Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż dodatkowych elementów małej architektury

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż dodatkowych elementów małej architektury

Data zamieszczenia: 2019-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
powiat: zduńskowolski
tel. 43 825 02 00, faks 43 825 02 02
urzad_miasta@zdunskawola.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduńska Wola
Wadium: 1 200,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup, dostawa i montaż dodatkowych elementów małej architektury w ramach realizacji zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina - etap I" w Zduńskiej Woli
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zakupie, dostawie i montażu małej architektury wokół zbiornika Kępina przy istniejących ciągach pieszo - jezdnych: 1) ławek z oparciem - 26 szt. 2) ławek z bez oparcia - 9 szt. 3) kosza na śmieci - 13 szt. 4) Kosza na śmieci o pojemności 60l - 12 szt. 5) Stoliki piknikowe - 3 kpl. 2. Uwaga: Zmienia się materiał małej architektury - ze stali nierdzewnej z elementami drewnianymi, przewidziany w projekcie, na stal ocynkowaną i malowaną proszkowo z elementami drewnianymi oraz parametry przewidziane w projekcie na określone w pkt 4. 3. Wszystkie nowe elementy małej architektury należy dostosować kształtem, wielkością i kolorystyką do już istniejących. Montaż ławek i stolików piknikowych przewidziany jest na istniejących utwardzonych miejscach. Montaż koszy na śmieci na płytach chodnikowych (płyty należy zakupić, wielkość płyt dostosować do wymiarów koszy). Wszystkie elementy małej architektury osadzić w fundamencie betonowym, który należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia. 4. Materiały użyte na elementy małej architektury: konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo; listwy na ławkach i stolikach o grubości nie mniejszej niż 3,5 cm, listwy drewniane zaimpregnowane trzykrotnie lakierobejcą w kolorze zbliżonym do istniejących ławek. 5. Teren opracowania obejmuje działki nr ewid.: 248, 249, 250, 251, 252/2, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272/2, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 338, 373, 376, 377 - obręb nr [0013] w jednostce ewidencyjnej [101901_1] - Zduńska Wola, powiat zduńskowolski. Zamawiający w terminie do 14 dni od zawarcia umowy przekaże wykonawcy plac budowy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w SIWZ. 7. W wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, wynikające z SIWZ, projektu, STWiORB lub nieuwzględnionych w SIWZ, projekcie, STWiORB , a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 8. Podstawa wykonania robót budowlanych jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pozwolenie na budowę (decyzja nr 479.2017) oraz projekt wykonawczy, budowlany, a także STWiORB. 9. Użyte materiały winny posiadać wymagane certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty uprawniające je do wbudowania czy zainstalowania w przestrzeni publicznej. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest w ciągu 10 dni od zawarcia umowy dostarczyć Zamawiającemu: kosztorys ofertowy, odzwierciedlający cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawartą w formularzu ofertowym oraz harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy w uzgodnieniu z Zamawiającym. 11. Zamawiający informuje, ze zadanie będzie wykonywane w przestrzeni publicznej. 12. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych objętych zakresem umowy, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 13. Zmawiający informuje, iż rozszerza się odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. 14. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w przepisach prawa polskiego, posiadać atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności. 15. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: 1) dokumentacji projektowej, 2) opisie przedmiotu zamówienia, 3) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 4) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 5) obowiązujących normach, z uwzględnieniem poniższych warunków: a) przy wycenie oferty szczególną uwagę należy zwrócić na elementy wykończeniowe, b) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. 16. UWAGA: Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ obejmuje szerszy zakres niż przedmiot zamówienia. 17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia. 21. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 60 miesięcy

CPV: 45223800-4,45111200-0

Dokument nr: 605863-N-2019, IM.271.18.2019.WNK

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdunskawola.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola
Adres:
Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-21, godzina: 11:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-12
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-12

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik -- także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin gwarancji na roboty budowlane 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.