Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji nawiewowo-klimatyzacyjnej

Przedmiot:

Remont instalacji nawiewowo-klimatyzacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
Kopalniana 7
59-101 Polkowice
powiat: polkowicki
76 746 9772
tomasz.bilda@kghmzanam.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=436458
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont instalacji nawiewowo-klimatyzacyjnej na terenie KGHM ZANAM S.A..
Opis postępowania Zakres remontu instalacji nawiewowo-klimatyzacyjnej na terenie KGHM ZANAM S.A., obejmuje:
1. Remont instalacji nawiewowo-klimatyzacyjnej na nawie VII - (załącznik nr 1.).

Dokument nr: KGHMZANAM/IA/19/69113

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=436458

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-09-12 08:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-09-12 08:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=436458

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Przed złożeniem oferty konieczna jest wizja lokalna potwierdzona na druku (załącznik nr 2.). Osoba do kontaktu:
- DĄBSKI Piotr tel. 663 1510 331
- OSTOLSKI Tomasz tel.: 76/ 8470 927.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §12 ,,Zasady wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A",
e) nie są w sporze sądowym z KGHM Polska Miedź S.A. lub Spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że KGHM Polska Miedź S.A. lub Spółce zależnej przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
Postanowienia umowy/ zlecenia a) miejsce świadczenia: Zakład Polkowice.
b) sposób odbioru, rodzaje odbiorów, terminy, dokumenty wymagane przy odbiorze: końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi: protokół odbioru, deklaracje zgodności, pomiary elektryczne, karty gwarancyjne.
c) osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy:
- Tomasz Biłda tel. 76/ 746 97 72,
d) warunki płatności: Przelew 60 dni od daty otrzymania faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół Z-24/03 po zakończeniu zadania.
e) terminy i warunki gwarancji:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy na wykonany remont, okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny od pisemnego ( e-mail ) zgłoszenia reklamacji oraz do usunięcia usterek w terminie 7 (siedmiu ) dni od daty zgłoszenia lub w terminie dłuższym uzgodnionym z Zamawiającym, o ile uszkodzenia nastąpiły z winy Wykonawcy, a w szczególności z przyczyn wadliwego wykonania prac wchodzących w zakres remontu. Przy czym 72 godzinny termin przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie biegnie w okresie od godz. 18.00 w piątek do godz. 6.00 w poniedziałek w każdym tygodniu oraz od godz. 18.00 w dni poprzedzające dniu ustawowo wolnym od pracy do godz. 6.00 dni przypadających po dniu ustawowo wolnym od pracy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi o czas przestoju wynikającego z usuwania wad, liczony od daty zgłoszenia usterki ( wady ) do chwili jej usunięcia.
4. W razie nie nieprzystąpienia do usunięcia usterki w terminie określonym ( oraz nieusunięcia usterki w terminie określonym ) Zamawiający ma prawo do usunięcia usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw do gwarancji i rękojmi.
f) kary umowne:
1. Zamawiający uprawniony jest do naliczania Wykonawcy kar umownych:
- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- za nieterminowe usunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku, gdy kary nie pokryją poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
g) terminy wykonania: 30 grudzień 2019r.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
BRAK PLIKU

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Tomasz Adam
Nazwisko: Biłda
Ulica: Kopalniana 7
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-101
Email: tomasz.bilda@kghmzanam.com
Telefon: 76 746 9772

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.