Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja nagrobków

Przedmiot:

Konserwacja nagrobków

Data zamieszczenia: 2019-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Warszawie
ul. Bukowińska 22 lok. 203
02-703 Warszawa
powiat: Warszawa
kontakt@dziedzictwo.org
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja nagrobków

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Konserwacja poszczególnych nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza żydowskiego przy ul.
Okopowej 49/51 w Warszawie (,,Przedmiot zamówienia"):
Zamówienie dotyczy następujących nagrobków:
1. Nagrobek Jerzego Posnera
2. Nagrobek Hermana Wiktora Lindenszat
3. Nagrobek Jerzego Poznera
4. Nagrobek Antoniego Zylbera
5. Nagrobek Jerzego Frenkiela
6. Nagrobek Jana Gutszteina
7. Nagrobek Kazimierza Cukerwar
8. Nagrobek Mieczysława Zandsznajdera
9. Nagrobek Ignacego Troppa
10. Nagrobek Aleksandra Lindensterna
11. Nagrobek Izydora Weltstauba
Zamówienie finansowane jest z dochodów z inwestycji dotacji przyznanej przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego otrzymanego przez Fundację na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o
dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego.
111.9 Wynagrodzenie będzie należne wykonawcy za każdy konserwowany obiekt oddzielnie wg ceny
jednostkowej podanej w ofercie.
111.10 Wybór Wykonawcy dla poszczególnych nagrobków będzie dokonywany oddzielnie dla każdego nagrobka.
Szczegółowy opis prac znajduje się w załączonych do zapytania ofertowego programach prac.
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poniższych warunków:
1. Podczas wykonywania prac należy zwracać szczególną uwagę by nie naruszać miejsc spoczynku
zmarłych.
2. Wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości na bieżąco należy konsultować z Zamawiającym
3. Postępy prac oraz trudności należy zgłaszać bezpośrednio zamawiającemu.
4. Konieczne jest przestrzeganie zasad religijnych funkcjonowania cmentarza

CPV: 92.52.21.00-7

Składanie ofert:
Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego, do dnia 12.09.2019 do godz.: 23:59.
VII.4 Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail:
kontakt@dziedzictwo.org

Miejsce i termin realizacji:
5. Terminem końcowym prac jest 25.12.2019 r., ale może zostać wydłużony wg uznania Zamawiającego
do dnia 30.07.2020 r.

