Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup kruszywa oraz wbudowanie 350 ton tłucznia lub kamienia naturalnego w ramach naprawy...

Przedmiot:

Zakup kruszywa oraz wbudowanie 350 ton tłucznia lub kamienia naturalnego w ramach naprawy dróg leśnych

Data zamieszczenia: 2019-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Bierzwnik
ul. Dworcowa 17
73-240 Bierzwnik
powiat: choszczeński
tel: (095) 768 00 58
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Bierzwnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: roboty budowlane polegające zakupie kruszywa oraz wbudowanie
350 ton tłucznia lub kamienia naturalnego w ramach naprawy dróg leśnych w
Nadleśnictwie Bierzwnik" w leśnictwie Jarosławsko, Bierzwnik, Górzno.
Zakres prac obejmuje:
Szczegółowy zakres prac został opisany w załączniku nr 2 specyfikacji technicznej,
stanowiącej jego integralną część.
Szczegółowa lokalizacja przedmiotowych odcinków zostanie uzgodniona z Zamawiającym
bezpośrednio przed przystąpieniem do prac - zlecenie. Zamawiający zaleca w celu dokonania
rzetelnej wyceny prac dokonania wizji lokalnej przedmiotu niniejszego postępowania.
Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiałów stanowiących odpad pozyskany
w czasie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na gruncie krajowym oraz zgodnie z wytycznymi
i obowiązującymi przepisami w jednostkach Lasów Państwowych.

Dokument nr: SA.270.1.12.2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
,,Zakup kruszywa i wbudowanie 350 ton tłucznia lub kamienia naturalnego w ramach
naprawy dróg leśnych w Nadleśnictwie Bierzwnik"
NIE OTWIERAĆ przed 12.09.2019 r. godz. 10.00.
Ostateczny termin składania ofert: 12.09.2019 r. godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego,
sekretariat, ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia : Nadleśnictwo Bierzwnik, szczegółowa lokalizacja wykonania
przedmiotu umowy nastąpi na podstawie zapotrzebowań Nadleśnictwa wraz ze wskazaniem
ich lokalizacji.
Czas realizacji zamówienia: do 30 listopada 2019 r.
Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty protokolarnego, bezusterkowego odbioru robót.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
W zakresie zdolności technicznej i doświadczenia:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej dwie
roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub utrzymaniu dróg
leśnych o wartości 50.000,00 zł brutto każda.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalność inżynieryjnej drogowej zgodnie z art. 12 ust. 1, art. 12 a
oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z
2018 r. poz. 1202 ze zmianami) lub inne odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami prawo budowlane oraz ustawy o
zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE
- uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym
przedmiotem zamówienia oraz minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu robót
budowlanych na stanowisku kierownika robót ww. specjalności i aktualny wpis do
właściwej izby inżynierów budownictwa.
W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału
w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności finansowej.
Zamawiający uzna warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej za spełniony jeśli
Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie
mniejszą niż 50 000 zł. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Zestawienie dokumentów, które należy załączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Wykaz robót zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Kryterium: cena 100%.
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie
należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą
prowadzone będą w walucie PLN.
Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego
(w formularzu oferty - załącznik nr 1 ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak wskazania
w formularzu oferty (załącznik nr 1) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy
nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty
wynikające z umowy i wszystkich innych robót wyspecyfikowanych w umowie, opłaty
administracyjne, robocizna z jej pochodnymi, dostawa materiałów i wyposażenia, ich
magazynowanie, transport, koszty prób, dozoru, odbiorów, koszty sprzętu i jego dostawy,
zasilania, zużycie mediów, koszty maszyn ich materiałów eksploatacyjnych, koszty
przeglądów gwarancyjnych, koszty ogólne przedsiębiorstwa/firmy narzuty, zyski, straty, pomiar
powykonawczy, sporządzenie operatu kolaudacyjnego itp.
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Cena ofertowa jest cena ryczałtową. Rodzaj wynagrodzenia określony w art. 632 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1145 ze zmianami)
został określony następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe,
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. § 2. Jeżeli wskutek
zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie działa groziłoby
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać
umowę.
do Zamawiającego.
Termin związania z ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.
Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: wszelkie zapytania
i wyjaśnienia należy kierować na adres bierzwnik@szczecin.lasy.gov.pl.
Uwagi końcowe: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania
zgodnie z § 18 zarządzenia nr 7/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bierzwnik z dnia
14.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane.
Termin uznaje się za dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta we wskazanym terminie dotrze

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.