Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa rurociągu wody złożowej

Przedmiot:

Przebudowa rurociągu wody złożowej

Data zamieszczenia: 2019-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Odział Greologii i Eksploatacji
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224, Warszawa
powiat: Warszawa
tel 13 46 52 636,
sanok.przetargi@pgnig.plOsoba
Województwo: mazowieckie
Miasto: 01-224, Warszawa
Wadium: 6 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania pn. ,,Przebudowa rurociągu wody złożowej od odwiertu T-33 na KGZiRN Tarnów I" zgodnie z Dokumentacją projektową, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia - z uwagi na termin uzyskania zgłoszeń robót, o których mowa w pkt 10 poniżej - został podzielony na dwa etapy.
3. Przedmiot zamówienia został objęty kodem CPV 45231000-5 - Roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.
4. Zakres rzeczowy zadania został określony w Dokumentacji projektowej i obejmuje w szczególności:
1) rozbiórkę istniejącego orurowania głowicy odwiertu,
2) rozbiórkę istniejącego rurociągu wody złożowej Dn80 długości 1700 m od układu zasuw na terenie kopalni Tarnów I do głowicy odwiertu T-33 (rurociąg pozostaje w ziemi - bez odzysku),
3) budowę rurociągu wody złożowej od odwiertu T-33 do kopalni Tarnów I długości ok. 1700m,
4) budowę orurowania głowicy odwiertu T-33,
5) budowę ogrodzenia terenu odwiertu,
6) prace lakiernicze, konserwacyjne i izolacyjne,
7) uporządkowanie terenu.
5. Szczegółowy zakres zadania zawarty jest w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ tj.
1) dokumentacja techniczna,
2) przedmiary robót,
3) projekt budowlany.
Projekt budowlany będzie dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Przygotowania Inwestycji, I piętro, pok. 114 B.
6. Zamawiający nie przewiduje Dostaw Inwestorskich.
7. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Inwestycji.Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Kierownikiem KRNiGZ Tarnów I, tel. (14) 62 71 543. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona pod nadzorem osób upoważnionych,
przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania procedur bezpieczeństwa obowiązujących na obiektach PGNiG Oddziału w Sanoku.
8. Wykonawca odpowiada za należytą wycenę przedmiotu zamówienia.Wykonawca przygotuje ofertę w oparciu o załączoną Dokumentację projektową. Oferta powinna uwzględniać wszystkie niezbędne prace i czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, również takie, które nie zostały ujęte w załączonej Dokumentacji projektowej.
Wykonawca na etapie postępowania przetargowego może zgłaszać Zamawiającemu swoje uwagi do załączonych materiałów przetargowych i dokumentacji na zasadach określonych w rozdziale IV pkt 3 SIWZ. Załączony w dokumentacji przedmiar robót winien służyć jedynie jako pomoc w określeniu zakresu i wyceny prac. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtu - art. 6 projektu umowy.
9. Lokalizacja Inwestycji: miejscowość Koszyce Wielkie, gmina Tarnów, powiat tarnowski, województwo małopolskie.
10. Zadanie będzie realizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę na przekroczenie drogi wydanej przez Wojewodę Małopolskiego (pozwolenie na budowę jest już prawomocne) i zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, które jest po stronie Zamawiającego.
Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę będzie składać się z dwóch etapów:
1) I etap - odcinek od KGZiNR Tarnów I do działki nr 248.
2) II etap - odcinek od działki nr 248 do odwiertu Tarnów 33.
Przewidywany termin uzyskania prawomocnego zgłoszenia -czerwiec 2020 r.
Trasa rurociągu i jego podział na etapy został wyszczególniony na mapie do celów projektowych w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
11. Wymagane jest, aby wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z:
- ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zm.),
- ustawą z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
- ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.),
- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(z późn. zm.),
- ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych poz. 492,
- dyrektywami Unii Europejskiej,
- rozporządzeniami wykonawczymi do ustaw jak również innymi ustawami i rozporządzeniami, jeżeli ich przepisy odnoszą się do projektowanego zakresu,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
- najnowszą wiedzą techniczną i doświadczeniem inżynierskim,
- obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,
- zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
12. Wykonawstwo zadania musi być realizowane przez osoby posiadające wymagane prawem i przepisami szczególnymi uprawnienia i kwalifikacje.
13. Wykonawca, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji Umowy, jak i podczas całego okresu jej obowiązywania, do posiadania wszelkich zezwoleń, decyzji administracyjnych, licencji, uprawnień lub innych uzgodnień w zakresie ochrony środowiska, wymaganych do prowadzenia tego rodzaju prac.
14. Wykonawca, jako wytwórca i posiadacz odpadów powstałych podczas wykonywanych prac zobowiązuje się do ich zagospodarowania na swój koszt i odpowiedzialność oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za wyjątkiem odpadów wskazanych przez Kierownika Kopalni.
15. Likwidacja i zagospodarowanie wszystkich zbędnych materiałów (gruz, ziemia itp.) oraz zagospodarowanie odpadów leży po stronie Wykonawcy. Zdemontowane i posegregowane urządzenia, złom stalowy oraz inne materiały (np. stalowe elementy konstrukcji) z demontażu należy złożyć (bez pocięcia) w miejsce wskazane przez Kierownika Kopalni.
Zamawiający

