Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wydzielenie pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym

Przedmiot:

Wydzielenie pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach Sp. z o.o
ul. Henryka Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski
tel. 74 844-94-11, 74 844-94-12, fax 74 662-29-64
zgm@boguszow.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Boguszowie-Gorcach
ZAPRASZA do złożenia oferty na:
Wydzjelenia pomieszczenia WC
w lokalu mieszkalnym nr 7a
w budynku przy ul. Górnej 15 w Boguszowie - Gorcach
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych obejmujących wydzielenie pomieszczenia
WC w lokalu mieszkalnym przy ul. Górnej 15/7a w Boguszowie-Gorcach zgodnie z załączoną dokumentacją
projektową i przedmiarem robót.
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
zapoznanie się z zakresem robót określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót
zalecane dokonanie oględzin miejsca robót celem uzyskania wszelkich informacji przydatnych
do przygotowania oferty, która zagwarantuje należyte wykonanie zadania, będzie zgodna z warunkami
technicznymi
ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
cena ofertowa jest wiążąca - ostateczna
3. Opis sposobu obliczenia cen:
Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia wraz z podaniem wyceny robót: netto
i brutto, (formularz oferty - załącznik nr 1)
Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia Ryczałtowego
Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54; poz. 535 z późn. zm.)
W całkowitej cenie ofertowej, obejmującej całość zamówienia, mają być zawarte wszelkie koszty
i składniki związane z zamówieniem, które to koszty można było przewidzieć w terminie opracowywania
oferty do czasu jej złożenia a także nie ujęte w przedmiarze robót takie jak: projekt zmiany organizacji
ruchu,
Parametry oferowanych materiałów muszą spełniać wymagania zawarte w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robót, które stanowią załącznik do zapytania ofertowego (dopuszcza się stosowanie
materiałów innych producentów niż proponowane w w/w załącznikach pod warunkiem, że są one
równoważne / nie gorsze)
o Nie dopuszcza się możliwości zmiany pozycji przedmiaru. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości
w przedmiarze, konieczności wykonania prac nie objętych przedmiarem, propozycje zastosowania

materiałów o parametrach innych niż zawarte w przedmiarze, projekcie i specyfikacji technicznej należy
umieścić w oświadczeniu - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
* Ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową,
o Cenę oferty należy podać w walucie polskiej PLN, do dwóch miejsc po przecinku.

Dokument nr: L.dz.TT/4276/2019

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2019r. o godz. 11,05 w siedzibie zamawiającego

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.09.2019r do godziny 11.00, w siedzibie zamawiającego,
ul. Sienkiewicza 46,58-370 Boguszów-Gorce, Sekretariat, pok. nr 8.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie , zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
3. Koperta powinna być zaadresowana na : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o. o. w Boguszowie-
Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący : "Oferta na remont lokalu przy ul. Górnej 15/7a
w Boguszowie-Gorcach"
4. Koperta powinna również posiadać nazwę i adres Wykonawcy , aby można było odesłać ofertę
w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
5. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona
przy wyborze.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce wykonania zamówieni
1. Termin wykonania: najpóźniej do dnia 15.12.2019r,
2. Miejsce wykonania: Boguszów-Gorce, ul. Górna 15/7a

Wymagania:
5. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:
Gmina Miasto Boguszów-Gorce wybierze najkorzystniejszą dla siebie ofertę spośród wszystkich prawidłowo
sporządzonych i złożonych w terminie ofert.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
1. formularz propozycji cenowej - zał. 1
2. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia
3. szczegółowy kosztorys ofertowy
4. oświadczenia- wg zał. 2 i 3
5. oświadczenie wg zał. 4 o zgodności proponowanych materiałów
6. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
7. wykaz wykonanych robót wg zał. 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie w okresie
ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej 3-ch robót obejmujących zakresem wykonanie pomieszczenia wc
8. wykaz osób biorących udział w zamówieniu - zał. nr 5 w szczególności:
o kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania
uprawnień,
11. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce, Tel. 74 84 49 411, adres e-mail: 2Rni@boguszQW.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia: prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. Podpisanie umowy
W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty wybrany wykonawca
zobowiązany jest podpisać umowę.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
o Jolanta łapińska- w sprawie stanu formalno - prawnego nieruchomości: tel.074/84-49-411 wew. 21
Daria Wołk-Łaniewska tel.074/84-49-411 wew.49 e-mail: dwolk@boguszow.com.pl
10. Informacje dodatkowe
o Informacje dodatkowe można uzyskać w Dziale Technicznym ZGM sp. z o.o, w Boguszowie-Gorcach
tei.074/84-49-411 wew.33
W sytuacjach uzasadnionych zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów
z wykonawcami, jak również negocjacji.
W przypadku zaproponowania materiałów gorszej jakości / o gorszych parametrach niż wymagane
w przedmiarze robót oferta zostanie odrzucona.
o Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odrzucenia oierty bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.