Wymagania:
111.1 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., póz. 907 z późn. zm.).
111.2 Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje przeprowadzone zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości
(,,Regulamin"), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Fundacji www.dziedzictwo.ora.
111.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyn.
111.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji,
dokumentów lub wyjaśnień.
111.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Fundacja może
zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie Zamawiający
poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich wykonawców, do których
skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert.
111.6 Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Fundacji do zawarcia umowy.
111.8 Podana przez Wykonawcę cena netto prac konserwatorskich powinna zawierać wszystkie koszty
przeprowadzenia prac i uprzątnięcia terenu prac.
WARUNKÓW
IV. 1 Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem
przedmiotu zamówienia.
IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
A) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, w tym Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował i zaangażował do realizacji
Zamówienia:
Zawód/Zakres działalności firmy Doświadczenie
Firma konserwatorska, konserwator zabytków prowadzenie działalności w zakresie konserwacji w okresie od 5 lat doświadczenie w pracy z zabytkami kamiennymi doświadczenie w pracy na cmentarzu zabytkowym
B) dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym Zamawiający
wymaga, aby wykonawca dysponował następującym sprzętem:
Nazwa i rodzaj sprzętu
Zamawiający nie wymaga zapewnienia konkretnego sprzętu lub urządzeń. Zamawiający wymaga
zapewnienia potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.
C) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, polegające na wykonaniu następujących usług,
dostaw lub zamówień w okresie ostatnich pięciu lat:
Wykonane zadania
Konserwacja tylu nagrobków kamiennych znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru
zabytków na podstawie pozwolenia konserwatora zabytków, na ile składana jest oferta, w okresie
ostatnich pięciu lat. (tj. np. jeżeli wykonawca złożył ofertę co do 4 (czterech) nagrobków
wymienionych w pkt II, to musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat wykonał zamówienia na
przynajmniej 4 (czterech) nagrobkach).
IV.3 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do złożenia
wraz z ofertą następujących dokumentów:
Wykaz dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- Referencja (potwierdzenie wykonania) prac polegających na konserwacji co najmniej takiej liczby
nagrobków kamiennych znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków na podstawie
pozwolenia konserwatora zabytków w okresie ostatnich pięciu lat, na ile jest składana oferta,
potwierdzająca że prace zostały wykonane należycie i terminowo.
- Kopia dyplomu potwierdzającego uprawnienia konserwatorskie.
IV.4
Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
A) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
B) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
C) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
D) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia wykonawca załączy do oferty Oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu występowania powiązań osobowych lub
kapitałowych Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
IV. 5 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do
składania ofert.
Podana przez wykonawcę cena netto prac konserwatorskich powinna zawierać wszystkie koszty
przeprowadzenia prac i uprzątnięcia terenu prac.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
VI. 1 Ogólne zasady dotyczące oceniania i wyboru ofert:
A) Zamawiający dokonuje wyboru oferty odrębnie dla każdego z nagrobków wskazanych w pkt. II w oparciu
o kryteria wskazane poniżej.
B) Zamawiający może w oparciu o niniejsze kryteria wybrać jednego wykonawcę do wykonania konserwacji
na więcej niż jednym nagrobku (tj. w przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na wykonanie przedmiotu
zamówienia na więcej niż jednym nagrobku, zamawiający może wybrać ofertę wykonawcy do żadnego,
jednego, kilku lub każdego nagrobka, co do którego wykonawca złożył ofertę).
C) Wykonawca składa ofertę na wykonanie usług objętych niniejszym zamówieniem na jeden lub więcej
nagrobków (minimalnie na jeden, a maksymalnie na dziewięć nagrobków wskazanych w pkt. II) przy
zastrzeżeniu treści pkt. VI.3.
D) Wykonawca określa cenę wykonania usług objętych niniejszym zamówieniem na każdy z nagrobków
odrębnie (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden nagrobek).
E) Wykonawca nie może złożyć więcej niż jednej oferty co do jednego nagrobka wskazanego w pkt. II.
VI.2 Wykonawca dokonuje wyboru oferty w oparciu o kryterium Ceny
A) W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
zgodnie ze wzorem.
Przez cenę należy rozumieć cenę za konserwację jednego z nagrobków wskazanego w pkt. II.
B)
VI.3 Zamawiający przyzna zamówienie co do konkretnego nagrobka Wykonawcy, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu, w szczególności dotyczące doświadczenia Wykonawcy oraz którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów w kryterium ceny dla danego nagrobka.
VI.4 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów dla danego nagrobka, wybrany
zostanie Wykonawca posiadający certyfikaty środowiskowe, gwarantujące realizację zamówienia w sposób
korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.
VI. 5 Jeżeli powyższe nie pozwoli dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
VII. 1 Oferta powinna być parafowana i podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela wykonawcy.
VII.2 Wykonawca może złożyć jedną ofertę, obejmującą dowolną liczbę nagrobków. Wszelkie koszty związane
z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w punkcie V11.4 adres e-mail.
V11.6 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail oraz oferty
niekompletne nie będą podlegały ocenie.
VII.7 Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. I. Osobą