CPV: 45231000-5

Dokument nr: NL/PGNG/19/3022/GE/DIS

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
21.10.2019 11:00
Miejsce: PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok
Termin związania z ofertą
60 dni

Specyfikacja:
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. Miejsce i termin otrzymania SIWZ: PGNiG SA Warszawie Oddział w Sanoku, Dział Przetargów i Umów, pokój 232 A,
tel.: (13) 46 52 636, fax: (13) 46 52 384, e-mail: sanok.przetargi@pgnig.pl. SIWZ dostępna jest ponadto na stronie Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl.
2. Wykonawca otrzyma dokumentację przetargową w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00, pokój 232 A, lub pocztą (również elektroniczną) po uprzednim zamówieniu faxem lub e-mailem.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
21.10.2019 10:45
Miejsce: PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, Dział Bezpieczeństwa Informacji - pokój 212A, z opisem zgodnym z wymaganiami SIWZ.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Wymagane terminy realizacji zamówienia:
a) rozpoczęcie - w dniu zawarcia umowy,
b) rozpoczęcie robót budowlano-montażowych - po protokolarnym przekazaniu Terenu Prac.
Przewidywany termin przekazania Terenu Prac dla I etapu - marzec 2019 r.
Przewidywany termin przekazania Terenu Prac dla II etapu - czerwiec 2020 r.
c) odbiór techniczny robót budowlano-montażowych dla I etapu - do 3 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania Terenu Prac I etapu,
d) odbiór techniczny robót budowlano-montażowych dla II etapu - do 3 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania Terenu Prac II etapu,
e) pełna realizacja Inwestycji, w tym odbiór końcowy oraz należyte i pełne wykonanie wszelkich Robót - do 4 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania Terenu Prac dla II etapu.

