Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralna Pompownia ,,Bolko" Sp. z o.o
ul. Kruszcowa 4
41-902 Bytom
powiat: Bytom
Tel.: +48 322811335, Faks: +48 322811335
cpbolko@cpbolko.nazwa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: 120 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Centralnej Pompowni ,,Bolko" Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.

Numer referencyjny: PN/5/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do operatora systemu dystrybucyjnego do niżej wymienionych punktów odbioru (obiektów) Centralnej Pompowni ,,Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu:

a) zakład główny Centralnej Pompowni ,,Bolko" przy ulicy Kruszcowej 4 w Bytomiu,

b) Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych przy ulicy Lotników w Piekarach Śląskich (Brzozowice Kamień).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 438 248.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
65310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do operatora systemu dystrybucyjnego do niżej wymienionych punktów odbioru (obiektów) Centralnej Pompowni ,,Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu:

a) zakład główny Centralnej Pompowni ,,Bolko" przy ulicy Kruszcowej 4 w Bytomiu,

b) Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych przy ulicy Lotników w Piekarach Śląskich (Brzozowice Kamień).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona rocznie w okresie obowiązywania umowy do poszczególnych obiektów wynosi:

a) zakład główny Centralnej Pompowni ,,Bolko" - dotychczasowa grupa taryfowa B 23; maksymalne roczne zapotrzebowanie w okresie 2007-2018: 16 210 MWh; średnie roczne zapotrzebowanie w okresie 2007-2018: 9 746,09 MWh; moc umowna 2 800 kW: moc przy 20 stopniu zasilania: 2 800 kW;

b) Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych - dotychczasowa grupa taryfowa C 21; maksymalne roczne zapotrzebowanie w okresie 2007-2018: 77,20 MWh; średnie roczne zapotrzebowanie w okresie 2007-2018: 63,14 MWh, moc umowna: 60 kW;

c) szczegółowe zużycie energii elektrycznej w latach 2007-2018 przedstawia poniższa tabela:

l.p. rok ZG CP Bolko SOWK

1 2007 10068,0 53,1 MWh

2 2008 8657,3 77,2 MWh

3 2009 10706,8 70,2 MWh

4 2010 16210,1 62,2 MWh

5 2011 12819,8 69,7 MWh

6 2012 9469,2 68,7 MWh

7 2013 10333,6 67,4 MWh

8 2014 8298,2 68,9 MWh

9 2015 7685,3 69,5 MWh

10 2016 7339,315 47,212 MWh

11 2017 7718,771 49,449 MWh

12 2018 7646,741 54,12 MWh

Średnia 9746,09 63,14 MWh

4. Wielkości planowanego zużycia energii są wielkościami szacunkowymi i nie odzwierciedlają realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy, ani nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości i w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywista ilość zakupionej energii w trakcie realizacji umowy, potwierdzona wskazaniami układu pomiarowo-rozliczeniowego, wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym będą wiążące dla Wykonawcy niezależnie od rzeczywistego zużycia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 438 248.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 120 000,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w 1 lub kilku następujących formach określonych w SIWZ.

CPV: 09300000

Dokument nr: 438111-2019, PN/5/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Centralna Pompownia ,,Bolko" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kruszcowa 4, 41-902 Bytom, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan inż. Eugeniusz Kafka tel. +48 322811335. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.cpbolko.com

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bytom, POLSKA

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/12/2019

Kontakt:
Centralna Pompownia ,,Bolko" Sp. z o.o.
ul. Kruszcowa 4
Bytom
41-902
Polska
Osoba do kontaktów: Centralna Pompownia ,,Bolko" Sp. z o.o.
Tel.: +48 322811335
E-mail: cpbolko@cpbolko.nazwa.pl
Faks: +48 322811335
Kod NUTS: PL228

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.