktów badanej oferty =...................... x 100
cena oferty badanej
3. Z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę zostanie zawarta umowa
4. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania umowy.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz powinna być spięta lub zszyta. Każdy dokument
składający się na ofertę musi być czytelny.
3. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku
obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane
pod uwagę.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca
ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać
dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są
łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez te osoby.
6. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
7. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
8. Wszystkie załączniki do niniejszej dokumentacji stanowią jej integralną część.
mail: gminabrzeziny@post.pl, faxem nr 046 874-36-99.
VIII. Zawartość oferty.
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 i załącznik nr 2,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do
reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
4. Oświadczenie wykonawcy na temat posiadanego doświadczenia i wiedzy technicznej w zakresie
opracowania operatu wodnoprawnego - wg wzoru załącznika nr 2
IX. Podstawa prawna.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
X. Postanowienia końcowe.
1. Sprawę prowadzi Małgorzata Olkiewicz i Justyna Johan tel. (046) 874-32-79 pok. nr 1.13 fax 046 874
36 99. Informacje udzielane są w godzinach: 9.00 - 15.00.
2. Załącznikami do niniejszej dokumentacji są:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 i załącznik nr 1 a
b) Oświadczenie Wykonawcy -załącznik nr 2
c) Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w
przypadku wyboru danej oferty obejmuje także wyrażenie zgody na opublikowanie danych
osobowych (imienia i nazwiska lub firmy oraz jej siedziby) na stronie internetowej Gminy Brzeziny
oraz na tablicy ogłoszeń.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyn.

Kontakt:
1. Sprawę prowadzi Małgorzata Olkiewicz i Justyna Johan tel. (046) 874-32-79 pok. nr 1.13 fax 046 874
36 99. Informacje udzielane są w godzinach: 9.00 - 15.00.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.