Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Racławice - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościejowie
Racławice 15
32-222 Racławice
powiat: miechowski
tel..41/ 384-40-16, fax 41/ 384-40-43
gkios@raclawice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Racławice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: ,,Prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku położonego w Marchocicach dla potrzeb Ośrodka Aktywnego Seniora w ramach projektu ,,Aktywny Senior" w ramach RPO WM 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. - umowanr RPMP.09.02.03-12-0476/17
Przedmiotem ww. zadania są prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynku położonego w miejscowości Marchocice na działce o nr. ewid. 157 i obejmujące m. in.:

1) remont konstrukcji i pokrycia dachowego,

2) roboty przygotowawcze i demontażowe,

3) roboty budowlane i konstrukcyjne,

4) wykonanie elewacji w systemie lekkim mokrym z boniami,

5) montaż okien i drzwi,

6) wykonanie konstrukcji pochylni z barierkami,

7) wykonanie robót wewnętrznych modernizacyjnych,

8) wykonanie instalacji wewnętrznych,

9) wykonanie prac zewnętrznych.

10) budowa przyłącza wody oraz hydrantu p-poż.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym.

Zakres zamówienia obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 t.j. z późn.zm), oraz:

1) Stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem - niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin;

2) Inspektor branży budowlanej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej.

3) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót,

4) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany lub inne organy i podmioty uprawnione do kontroli.

5) Sprawdzanie jakości wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających.

6) Sprawdzanie wykonania ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli.

7) Uczestniczenie w próbach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych

8) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawcę robót.

9) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.

10) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

11) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego.

12) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy.

13) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje trzy części, z których każda stanowi odrębne zamówienie.

Zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego:

Część I - branża budowlana

zakres określa przedmiar robót budowlany (Załącznik Nr 6) oraz projekt budowlany (Załącznik Nr 5) część ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Część II - branża sanitarna

zakres określa przedmiar robót Instalacje sanitarne (Załącznik Nr 6 ) oraz projekt budowlany (Załącznik Nr 5) część INSTALACJE SANITARNE

Cześć III - branża elektryczna

zakres określa przedmiar robót branża elektryczna (Załącznik Nr 6) oraz projekt budowlany(Załącznik Nr 5) część INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Dokument nr: RO.042.18.5/9

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 11 września 2019r. do godz. 1500 - pocztą na adres: Urząd Gminy w Racławicach, 32-222 Racławice 15 lub osobiście w siedzibie zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: gkios@raclawice.pl, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót, podpisania protokołu odbioru robót i ich rozliczenia.

Planowany termin zakończenia robót - do 30.04.2020r.

Wymagania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które:

posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.
wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu złożenia ofert co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego, która była pełniona nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub remoncie obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3,oraz,
wartość nadzorowanych robót wyniosła nie mniej niż:
800 000,00 PLN brutto dla branży budowlanej,
120 000,00 PLN brutto dla branży sanitarnej,
150 000,00 PLN brutto dla branży elektrycznej.

W/w usługi można wykazać dla jednej lub kilku inwestycji.

W celu wykazania spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat, co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego, która była pełniona nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub remoncie obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3,o treści odpowiadającej Załącznikowi Nr 2
Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.
Zamawiające dopuszcza składanie ofert częściowych, każda część będzie traktowana jako oddzielne zamówienie.
Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz ,,Oferta" (Załącznik 1), wypełniając wszystkie rubryki formularza.
Kryteria oceny ofert :

Cena - 100%

Ocena kryterium zostanie dokonana poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) Cena - wg wzoru:

C= (Cmin / Cob )x100

gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert

Cbo - cena badanej oferty

100 - maksymalna liczba punków w tym kryterium

Za najkorzystniejsza uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punków.

Do oferty dołączyć:

dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przez osoby wskazane w ofercie, o specjalności uprawniającej do nadzorowania robót budowlanych w zakresie konstrukcyjno budowlanym, instalacji sanitarnej, wod-kan, wentylacyjnej, elektrycznej i elektroenergetycznej oraz potwierdzające przynależność do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego,
wykaz wykonanych robót
klauzulę informacyjną.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być opisane w następujący sposób:

Oferta na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: ,,Prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku położonego w Marchocicach dla potrzeb Ośrodka Aktywnego Seniora w ramach projektu ,,Aktywny Senior" w ramach RPO WM 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.- umowanr RPMP.09.02.03-12-0476/17

Kontakt:
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Pani Alicja Pachoł tel.: (41 384-40-16 w.25, e-mail: gkios@raclawice.pl w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.