Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa farb, rozpuszczalników i akcesoriów malarskich

Przedmiot:

Dostawa farb, rozpuszczalników i akcesoriów malarskich

Data zamieszczenia: 2019-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku
ul. Chopina 1
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 231-25-95 w.34,
rdw.wlo@zdw-bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa(zakup ) farb i akcesoriów malarskich dla RDW Włocławek"

dostawa według potrzeb farb, rozpuszczalników i
akcesoriów malarskich. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym
z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną
identyfikację towaru np. ilość, data ważności.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć na własny
koszt i ryzyko fabrycznie zamknięte, wolne od wad artykuły.

CPV: 44 80 00 00-8

Dokument nr: ZDW.RDW5.12c.362.11.2019zw

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesłać na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku,
ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek
- złożenie osobiście w sekretariacie RDW Włocławek
- za pośrednictwem poczty pisemnie
- za pośrednictwem fax-u 54 231-21-85
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail rdw.wlo@zdw-bydgoszcz.pl
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 13.09.2019r. do
godziny 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy - w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Formularz ofertowy należy przesłać na adres:
Termin realizacji zamówienia:
Wymaga się zrealizowania zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia
15.12.2019r
dostawa do siedziby
Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87- 800 Włocławek

Wymagania:
Warunki płatności:
Kwota wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury
przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na
rachunek Wykonawcy.
Inne dane:
1. Opis sposobu obliczenia ceny
a) Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto podaną na formularzu oferty, wyliczoną w
oparciu o kosztorys ofertowy. Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN
wraz z podatkiem VAT. Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie
może jej zmienić.
b) Cena oferty będzie ceną kosztorysową. Formularz ofertowy winien być wypełniony
w każdej pozycji. Cena oferty nie będzie podlegała zmianom w toku realizacji przedmiotu
zamówienia, oraz powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia w szczególności koszt transportu przedmiotu zamówienia do
Zamawiającego.
c) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Ceny podawać w zaokrągleniu do pełnych
groszy.
2. Kryteria oceny ofert
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny,
którego wagę określa się 100 %.
b) Zasada przyznawania punktów za cenę polegać będzie na porównywaniu oferty z
najniższą ceną brutto do oferty ocenianej.
c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
niniejszym ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród
rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia, a zaoferowana cena nie
przekroczy możliwości finansowych Zamawiającego.
d) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
3. Do oferty należy złożyć:
a) Formularz ofertowy załącznik nr 1,
b) Kosztorys ofertowy załącznik nr 2,
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
d) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania ofert winno być dołączone
pełnomocnictwo, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
e) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (RODO) załącznik nr 3,
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 13.09.2019r. do
godziny 12:00
Koszt dostawy do siedziby
należy
doliczyć do ceny.

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę:
Zbigniew Badziński - specjalista, tel. 54 231-25-95 w.34
Email: z.badzinski@zdw-bydgoszcz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.