Wymagania:
Warunki uczestnictwa
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG SA lub podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG SA (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub innym dokumencie, w którym określono wymogi udziału
w postępowaniu,
f) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Odrzuceniu podlega oferta, która:
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej pomyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, o której mowa w rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione, jeżeli:
b) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Instrukcji, które miało wpływ na wynik postępowania;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki;
e) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PGNiG S.A.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane prze Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwie pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
10. Warunki szczegółowe udziału:
a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat robót budowlano - montażowych (co najmniej 1 zadanie) na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł netto wraz z załączeniem poświadczenia należytego wykonania (referencje), w zakresie:
- budowy instalacji technologicznej w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny (gaz ziemny, ropa naftowa) metodą otworową lub
- budowy instalacji technologicznej w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się przesyłem lub dystrybucją paliw gazowych (instalacje i siecio ciśnieniu (MOP) wyższym niż 1,0 MPa) lub
- budowy instalacji technologicznej w zakładach petrochemicznych lub
- budowy instalacji technologicznej w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się magazynowaniem gazu ziemnego;
b) będą posiadać w czasie trwania umowy ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum równą cenie brutto oferty ;
c) wykonawstwo zadania musi być realizowane pod kierownictwem osób:
- posiadających stwierdzone kwalifikacje w specjalności budowlanej (w zakresie specjalności określonych w Prawie Budowlanym - art. 14) do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w PGNiG wydanymi przez Urząd Górniczy lub PGNiG i posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy robót) stosownie do wymagań prawa budowlanego,
- posiadających przy realizacji instalacji energetycznych stwierdzone kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru w zakresie konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym;
d) wykonawstwo zadania musi być realizowane przez osoby:
- posiadające przy realizacji instalacji energetycznych stwierdzone kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji w zakresie konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym;
- posiadające świadectwa odbycia specjalistycznych kursów z zakresu eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, wymagane dla elektromonterów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1229) w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego;
e) posiadanie uprawnień UDT do wytwarzania lub modernizacji rurociągów przesyłowych lub technologicznych.
11. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia.
INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji lub ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów,
b) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI pkt 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania, w oparciu o rozdz. VI pkt 2 lit. a-g oraz oświadczenia o niezgłaszaniu roszczeń wobec Zamawiającego (wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 4, 5, 6 do SIWZ),
c) dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu,
d) kopia dowodu wniesienia wadium,
e) kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej z wyszczególnieniem składników cenotwórczych wraz ze wszystkimi branżami, który będzie miał charakter informacyjno - pomocniczy (na płycie CD w wersji pdf oraz wersji źródłowej - preferowany program kosztorysowy Rodos (pliki .xml, .rds, lub .ath) wraz ze złożeniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).
f) potwierdzona odpowiednimi referencjami informacja w formie wykazu z rozdziału VI pkt 10 lit. a) SIWZ,
g) oświadczenie na potwierdzenie warunku z rozdziału VI pkt 10 lit. b) SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ),
h) oświadczenie na potwierdzenie warunków z rozdziału VI pkt 10 lit. c), d) i e) SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ),
2. Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo). W przypadku dokumentu wygenerowanego automatycznie (wydruk z systemu komputerowego) nie wymaga się poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem ani jego podpisania przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Pozostałe dokumenty/oświadczenia składa przedstawiciel podmiotów występujących wspólnie.
5. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez spółkę cywilną, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład spółki cywilnej musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Informacje na temat wadium
WADIUM: 1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert w pieniądzu gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Kwota wadium wynosi 6 000,00 zł.W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja ta powinna zostać udzielona na okres nie krótszy niż termin związania ofertą. 2. Wadium może być wniesione w następujący sposób: a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego w Banku Handlowym nr konta 45 1030 1508 0000 0005 0190 1121 z adnotacją Wadium: CRZ: NL/PGNG/19/3022/GE/DIS ,,Przebudowa rurociągu wody złożowej od odwiertu T-33 na KGZiRN Tarnów I" b) w gwarancjach - oryginał powinien być dostarczony do Działu Finansowego Oddziału w Sanoku pokój nr 201 A ul. Sienkiewicza 12. Brak oryginału gwarancji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy a w konsekwencji odrzuceniem oferty. Dokument ten nie jest uzupełniany.Kserokopia dowodu wniesienia wadium musi być załączona do oferty. 3. W przypadku gdy Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a Wykonawca wyrazi na to zgodę powinien on jednocześnie przedłużyć termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej złożonej jako wadium. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się podania przez Wykonawcę w jego ofercie numeru rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu wadium. 5. Na wniosek Wykonawcy którego oferta została wybrana wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane. 6. Zwrot wadium dokonywany jest: a) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy gdy takie jest wymagane chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia postępowania nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą, c) wszystkim Wykonawcom - z chwilą unieważnienia postępowania, d) na pisemny wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, e) na pisemny wniosek Wykonawcy który został wykluczony lub którego oferta została odrzucona. 7. Zamawiający może zatrzymać wadium jeżeli Wykonawca: a) wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert, b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie, c) nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z największą liczbą punktów), kierując się następującym kryterium i sposobem oceny:Cena brutto - 100%(najniższa cena brutto badanych ofert/cena brutto oferty badanej) x 100
2. W przypadku, gdy wpłyną oferty o tej samej cenie uniemożliwiające wybór najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych, niż w złożonych wcześniej ofertach.
3. Zespół zakupowy może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty
w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie.

