Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ogrodzenia

Przedmiot:

Przebudowa ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA OTWOCKA WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06) wew. 239
inwestycje@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu
na podstawie regulaminu w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Otwocka
na dostawy, usługi i roboty budowlane ze środków publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro
(zarządzenie nr 212 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 12.2017 r.)
Zapytanie ofertowe na przebudowę ogrodzenia w ul. Tysiąclecia jako część I zadania o
nazwie Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Batorego do ul. Mazurskiej"
Nazwa zadania: Przebudowa ogrodzenia posesji przy ul Tysiąclecia 16 w ramach zadania ,,Przebudowa
ul. Tysiąclecia na odcinku od ul Batorego do ul Mazurskiej''
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
a) Wykonanie przebudowy ogrodzenia posesji przy ul Tysiąclecia 16 na długości ok. 50 m. Zgodnie z
załącznikiem graficznym
b) Materiały niezbędne do przebudowy po stronie właściciela ogrodzenia zgodnie z podpisaną umową -
zgodą z dnia 04.09.2019 r.

Otwarcie ofert: a) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.09.2019 o godz 10;00 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek C pok Nr 35.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2019 do godz 12;00 w zaklejonej kopercie w siedzibie
zamawiającego Biuro Obsługi Mieszkańców - bud. ,,B" pok 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta
Otwocka, ul Armii Krajowej 5

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia : do 10 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Zamawiający zamieszcza w załączeniu do ogłoszenia materiały jakie posiada w związku z
ogłoszeniem o zamówieniu: wskazanie lokalizacji ogrodzenia
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium
Cena - 100% wg wzoru: najniższa/badana x 100
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru - zał nr 1
b) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) i b) nie zostanie poddana procesowi punktacji
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie
A) Cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania
b) Opis sposobu przygotowania oferty
ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
oferta na ,, przebudowa ogrodzenia w ul. Tysiąclecia".
ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
c) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie
otwarta
d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej
składania
b) Zamawiający bez podania przyczyny może unieważnić postępowanie.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Beata Wądołkowska
Kamil Mazek
Zapytania dotyczące treści i przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy
inwestycje@otwock.pl w tytule umieszczając zwrot.. Ogłoszenie o zamówieniu"

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.