Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wycinka drzew

Przedmiot:

Wycinka drzew

Data zamieszczenia: 2019-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sulejów
ul, Konecka 42
97-330 Sulejów
powiat: piotrkowski
tel. (0-44) 610 25 00 / 610 25 01, fax (0-44) 616 25 51
Województwo: łódzkie
Miasto: Sulejów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego wycinka drzew na terenie oś. wczasowych JOR POLANA w m.
Sulejów (os. Oleńka , Lozamet, , Meble. Sosenka. Polanka) oraz drzewa przy ulicy Wycieczkowej w
Sulejowie. ulicy Kasztanowej w Poniatowie, w Sulejowie wraz z odbiorem pozyskanego drewna"
oraz pielęgnacją do 60 szt. drzew (zdjęcie posuszu).

Wykonawca wycina drzewa na własny koszt i odbiera własnym transportem /z własnym
załadunkiem/ z miejsca pozyskania oraz pielęgnacja drzew na własny koszt własnym sprzętem wraz
z utylizacją pozyskanych gałęzi do 60 szt. drzew wskazanych przez zamawiającego. Ilość i gatunek
drzew określa załącznik nr 1 do ogłoszenia. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował
jedynym kryterium najniższej ceny brutto za dokonanie usługi z uwzględnieniem rozliczenia
wartości pozyskanego drewna.
Miąższość grubizny drzew przeznaczonych do wycinki wynosi łącznie - 74,58 m 3. (grubizna
sosnowa 66.46 m3 , grubizna brzozowa 2.57m\\ grubizna kasztanowa 5.56nf)
Łączna wartość rynkowa grubizny drzew objętych wycinką, ustalona przez Zamawiającego na
podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy, wynosi 5140,00 zł. / netto (cena jednostkowa netto
sortymentu S2A i S4 ustalona wg średnich cen sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Piotrków)
Zaoferowanie przez Wykonawcę niższej wartości za m3 pozyskanego drewna niż wartość
szacunkowa wyliczona przez Sprzedającego, spowoduje unieważnienie oferty.
Podstawą do wyceny robót stanowi załącznik nr 1 - wykaz drzew przeznaczonych do wycinki
3. KOD CPV zamówienia:
CPV 77.21.14.00 usługi wycinania drzew

CPV: 77.21.14.00

Dokument nr: IZOŚ.271.12.2019r.

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert: 13.09.2019 roku, o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Sulejowie. wejście C
pok. 18 .

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty :
Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, sekretariat, wejście A. do dnia 13.09.2019 roku.
do godz. 12:00
10. Ofertę należy złożyć:
pisemnie, tj. przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby
zamawiającego (w zamkniętej kopercie)
Urząd Miejski w Sulejowie
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów
wejście A, Sekretariat
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowy m stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego
wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami nr 2 i 3.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.
11. Możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia:
' tak zgodnie z projektem umowy
(należy określić rodzaj przewidywanych zmian i warunki/okoliczności ich wprowadzenia)
?

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia w całości 30.10.2019r.

Wymagania:
5. Okres gwarancji i rękojmi (jeśli dotyczy)
nie doty czy
6. Inne istotne warunki realizacji zamówienia {należy wymienić jakie)
1. Przy ustalaniu wartości oferty należy uwzględnić:
a) oznakowanie miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) wycięcie drzew z zastosowaniem metody alpinistycznej w przypadku braku możliwości zastosowania
podnośnika, uprzątnięciem terenu z dłużyc i gałęzi.
c) wycinki drzew należy dokonać równo z poziomem gruntu. Maksymalna dopuszczalna wysokość pniaka
po wycince - 20 cm od powierzchni gruntu.
c) wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna ponosi Wykonawca.
9. Oferta powinna zawierać opis:
,,Wycinka drzew na terenie oś. wczasowych JOR POLANA w ni. Sulejów (os. Oleńka ,
Lozamet,, Meble, Sosenka, Polanka) oraz drzewa przy: ulicy Wycieczkowej w Sulejowie,
ulicy Kasztanowej w Poniatowie, w Sulejowie wraz z odbiorem pozyskanego drewna" oraz
pielęgnacją do 60 szt. drzew (zdjęcie posuszu).
(nazwa zamówienia)
12. Zamówienia uzupełniające:
tak
(należy określić ich zakres i warunki na jakich zostaną udzielone)
Xl nie
13. Kryteria oceny ofert i ich waga:
x | cena 100 %
Załącznik Nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień,
co do których na podstawie art, 4 ustawy prawo zamówień publicznych wyłączono stosowanie tej ustawy
w Urzędzie Miejskim w Sulejowie
14. Załączniki do oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2)
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 3)
3) wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia przewidzianych do realizacji zadania ( załącznik nr 4)
(wymienić pozostałe załączniki wymagane przez zamawiającego)
16. Dodatkowe informacje:
W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 5
dni licząc od chwili uzyskania informacji o wyborze oferty.
Zamawiający przekaże plac robót nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy.
Z chwilą przekazania placu robót Wykonawca przejmie odpowiedzialność za bezpieczeństwo na
nieruchomości i ruchu na drodze w okresie wykonywania robót tj. do chwili ponownego
przekazania placu robót Zamawiającemu.
Zamaw iający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościow y drzew objętych
zezwoleniem na wycinkę, z chwilą podpisania umowy przez strony.
Do wycinki drzew będzie można przystąpić po protokolarnym przekazaniu placu robót.
Prace pielęgnacyjne drzew będą prowadzone na zlecenie zamawiającego w zależności od potrzeb.
Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.
1) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
3) Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
4) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu
ilościowym i jakościowym drzew oferowanych do wycinki wskazanych w załączniku nr 1 do
ogłoszenia oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty.
5) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym
w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku do opublikowania zapytania ofertowego zostanie
dołączona informacje o zmianie, która zawierać będzie co najmniej: datę upublicznienia zmienionego
zapytania ofertowego, jego numer, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na
zakres wprowadzonych zmian.
6) Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego
do składania ofert.
7) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
8) Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego
zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
- na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę.
- wg własnego uznania na stronie, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
11) Informację o wyniku postępowania (co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania wybranego wy konawcy, a także cenę wybranej oferty) zamawiający upublicznia
w laki sposób, w jakim zostało upublicznione zapytanie ofertowe (poprzez skierowanie do
potencjalnych wykonawców/ogłoszenie na stronie internetowej).
12) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiera umowę w sprawie
Załącznik Nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień,
co do których na podstawie art. 4 ustawy prawo zamówień publicznych wyłączono stosowanie tej ustawy
w Urzędzie Miejskim w Sulejowie
zamówienia publicznego z wyłonionym wykonawcą (udziela zamówienia).

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia
oraz wybrania którejkolwiek z ofert.

Kontakt:
15.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Joanna Gajda Teł 44/ 61-02-519
(imię i nazwisko osoby do kontaktu, nr telefonu)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.