Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją

Data zamieszczenia: 2019-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o
ul. Powstańców Styczniowych 3
06-500 Mława
powiat: mławski
tel. 23 654 35 06
pecmlawa@pecmlawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mława
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa dostawa w 2020r. energii elektrycznej
wraz z jej dystrybucją do obiektów
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa w 2020r. energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla jednostek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.
3.2 Warunkiem zawarcia umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia będzie
zawarcie umowy dystrybucyjnej z operatorem sieci, do której podłączone są obiekty
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie, na czas nie krótszy niż termin
realizacji zamówienia i okazanie jej zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania
umowy.
3.3 Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w:
3.3.1 Ustawie Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 t.j. ze zm.) oraz w oparciu o
przepisy wykonawcze do tej ustawy;
3.3.2 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, obowiązującej u operatora
sieci do której, podłączone są obiekty zamawiającego;
3.4 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży energii
elektrycznej oraz świadczenia usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla
punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do WZ;
3.5 Szacowane roczne zużycie energii - 398.700 kWh;
3.6 Podany szacowany roczny pobór energii ma charakter orientacyjny ustalony na bazie
zużycia jakie zaistniało w ostatnich latach. Podana wartość nie zobowiązuje
zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej lub większej ilości zamawianej energii
oscylującej wokół wartości szacunkowej;
3.7 Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na kompleksową dostawy energii elektrycznej
na okres jednego roku z możliwością jej przedłużenia na następne okresy roczne.
. Cel dialogu technicznego
4.1 Celem dialogu technicznego jest rozeznanie realnych możliwości optymalizacji
kosztów energii elektrycznej w powiązaniu z innymi elementami umowy wpływają-
cymi w istotny sposób na przepływy finansowe u zamawiającego.
4.2 Wykonawca, bądź wykonawcy, którzy zdaniem zamawiającego przedstawią
najkorzystniejsze warunku dostawy energii elektrycznej zostaną zaproszeni, z
zastrzeżeniem punktu 4.3. do złożenia oferty ostatecznej będącej podstawą do
zawarcia kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej.
4.3 W przypadku gdy zamawiający uznałby za najkorzystniejsze warunki
dostawy energii
elektrycznej, jakie posiada u dotychczasowego wykonawcy to procedura przetargowa,
którą poprzedza niniejszym postępowanie, nie zostanie wszczęta.

Składanie ofert:
6.1. 13 września 2019 r. ostatni dzień składania dokumentów i oświadczeń, o których mowa
w punkcie 5.2 WZ oraz ankiety wypełnionej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do WZ. Wymagane dokumenty uczestnicy dialogu składają w siedzibie zamawiającego
za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Wymagania:
Opis warunków udziału w postępowaniu
5.1. W dialogu technicznym mogą brać udział wykonawcy, którzy:
5.1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
5.1.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5.1.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
5.1.4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przy ocenie,
czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, należy kierować się
postanowieniami art. 12 Regulaminu.
5.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania
określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie
podlega wykluczeniu, w okresie trwania dialogu technicznego zobowiązany jest
złożyć. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzys-
taniem wzoru - załącznik nr 2 do WZ.
6. Wstępny harmonogram postępowania
6.1. 13 września 2019 r. ostatni dzień składania dokumentów i oświadczeń, o których mowa
w punkcie 5.2 WZ oraz ankiety wypełnionej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do WZ. Wymagane dokumenty uczestnicy dialogu składają w siedzibie zamawiającego
za pośrednictwem poczty lub osobiście. W dniach 05-12 września 2019 r., po
uprzednim uzgodnieniu godziny spotkania, możliwe będzie spotkanie zamawiającego z
uczestnikiem dialogu technicznego w siedzibie zamawiającego. Celem spotkania będzie
przedstawienie szczególnych warunków realizacji zamówienia.
W dniach 05-12 września 2019 r., po
uprzednim uzgodnieniu godziny spotkania, możliwe będzie spotkanie zamawiającego z
uczestnikiem dialogu technicznego w siedzibie zamawiającego. Celem spotkania będzie
przedstawienie szczególnych warunków realizacji zamówienia.
6.2. Do 20 września 2019 r. zaproszenie wybranych uczestników dialogu technicznego do
złożenia ofert ostatecznych.
6.3. 30 września 2019 r. - termin składania ofert ostatecznych.
6.4. Do 7 października 2019r. - wybór najkorzystniejszej oferty.
6.5. Do 14 października 2019 r. podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą.
7. Informacje końcowe
7.1 Uczestnik dialogu technicznego bierze udział w niniejszym postępowaniu na własny
koszt i ryzyko.
7.2 Wszelkie informacje zawarte w ankiecie (w tym również informacje cenowe) posłużą
zamawiającemu, wyłącznie do ostatecznego określenia warunków zamówienia, które z
zastrzeżeniem punktu 4.3. WZ zostaną sformułowane po zakończonym dialogu
technicznym.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.