Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana korytek odwodnieniowych na korytka grzebieniowe w obrębie zjazdów do posesji w...

Przedmiot:

Wymiana korytek odwodnieniowych na korytka grzebieniowe w obrębie zjazdów do posesji w ciągu odwodnienia drogi

Data zamieszczenia: 2019-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Bełchatowski reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie
ul. Lipowa 67A
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel.: (44) 632 79 14, faks: (44) 632 79 22
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana korytek odwodnieniowych na korytka grzebieniowe w obrębie zjazdów
do posesji w ciągu odwodnienia drogi powiatowej nr 1919E w miejscowości Kurnos II"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za 1mb wymiany korytek, w tym demontaż korytek
odwodnieniowych, zakup oraz montaż korytek przejazdowych grzebieniowych w obrębie zjazdów
do posesji w ciągu odwodnienia drogi powiatowej nr 1919E w miejscowości Kurnos II. Do ceny należy
doliczyć transport zdemontowanych korytek odwodnieniowych na teren Obwodu Drogowego Nr 2
w Szczercowie przy ul. Łaskiej 31. Korytka grzebieniowe muszą odpowiadać normom (wymagań
wyrobów dopuszczonych do obrotu) pozwalającym na ich zastosowanie w budownictwie. Typ korytka
jak w załączeniu. Przewidziana ilość korytek do wymiany wynosi około 200 mb, tj. na 50 zjazdach
do posesji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności wbudowanego materiału
po wykonaniu robót.
3. Na wykonany zakres przedmiotu umowy Wykonawca udzieli gwarancji 24 miesięcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 29.11.2019 r.
5. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin terenu.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV - 45232451-8

CPV: 45232451-8

Dokument nr: PZD-ZP-3701-38/2019

Składanie ofert:
VII. Miejsce składania ofert.
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów w zamkniętej kopercie
z dopiskiem ,,Wymiana korytek odwodnieniowych na korytka grzebieniowe w obrębie zjazdów do posesji
w ciągu odwodnienia drogi powiatowej nr 1919E w miejscowości Kurnos II" NIE OTWIERAĆ PRZED
godz. 12.00 dnia 13.09.2019 r.,
w terminie do dnia 13.09.2019 r., do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 29.11.2019 r.

Wymagania:
III. Okres związania z ofertą:
1. Wykonawca związany jest z ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru
formularza ofertowego,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy),
3) wzór umowy (stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego),
4) wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiący załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego),
5) wzór klauzuli informacyjnej (stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego).
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia
zamówienia w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek - piątek, godz. 07.00 - 15.00.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, wartość
podatku VAT oraz cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie.
3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
IX. Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Główny Specjalista ds. zamówień publicznych Pani Kamila Dobrzańska,
tel. (44) 632 79 14, Kierownik Służby Interwencyjnej Pan Łukasz Pietras, tel. 603 597 708
oraz Kierownikiem Obwodu Drogowego nr 1 w Kalisku Pan Dariusz Stępień, tel. 603 954 918.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.