Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 61 54 444
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/138362
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania: Remont pomieszczeń I pietra w budynku Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim
Opis postępowania: ?Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach I piętra budynku Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim. Szczegółowy zakres prac opisany jest w ,,Przedmiarze robót" (Zał. nr 1. i 1A) i Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 2, 2A). Przedmiar robót służy jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej celem przygotowania oferty.

Dokument nr: 250.AG.2019

Specyfikacja:
W celu umówienia się na wizję lokalną należy kontaktować się z pracownikiem KPP Oświęcim
tel. 033-847-52-90.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/138362
Ofertę należy przesłać do dnia: 13.09.2019 r. do godz. 12:00za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: http://malopolska-policja.eb2b.com.pl/, zakładka ,,Postępowania" -> ,,Lista postępowań otwartych.

Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2019-09-10 15:00 2019-09-13 12:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wykonanie robót na podstawie umowy w terminie dwa miesiące od daty podpisania umowy.
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim.

Wymagania:
Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej.
W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B - kontakt w stopce strony internetowej.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem na druku ,,Oferta" - zał. nr 4, z załączeniem kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie przedmiaru robót.
Załączniki do zapytania cenowego na podstawie których należy sporządzić ofertę.
Zał. nr 1,1A - przedmiar robót;
Zał. nr 2, 2A - Opis Przedmiotu Zamówienia;
Zał. nr 3 - wzór umowy;
Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:
1. Wymagane warunki serwisu i gwarancji:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancję 36 miesięcy na wykonane roboty i wbudowane materiały, licząc od dnia odbioru robót.
2. Prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepisów bhp. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek w miejscach wykonywania prac i na bieżąco usuwać z budynku gruz i odpady powstałe w trakcie robót. Ponadto Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty tj. odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje na materiały, które zamierza zastosować i wbudować w realizacji przedmiotowego zadania. Prace prowadzone będą w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.
3. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace w ramach działań Wykonawcy, z podaniem następujących danych (imię i nazwisko, pesel) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac (z podaniem nr rejestracyjnych). Wymóg powyższy wynika z faktu, że prace mają być realizowane na czynnym obiekcie policji, do którego niektórych części dostęp mogą mieć tylko osoby wcześniej ustalone. W przypadku potrzeby wykonywania prac przez nowe (dodatkowe) osoby, Wykonawca zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie Zamawiającego, dokonując stosownej aktualizacji listy osób.
4. Ze względu na specyfikę pracy i funkcjonowanie Wydziałów Komendy, kolejne pomieszczenie będzie sukcesywnie przekazywane Wykonawcy do realizacji robót pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę pomieszczenia, w którym zrealizował i zakończył roboty zgodnie z zakresem zamówienia.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
6. Właścicielem materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórek i demontaży jest Zamawiający.
7. Wykonawca zobowiązany jest do składowania w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru materiałów uzyskanych w wyniku czynności demontażu, rozbiórki (np. złom metalowy, urządzenia, stolarka/ślusarka drzwiowa itp.)
8. Materiały zostaną poddane ocenie, co do ich przyszłego sposobu zagospodarowania przez komisję powołaną w tym celu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. W wyniku dokonanej w/w oceny materiały zostaną zakwalifikowane do: utylizacji, sprzedaży lub przekazania Zamawiającemu do dalszego wykorzystania.
9. Materiały metalowe, które komisja zakwalifikuje do utylizacji, Wykonawca na własny koszt dostarczy jako złom metalowy do punktu skupu złomu. Następnie niezwłocznie przekaże Zamawiającemu dokument przekazania materiału wypisany na Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie jako właściciela materiału wraz z kartą przekazania odpadu. Na podstawie tych dokumentów Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wystawi fakturę na sprzedaż w/w materiałów metalowych.
10. 3Materiały metalowe, które komisja zakwalifikuje do utylizacji, Wykonawca na własny koszt dostarczy jako złom metalowy do punktu skupu złomu. Następnie niezwłocznie przekaże Zamawiającemu dokument przekazania materiału wypisany na Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie jako właściciela materiału wraz z kartą przekazania odpadu. Na podstawie tych dokumentów Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wystawi fakturę na sprzedaż w/w materiałów metalowych.
11. Nadzór nad czynnościami dostarczenia złomu do skupu złomu nadzorował będzie przedstawiciel komisji ze strony Zamawiającego.
12. Realizacja nastąpi na podstawie zawartej umowy.
13. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
14. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez obie strony.
15. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót. Wraz z zawiadomieniem należy złożyć kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje na materiały wbudowane, potwierdzające o możliwości ich zastosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym, a Zamawiający powoła komisję odbiorową po otrzymaniu powyższych dokumentów.
Kryteria badania, oceny i wyboru oferty.
Kryterium wyboru oferty - najniższa cena.
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty lub załączników: Tak

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Cena jednostkowa
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: nie określono
Oferta cenowa składana tylko w formie załącznika w zakładce Załączniki: Tak
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Elektroniczne otwarcie ofert: Tak
Domyślna waluta: PLN

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.