Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usług polegających na DEMONTAŻU, ODBIORZE, PAKOWANIU, TRANSPORCIE i PRZEKAZANIU...

Przedmiot:

Wykonanie usług polegających na DEMONTAŻU, ODBIORZE, PAKOWANIU, TRANSPORCIE i PRZEKAZANIU do UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
powiat: lwówecki
(4875) 7823650, Tel. 75 782 28 21, fax. 75 782 28 20
m.kowalski@powiatlwowecki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług polegających na DEMONTAŻU, ODBIORZE, PAKOWANIU, TRANSPORCIE i PRZEKAZANIU do UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W 2019 R.
Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wykonywania usług w zakresie określonym w przedmiotowym postępowaniu.
3). Wykaz obiektów do zamówienia publicznego dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych gospodarczych:

Lp.

Nazwa obiektu

1.

ul. Fabryczna 26, Mirsk, dach budynki gospodarcze 667,00 m2

2.

Strzyżowiec działka nr 163, gm. Wleń, dach budynek mieszkalny 308,00 m2, dach budynki gospodarcze 427,00 m2

3.

Dworek 9, gm. Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 462,00 m2

4.

ul. Wojska Polskiego 27, Mirsk, płyta składowana 275,00 m2

5.

Giebułtów 51, gm. Mirsk, płyta składowana 233,00 m2

6.

Gmina Lwówek Śląski, płyta składowana 67,20 m2

7.

Gierczyn 53, gm. Mirsk, -płyta składowana 148,50 m2

8.

Ubocze 90, gm. Gryfów Śląski, dach budynek gospodarczy 231,00 m2, płyta składowana 10,0 m2

9.

Skała 9, gm. Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 44,00 m2, płyta składowana 35,0 m2

10.

ul. Płakowicka 47, Lwówek ŚLąski, płyta składowana 108,00 m2

11.

Dębowy Gaj 30, gm. Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 125,13 m2

12.

Bielanka 19, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 57,75 m2

13.

Gaszów 7, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 45,38 m2

14.

Mojesz 45, gm. Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 83,00 m2, płyta składowana 1,50 m2

15.

Płóczki Górne 69/1, gm. Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 19,25 m2, płyta składowana 41,25 m2

16.

Orłowice 58B, gm. Mirsk, płyta składowana 121,00 m2

17.

Osiedle 7 Dywizji 21, Gryfów Śląski, płyta składowana 117,00 m2

18.

Skała 12, gm. Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 309,38 m2, płyta składowana 40,00 m2 i 2,00 m3

19.

Ubocze 30, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 34,30 m2

20.

ul. Jaśkiewicza 23/5, Lwówek Śląski, płyta składowana 71,53 m2

21.

Rakowice Wielkie 2, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 26,20 m2

22.

Kamień 26, gm. Mirsk, płyta składowana 114,13 m2

23.

Płóczki Dolne 59, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 57,75 m2

24.

Giebułtów 19, gm. Mirsk, dach budynek gospodarczy 144,38 m2

25.

Pławna Dolna 78, gm. Lubomierz, płyta składowana 107,25 m2

26.

Skorzynice 10, gm. Lwówek Śląski, dach budynek gospodarczy 363,00 m2, płyta składowana 12,38 m2

27.

Proszówka 2A, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 48,00 m2,

28.

Giebułtów Wola Augustowska 32, gm. Mirsk, płyta składowana 51,20 m2

29.

ul. Łąkowa 1, Mirsk, płyta składowana 32,64 m2

30.

Sobota 66B/3, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 21,18 m2,

31.

ul. Daszyńskiego 2D, Lwówek Śląski, płyta składowana 57,75 m2

32.

Rodzinne ogrody działkowe, Lwówek Śląski, płyta składowana 12,00 m2

33.

Dworek 5, gm. Lwówek Śląski, dach budynek 177,20 m2, płyta składowana 75,00 m2

34.

ul. Jaśkiewicza 47, Lwówek Śląski, płyta składowana 94,88 m2

35.

Chmielno 99, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 156,75 m2

36.

Mojesz 43, gm. Lwówek Śląski, dach budynek mieszkalny 170,50 m2

37.

ul. Granicza 111, Mirsk, płyta składowana 22,00 m2

38.

Pławna Dolna 2, gm. Lubomierz, dach budynek gospodarczy 16,50 m2, płyta składowana 50,00 m2

39.

Ubocze 194, gm. Gryfów Śląski, płyta składowana 122,40 m2

40.

Ustronie 9, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 248,88 m2

41.

Płóczki Górne 142, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 13,50 m2

42.

Rząsiny 112, gm. Gryfów Śląski, dach budynek gospodarczy 163,00 m2

43.

