Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu nawierzchni

Przedmiot:

Wykonanie remontu nawierzchni

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
powiat: wołomiński
22763 30 00, fax (22) 763 30 66, tel. 22 763 30 98, tel 22 763 30 92.
ewa.mangos@wolomin.org
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wołomin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 206/2019 z dnia 12.07.2019
r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 000 euro w Urzędzie
Miejskim w Wołominie, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: wykonanie remontu nawierzchni.
1. Zamawiający: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
2. Przedmiot zamówienia: zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia będzie realizowany na działce o nr
ewid. 35/1 obręb 0029 przy ul. Kościelnej. Zakres prac przewiduje - zagospodarowanie przestrzeni
publicznej. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania terenu
gminnego położonego w Wołominie u zbiegu ul. Kościelnej i Legionów. Działka ewidencyjna nr 35/1 o
łącznej powierzchni 269 m2 będąca własnością Gminy Wołomin. W obrębie działki rosną drzewa (gatunek
lilak pospolity), które należy uwzględnić przy realizacji zadania. Ukształtowanie powierzchni działki jest
równe , nie występują wyraźne spadki trenu ani skarpy. Obszar realizacji zadania stanowi otwartą przestrzeń
publiczną. Realizacja zagospodarowania powinna zostać wykonana w sposób umożliwiający wprowadzenie
małej architektury. Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy, ułożenie nie płyt kamiennych o wymiarach
125 x 90 cm - 4 szt, wykonanie napisu/cytatu na tablicy kamiennej spoinowanie, impregnacje, montaż
elementów małej architektury wraz z materiałami (pręty, kotwy, kotwy chemiczne). Materiały, robociznę,
transport, zabezpieczenie terenu terenu realizacji prac zapewnia Wykonawca.

Dokument nr: ZP.89.2019

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej: 10.09.2019 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr
.20.

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym,
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: ewa.mangos@wolomin.org. pl lub
piotr.mystkowski@wolomin.org.pl do dnia 10.09.2019 do godz. 10:00
Oferta przesłana po terminie, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może
wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składnia.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 15.10.2019

Wymagania:
5. Warunki płatności: 21 dni od daty prawidłowo złożonej faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego
6. Warunki udziału w postępowaniu: (można opisać warunki jakie mają spełniać Wykonawcy,
jeżeli dotyczy) Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi narzędziami oraz zapleczem technicznym
niezbędnym do realizacji zamówienia oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizacji
podobnych zadań.
7.Opis sposobu wyboru oferty (kryteria oceny ofert) cena 100%
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Uwagi:
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołominie jest Burmistrz
Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można
się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iodffiwolomin.org.pl.,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. b i c Ogólnego Rozporządzenia RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek prawny ciążący na Administratorze
wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ,,ustawą Pzp"
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o przepisy prawa, organy kontrolne, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, tj. podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę
świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych,
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 201 lr. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu,
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO:
8) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych Skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
- na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a więc prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.
- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 USt. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy
2) W przypadku, w którym Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego przekazuje
Zamawiającemu dane osobowe, które bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, zobowiązany jest do
wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej Ogólnym Rozporządzeniem
RODO - w tym przypadku Wykonawca składa ,,Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO" - Załącznik Nr 5 do regulaminu

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Mangos pokój 20 tel. 22 763 30 98, Piotr
Mystkowski pokój 21 tel 22 763 30 92.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.