upoważnioną do kontaktu jest: Rafał Bieryło
VII.8 Zapytania w zakresie formalnych zapisów zaproszenia należy kierować na adres wskazany w pkt. VII.4.
VII.9 Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 od daty wyznaczonej na składanie ofert).
VII. 10 Cena powinna być podana w wartości netto (nie zawierającej podatku VAT) oraz w wartości brutto
(zawierającej podatek VAT) w polskich złotych (PLN).
VII. 11 Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają
zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, póz. 1337 ze zm.).
VII. 12 Cena brutto oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków
wykonawcy - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2004r. Nr 54, póz. 535 ze zm.).
VII. 13 Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).
ZASADY WYKLUCZANIA WYKONAWCÓW, ODRZUCANIA OFERT ORAZ KOMUNIKACJA
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
VIII. 1 Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez podany w ofercie adres e-mail. Wyniki
postępowania zostaną również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego
(www.dziedzictwo.org).
VIII.2 Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
VIII.3 W przypadku braku złożenia wymaganych oświadczeń, zaświadczeń lub pełnomocnictw składanych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych jako załączniki do oferty, lub
złożenia ich w nieprawidłowej treści, Zamawiający jednorazowo wezwie do ich prawidłowego złożenia, po
dniu wskazanym w punkcie VII.3, udzielając co najmniej 3-dniowego terminu. W przypadku braku złożenia
ww. dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy.
Zamawiający na każdym etapie ma możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia oryginałów
przesyłanych dokumentów.
VIII.4 Wykonawca ma możliwość poinformowania Zamawiającego o ewentualnych nieprawidłowościach podczas
przeprowadzonego postępowania. Zgłoszenie powinno zostać dokonane nie później niż w terminie 3 dni
od dnia zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego, że wystąpiły nieprawidłowości Zamawiający unieważni wadliwe czynności, powtórzy je i
prawidłowo wykona lub unieważni postępowanie.
VIII.5 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o dokonanych poprawkach.
VIII.6 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) wpłynęła po terminie wskazanym przez Zamawiającego jako termin składania ofert;
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego kierowanego do wykonawców;
c) jej treść stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
d) oferta zawiera rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, wykonawca nie
udzielił wyjaśnień lub nie złożył dowodów na wezwanie Zamawiającego lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami nie potwierdza, że cena lub koszt są prawidłowe w stosunku
do przedmiotu zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem, że oczywiste omyłki rachunkowe mogą zostać
poprawione przez Zamawiającego,
f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego,
g) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego
interesu lub bezpieczeństwa nie można zagwarantować w inny sposób.
VIII.7 Jeżeli cenę lub koszt, lub istotne części składowe ceny lub kosztu Zamawiający uzna za rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i będą one budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do wykonawcy
o udzielenie wyjaśnienia, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
VIII.8 Zamawiający zwraca się o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, w tym złożenie dowodów, w szczególności, gdy
cena całkowita oferty (wraz z podatkiem od towarów i usług) jest niższa o co najmniej 30% od szacunkowej
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług ustalonej dla danego zamówienia
zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
VIII.9 Za wyjaśnienia, o których mowa w pkt. Vl11.8 uznaje się przedstawienie szczegółowej kalkulacji złożonej
oferty w szczególności zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia,
b) wybranych rozwiązań technicznych,
c) sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
d) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
e) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
f) oraz w zakresie wynikającym z innych przepisów prawa.
VIII. 10 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
VIII. 11 W przypadku jeżeli zgodnie z Regulaminem dojdzie do odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy lub
jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy o udzielenie zamówienia w terminie 5 dni od dnia
przekazania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, która
uzyskała w postępowaniu najwięcej punktów. Zamawiający może w ten sposób i pod ww. warunkami
wybierać kolejnych wykonawców wielokrotnie.
VIII. 12 Zamawiający będzie dokonywał wyboru zamówienia w ramach każdej części z osobna. Wykonawcy mogą
składać oferty na obie części zamówienia.
IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
IX. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym zapytaniu
ofertowym i ofercie.
IX.2 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
iii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
iv. informacja o planowanych dodatkowych dostawach usługach lub robotach budowlanych
została zawarta w treści zapytania ofertowego umieszczanego na stronie Zamawiającego,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
IX.3 Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają zachowania formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
IX.4 Niedopuszczalne jest zmienianie wybranego wykonawcy lub warunków umowy, które były oceniane w
ramach kryteriów oceny ofert.
IX.5 Zlecenia konserwacji nagrobków będą dokonywane na bieżąco przez Zamawiającego. Wynagrodzenie
będzie płatne za wykonane konserwacje nagrobków.
IX.6 Podpisanie umowy nie oznacza zobowiązania Zamawiającego do zlecenia konserwacji jakichkolwiek
nagrobków objętych zapytaniem (umową).
IX. 7 Umowa będzie przewidywała kary umowne za opóźnienie w wykonaniu zamówienia..

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktu z
Wykonawcami:
Rafał Bieryło
e-mail: kontakt@dziedzictwo.org

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.