Gierczyn 34/1, gm. Mirsk, płyta składowana 125,13 m2

44.

Kotliska 6a, gm. Lwówek Śląski, płyta składowana 155,00 m2

4). Prace przygotowawcze:

- odizolowanie miejsca demontażu przed dostępem niepowołanych osób oraz niepowołanych pojazdów,

- umieszczenie stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objętych pracami,

- montaż, czas pracy,
5). Prace demontażowe:

- demontaż płyt eternitowych z dachu,

- ułożenie płyt eternitowych na paletach, ofoliowanie, oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- ewentualne drobne odpady azbestowe w postaci odłamanych kawałków płyt starannie zebrane i w stanie wilgotnym zapakowane do worków foliowych szczelnie zamykanych,
6). Prace końcowe:

- załadowanie ofoliowanych palet z płytami eternitowymi i worków na środek transportu,

- demontaż rusztowań,

- wywóz palet z płytami eternitowymi upoważnionym środkiem transportu,

- zdeponowanie na upoważnionym składowisku odpadów,

- dostarczenie kart przekazania odpadów wystawionych na poszczególnych właścicieli nieruchomości,

- dostarczenie kart przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów,

- ustawienie tablic informacyjnych ,,zamawiającego" (na posesji).
7). Środki transportowe przewidziane do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Transport odpadów azbestowych na składowisko odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie samochodami ciężarowymi, które wyposażone są - według międzynarodowych przepisów ADR o transporcie towarów niebezpiecznych - w odpowiedni sprzęt oraz oznakowane specjalnymi tablicami i naklejkami ostrzegawczymi.

Transport odpadów odbywa się zgodni z obowiązującymi w tym zakresie przepisami drogowymi.

Samochody transportujące odpady posiadają stosowne pozwolenia (ADR) na transport odpadów niebezpiecznych oraz przeszkolonych w tym zakresie kierowców.

Odpady z kilku budynków do miejsca unieszkodliwiania należy transportować łącznie, pojazdami ciężarowymi o dużej ładowności w celu minimalizacji kosztów transportu.

Dokument nr: OR.272.83.2019

Składanie ofert:
). Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Szpitalnej 4, 59-600 Lwówek Śl. w kopertach z następującym oznaczeniem: ,,OFERTA NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST"

2). Termin składania ofert upływa 13.09.2019 r. o godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce wykonania zamówienia

- Zamawiający wymaga, aby całe Zamówienie było wykonywane w terminie do 30 listopada 2019 r.

- Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usług na poszczególnych obiektach wynosić będzie 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Miejscem wykonania Zamówienia jest obszar Powiatu Lwóweckiego.

Wymagania:
. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy - Pzp),

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy - Pzp),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - Pzp),

- Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta, którą Wykonawca prześle do Zamawiającego w wyznaczonym terminie faksem, należy potwierdzić przesyłając jej oryginał na adres Zamawiającego.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

b) zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

c) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to wykonanych w tym okresie usług na potwierdzenie posiadania doświadczenia ; Zamawiający informuje, że warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie we wskazanym wyżej okresie wykonania minimum jednej usługi usuwania azbestu o wartości 30 000,00 zł.
Dodatkowe informacje: W przypadku, gdy w terminie składania ofert nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekraczać będzie wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania.
7. Opis sposobu oceny ofert

Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 5. Jeżeli przedstawione wraz z ofertą (wzór oferty wg załącznika nr 1) dokumenty nie będą potwierdzały spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym m owa w pkt. 4 i 5 oferta ta nie będzie rozpatrywana.

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1). Wykonawca określi cenę w walucie krajowej według załączonego wzoru oferty (zał. nr 1).

2). Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3). Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

a). Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

b). Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę."

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny za całość usługi (wg wzoru oferty zał. nr 1).

2) Zamawiający zastrzega realizację takiej ilości zadań (wykaz obiektów określonych we wzorze oferty - zał. nr 1) na jaką wystarczy zaplanowanych środków finansowych co oznacza, że na część określonych zadań (wykaz obiektów) postępowanie zostanie unieważnione.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

1). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2). W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

12. Pozostałe informacje

1). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.

2). Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

a) nie została złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

c) stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.

3) Zmiana umowy:

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku dom wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zakresu zadań.

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zamiany zadań w przypadku wycofania się podmiotu, który złożył wniosek o dofinansowanie kosztów usunięcia odpadów zawierających azbest.

c) Wszelkie zmiany umowy wymagają zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest:

Mariusz Kowalski - Tel. 75 782 28 21, fax. 75 782 28 20

e-mail: m.kowalski@powiatlwowecki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.