Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja mieszkań

Przedmiot:

Modernizacja mieszkań

Data zamieszczenia: 2019-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Nauka dla Środowiska w Koszalinie
Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
powiat: Koszalin
607225572
emilia.kasprzak@ndsfund.org
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210099
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja mieszkań - Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka; Kołat 5/1, 73-120 Chociwel; Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno w ramach projektu pn. ,,Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" . Nr postępowania: 1/10/2019/DW/MM
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
o Mieszkanie 1 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) - Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka; dalej Mieszkanie nr 1
o Mieszkanie 2 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) - Kołat 5/1, 73-120 Chociwel; dalej Mieszkanie nr 2
o Mieszkanie 3 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) - Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno; dalej Mieszkanie nr 3
zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik:
eszkanie nr 1 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót.
eszkanie nr 2 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Kołat 5/1, 73-120 Chociwel wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót
eszkanie nr 3 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót UWAGA PROJEKT STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA DWA ETAPY W RAMACH PROJEKTU PN. ,,DOBRE WSPARCIE - SYSTEM LOKALNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH" ZOSTANIE WYKONANY TYLKO ETAP 1
UWAGA DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB DWA LUB KLIKA MIESZKAŃ LUB WSZYSTKIE MIESZKANIA. OFERTA ZŁOŻONA NA DANE MIESZKANIE MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA TEGO MIESZKANIA ZGODNIE Z OPISEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ.
Podwykonawstwo:
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców,
3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w formularzu Umowy.
Uwagi do załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w opisie zakresu modernizacji mieszkania i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Cel zamówienia
Celem jest wybór Wykonawcy/Wykonawców do modernizacji mieszkań:
Mieszkanie nr 1 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót.
eszkanie nr 2 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Kołat 5/1, 73-120 Chociwel wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót
eszkanie nr 3 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót UWAGA PROJEKT STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA DWA ETAPY W RAMACH PROJEKTU PN. ,,DOBRE WSPARCIE - SYSTEM LOKALNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH" ZOSTANIE WYKONANY TYLKO ETAP 1
WAGA DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB DWA LUB KLIKA MIESZKAŃ LUB WSZYSTKIE MIESZKANIA. OFERTA ZŁOŻONA NA DANE MIESZKANIE MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA TEGO MIESZKANIA ZGODNIE Z OPISEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
o Mieszkanie 1 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) - Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka; dalej Mieszkanie nr 1
o Mieszkanie 2 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) - Kołat 5/1, 73-120 Chociwel; dalej Mieszkanie nr 2
o Mieszkanie 3 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) - Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno; dalej Mieszkanie nr 3
zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik:
eszkanie nr 1 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót.
eszkanie nr 2 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Kołat 5/1, 73-120 Chociwel wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót
eszkanie nr 3 - Projekt budowlany bieżąca konserwacja lokalu mieszkalnego polegająca na przystosowaniu przestrzeni do zakresu możliwości jej użytkowania dotyczy mieszkania Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno wraz z rysunkami od numeru A1 do A6 wraz z przedmiarem robót UWAGA PROJEKT STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA DWA ETAPY W RAMACH PROJEKTU PN. ,,DOBRE WSPARCIE - SYSTEM LOKALNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH" ZOSTANIE WYKONANY TYLKO ETAP 1

