Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa polegająca na usunięciu, odbiorze, transporcie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usługa polegająca na usunięciu, odbiorze, transporcie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowogród Bobrzański
ul. Juliusza Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
powiat: zielonogórski
tel. 517886285
m.surynt@nowogrodbobrz.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Nowogród Bobrzański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Nowogród Bobrzański zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania
pn. ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w
2019r".
II. Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 111/2016 Burmistrza Nowogrodu
Bobrzańskiego z dnia 30 listopada 2016 roku.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986) - art. 4 pkt 8 ustawy.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usunięciu, odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowe faliste lub płaskie) od
właścicieli, zarządców lub użytkowników gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy
Nowogród Bobrzański.
Zakres zadania obejmuje usunięcie (demontaż z konstrukcji), odebranie zalegających na
konstrukcjach dachowych lub składowanych na posesji płyt azbestowych i przygotowanie do ich
załadunku, załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest
na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji, wystawienie protokołu odbioru
(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz karty przekazania odpadu.
Przewidywana ilość płyt azbestowych do odbioru:
1) . Około 370 m do usunięcia (demontażu) (przy czym przyjęto, że średnia waga 1m wynosi 12
kg), co stanowi 4,44 Mg;
2) . Około 280m2 (przy czym przyjęto, że średnia waga 1m2 wynosi 12 kg) zmagazynowanych
luzem, co stanowi 3,36 Mg
Podana ilość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie, do rozliczeń przyjęta zostanie wartość
Oferenta za 1 Mg zutylizowanego azbestu, która nie podlega negocjacjom w czasie trwania umowy
bez względu na dodatkowe okoliczności.
Zadanie pt. ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród
Bobrzański w 2019r". Zamawiający będzie ubiegał się o refundację poniesionych kosztów ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

CPV: 90650000-8

Dokument nr: GKDI.6232.15A.2019.MS

Składanie ofert:
IX. Termin i sposób składania ofert
Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 13 września 2019r. do
godz. 15:00 z dopiskiem ,,Usuwanie azbestu na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w 2019r".
a) , osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Juliusza
Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański (biuro podawcze)
b) . za pośrednictwem poczty, kurierem na adres: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul.
Juliusza Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański (decyduje data i godzina wpływu)

Miejsce i termin realizacji:
V. Przewidywany termin realizacji zadania:
od podpisania umowy do 30 września 2019r.

Wymagania:
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) przestrzeganie przepisów BHP i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach,
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca.
2) zabezpieczenie i oznakowanie terenu w czasie wykonywania usługi.
3) utrzymywanie porządku na stanowiskach roboczych i na terenie gdzie będzie wykonywana
usługa.
4) składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów;
5) naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego - uszkodzeń lub
zniszczeń spowodowanych w związku z usługą;
6) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw
związanych z realizacją przedmiotu umowy.
7) wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej
umowy osobom trzecim.
8) wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i na ustalonych
niniejszą umową warunkach.
9) Wykaz nieruchomości z których należy zdemontować, odebrać i unieszkodliwić na
przystosowanym składowisku azbest lub odebrać i unieszkodliwić (w przypadku płyt
zdemontowanych) zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
10) W przypadku nieruchomości z których należy zdemontować i unieszkodliwić wyroby
zawierające azbest Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompleksowej usługi.
Usługa ta będzie obejmowała: demontaż, pakowanie, uporządkowanie terenu
i oczyszczenie z pyłu azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek
i zdeponowanie na przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami
unieszkodliwienia.
11) W przypadku odpadów zdemontowanych przez właścicieli lub użytkowników Wykonawca
będzie zobowiązany tylko do odbioru oraz unieszkodliwienia azbestu.
Usługa ta będzie obejmowała: pakowanie, uporządkowanie terenu i oczyszczenie z pyłu
azbestowego, załadunek, transport na składowisko, rozładunek i zdeponowanie na
przystosowanym składowisku odpadów wraz z kosztami unieszkodliwienia.
12) W terminie 14 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się
i ustalićdo godny termin wykonania prac związanych z demontażem (odbiorem) odpadów
z właścicielami (użytkownikami) nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.
Wykonawca prac demontażowych powinien uwzględnić zaplanowane terminy z firmami
dekarskimi. O uzgodnionych terminach Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować Zamawiającego.
13) Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odbieranych odpadów azbestowych z każdej
posesji.
14) Ważenie odbieranych płyt azbestowo-cementowych ma odbywać się w obecności
przedstawiciela właściciela nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru.
15) Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z czynności tej sporządza się
protokół spisany przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli budynków
(użytkowników) oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej posesji, który będzie
zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady,
wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów tj. powierzchnia w m2 i
waga w tonach/Mg. W przypadku płyt połamanych w protokole wpisuje się wagę w tonach.
16) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód unieszkodliwienia odpadów tj. kartę
przekazania odpadów na składowisko wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).
17) Wykonawca po zakończeniu prac na każdej posesji złoży właścicielowi (użytkownikowi)
nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z
dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004r., nr 71, poz. 649).
Wszystkie prace musza być wykonane zgodnie z:
1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701),
2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. póz. 799),
3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia z 2004
roku w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649),
4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.
U. z 2005 r., Nr 216 poz. 1824),
5) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 819).
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie zezwolenia na zbieranie i transport
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydanego przez właściwy organ zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701). Na potwierdzenie
spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą kserokopię w/w zezwolenia.
2. Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku.
3. Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku.
VII. Kryterium wyboru oferty: cena brutto -100 %
Cena ofertowa (łączna cena oferty) - znaczenie 100 pkt
CN
Pw=_______x 100 (max liczba punktów w ocenianej ofercie)
Cob
Oznaczenia:
Pw- ilość punktów przyznanych wykonawcy
Cn- najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegający eh odrzuceniu
Cob - cena zaoferowana w badanej ofercie
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferent wynosi -100 pkt.
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należytym podatkiem VAT
(cena brutto)
2. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z obowiązkami wykonawcy,
niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przyjęta przez Zamawiającego forma wynagrodzenia Wykonawcy jest to wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie rzeczywistej masy odpadów odebranych w ramach
realizacji usługi objętej niniejszym postępowaniem oraz jednostkowych cen odbioru 1
Mg odpadów, które w trakcie trwania umowy pozostaną niezmienne.
5. Podane w zapytaniu ofertowym ilości zostały ustalone na podstawie wniosków/
oświadczeń właścicieli nieruchomości oraz inwentaryzacji odpadów zawierających
azbest na terenie Gminy Nowogród Bobrzański. Rzeczywistą masę, która zostanie
przyjęta do rozliczenia umowy, Wykonawca ustali podczas realizacji usługi. Przyjęto, że
1 m2 waży 12 kg.
VIII. Oferta:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego
Do formularza oferty Oferent dołącza:,
- zezwolenie na prowadzenie działalności i transport odpadów niebezpiecznych,
zawierających azbest,
IX. Opis części zamówieni:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
X. Ofert wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
XI. Warunki zmiany umowy:
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego wskutek niniejszego zapytania ofertowego,
może zostać zmieniona drodze aneksu w następującym zakresie:
1. W przypadku zmiany przez Wykonawcę wartości nominalnej umowy wynikającej ze
zwiększenia lub zmniejszenia ilości odebranych wyrobów zawierających azbest.
2. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,
dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany ustawy o podatku od
towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest
uprawniony doi uzyskania wynagrodzenia.
3. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminy
wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

Kontakt:
X. Osoba do kontaktu
Monika Surynt, tel. 517886285
m.surynt@nowogrodbobrz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.