CPV: 45211341-1

Dokument nr: 1210099, 1/10/2019/DW/MM

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 21-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin lub skanem (SKAN PODPISANYCH DOKUMENTÓW) na adres e-mail emilia.kasprzak@ndsfund.org , w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.10.2019 r. do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Długołęka 17/5, 72-200 Długołęka; Kołat 5/1, 73-120 Chociwel; Trzebawie 10/1, 73-155 Węgorzyno
Harmonogram realizacji zamówienia
a) Termin realizacji zamówienia dla :
o Mieszkania nr 1 - od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 30.12.2019 r.
o Mieszkanie nr 2 - od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 30.12.2019 r.
o Mieszkanie nr 3 - od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 30.12.2019 r.
b) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. PLANUJEMY WYDŁUŻYĆ PROJEKT DO 30.04.2020 ROKU WIĘC JEŻELI INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA WYRAZI ZGODĘ NA WYDŁUŻENIE PROJEKTU RÓWNIEŻ DOPUSZCZAMY WYDŁUŻENIE UMOWY NA REALZIACJĘ PRAC REMONTOWYCH DO 30.04.2020 ROKU.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu
Wiedza i doświadczenie
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu
Potencjał techniczny
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:
i. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia;
ii. dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia;
iii. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
iv. być w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu
Dodatkowe warunki
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH DO ZAPYTANIA.
Warunki zmiany umowy
Udzielenie zamówienia i podpisanie umowy.
a) Po wyborze Wykonawcy Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą pocztowa, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
b) Zamawiający zastrzega iż w przypadku, gdy Uczestnik Projektu dla którego realizowane będą prace remontowe określone w nieniejszym zapytaniu zrezygnuje z udziału w projekcie pn. ,,Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" czy zostanie usunięty z Projektu lub cofnie zgodę na prowadzenie prac remontowych lub nie będzie chciał współpracować z Zamawiającym i Wykonawcą lub innych okoliczności nie zależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, a leżących po stronie Uczestnika Projektu, umowa nie zostanie zawarta lub zostanie rozwiązana bez roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
c) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli:
i. Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielne zamówienie dodatkowe od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernych wysokich kosztów lub
ii. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
iii. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych których nie obejmuje opisy zakresu modernizacji mieszkań, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania całości zadania
iv. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności
W powyższych przypadkach wykonanie robót dodatkowych może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, na podstawie aneksu do umowy, sporządzonego w oparciu o protokół konieczności. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie oferty sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
c) Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą:
i. jeśli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych
w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą
w szczególności:
o Sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
o Zmiany sposobu, terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek na rzecz Wykonawcy;
o Zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
o Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie takie jak, wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajk, pożar, na które strony nie mają wpływu;
o W przypadku upadłości lub likwidacji Wykonawcy, lub innej sytuacji, w której zobowiązanie Wykonawcy przejmuje inny podmiot lub następca prawny;
o Oznaczenie danych dotyczących Zamawiającego i zmian teleadresowych stron;
o W przypadku innych okoliczności i zmian nie istotnych, o których wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postepowania, nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o niniejsze zamówienie czy też na wynik postępowania.
ii. Technologii wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
o pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w opisie zakresu prac modernizacyjnych, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
o pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w ww. opisie pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów późniejszej eksploatacji;
o koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
o koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w opisie modernizacji mieszkania ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
o niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie modernizacji mieszkania spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiałów lub urządzeń;
iii. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik)
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku innych podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik)
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli:
i. Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielne zamówienie dodatkowe od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernych wysokich kosztów lub
ii. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego
iii. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych których nie obejmuje opisy zakresu modernizacji mieszkań, a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania całości zadania
iv. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności
W powyższych przypadkach wykonanie robót dodatkowych może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, na podstawie aneksu do umowy, sporządzonego w oparciu o protokół konieczności. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie oferty sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

UWAGA DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB DWA LUB KLIKA MIESZKAŃ LUB WSZYSTKIE MIESZKANIA. OFERTA ZŁOŻONA NA DANE MIESZKANIE MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA TEGO MIESZKANIA ZGODNIE Z OPISEM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCĘ.
Podwykonawstwo:
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców,
3. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w formularzu Umowy.
Uwagi do załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w opisie zakresu modernizacji mieszkania i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena* [C] 80% 80 pkt
Klauzula społeczna [KS] 20% 20 pkt
* Cena brutto to cena zawierająca wszelkie koszty jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej usługi.
Zasady oceny kryterium "Cena usługi" [C].
Cena składa się z dwóch elementów:
- zakup materiałów budowlanych i/lub elementów wyposażenia;
- wykonanie prac modernizacyjnych .
W ramach kryterium ,,Cena usługi" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------- x100 pkt x 80 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena",
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Zasady oceny kryterium "Klauzula społeczna" [KS]:
i. Klauzula społeczna - Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. osobę/osoby:
a) Bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; i/lub
b) Młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; i/lub
c) Niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; i/lub
d) Innych osób niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2019.0.217) lub we właściwych przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Możliwe jest zatrudnienie na część etatu, jednak ze względu na jakość miejsca pracy nie może to być mniej niż 1/8 etatu, a w przypadku umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc i obejmujący nie mniej niż 21 godzin pracy w miesiącu.
1) zatrudnianie 0 osób z grup wskazanych powyżej - 0% (0 pkt.)
2) zatrudnienie 1 osoby z grup wskazanych powyżej - 10% (10 pkt.)
3) zatrudnienia 2 osób i więcej z grup wskazanych powyżej - 20% (20 pkt.)
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza oferty cenowej. Deklaracja składana jest poprzez podkreślenie właściwej liczby osób. W przypadku nie podkreślenia żadnej z odpowiedzi Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 0 punktów.
ii. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów o pracę/spółdzielczej umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych,
iii. W przypadku niezatrudniania w sposób opisany powyżej przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie zamówienia.
3) Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
Wykluczenia
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ani z Partnerami Projektu tj. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Województwo Zachodniopomorskie. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub Partnerami Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego lub Partnera Projektu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia (które stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia". Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA
Adres
Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
zachodniopomorskie , Koszalin
Numer telefonu
533 335 443
Fax
94 347 82 05
NIP
6692337315
Tytuł projektu
Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych
Numer projektu
RPZP.07.06.00-32-K006/17-00
Załączniki

zalacznik 7 opis mieszkanie 3

zalacznik 6 opis mieszkanie 2

zalacznik nr 5 opis mieszaknie 1

zal nr 4 zalacznik do zalacznika nr 3 umowy

zal 3 wzor umowy

zal 2 Oswiadczenie

zal 1 Formulasz ofertowy

zal 0 zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Emilia Kasprzak, e-mail: emilia.kasprzak@ndsfund.org,
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
607225572

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.