Warunki uczestnictwa
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG SA lub podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG SA (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub innym dokumencie, w którym określono wymogi udziału
w postępowaniu,
f) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Odrzuceniu podlega oferta, która:
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej pomyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, o której mowa w rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione, jeżeli:
b) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Instrukcji, które miało wpływ na wynik postępowania;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki;
e) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PGNiG S.A.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane prze Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwie pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
10. Warunki szczegółowe udziału:
a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat robót budowlano - montażowych (co najmniej 1 zadanie) na kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł netto wraz z załączeniem poświadczenia należytego wykonania (referencje), w zakresie:
- budowy instalacji technologicznej w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny (gaz ziemny, ropa naftowa) metodą otworową lub
- budowy instalacji technologicznej w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się przesyłem lub dystrybucją paliw gazowych (instalacje i siecio ciśnieniu (MOP) wyższym niż 1,0 MPa) lub
- budowy instalacji technologicznej w zakładach petrochemicznych lub
- budowy instalacji technologicznej w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się magazynowaniem gazu ziemnego;
b) będą posiadać w czasie trwania umowy ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum równą cenie brutto oferty ;
c) wykonawstwo zadania musi być realizowane pod kierownictwem osób:
- posiadających stwierdzone kwalifikacje w specjalności budowlanej (w zakresie specjalności określonych w Prawie Budowlanym - art. 14) do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w PGNiG wydanymi przez Urząd Górniczy lub PGNiG i posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy robót) stosownie do wymagań prawa budowlanego,
- posiadających przy realizacji instalacji energetycznych stwierdzone kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru w zakresie konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym;
d) wykonawstwo zadania musi być realizowane przez osoby:
- posiadające przy realizacji instalacji energetycznych stwierdzone kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji w zakresie konserwacji, remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym;
- posiadające świadectwa odbycia specjalistycznych kursów z zakresu eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej, wymagane dla elektromonterów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1229) w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego;
e) posiadanie uprawnień UDT do wytwarzania lub modernizacji rurociągów przesyłowych lub technologicznych.
11. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o regułę spełnia / nie spełnia.
INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji lub ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów,
b) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI pkt 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania, w oparciu o rozdz. VI pkt 2 lit. a-g oraz oświadczenia o niezgłaszaniu roszczeń wobec Zamawiającego (wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 4, 5, 6 do SIWZ),
c) dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu,
d) kopia dowodu wniesienia wadium,
e) kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej z wyszczególnieniem składników cenotwórczych wraz ze wszystkimi branżami, który będzie miał charakter informacyjno - pomocniczy (na płycie CD w wersji pdf oraz wersji źródłowej - preferowany program kosztorysowy Rodos (pliki .xml, .rds, lub .ath) wraz ze złożeniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).
f) potwierdzona odpowiednimi referencjami informacja w formie wykazu z rozdziału VI pkt 10 lit. a) SIWZ,
g) oświadczenie na potwierdzenie warunku z rozdziału VI pkt 10 lit. b) SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ),
h) oświadczenie na potwierdzenie warunków z rozdziału VI pkt 10 lit. c), d) i e) SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ),
2. Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo). W przypadku dokumentu wygenerowanego automatycznie (wydruk z systemu komputerowego) nie wymaga się poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem ani jego podpisania przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Pozostałe dokumenty/oświadczenia składa przedstawiciel podmiotów występujących wspólnie.
5. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez spółkę cywilną, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład spółki cywilnej musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Warunki dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, przekazując treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którzy zgodnie z wiedzą Zamawiającego otrzymali SIWZ, nie ujawniając przy tym źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej www.przetargi.pgnig.pl. Uwaga: W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, zobowiązany jest śledzić informacje zamieszczane na tej stronie. 4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 5. Do upływu terminu składania ofert, treść SIWZ (w tym termin składania ofert) może być zmieniona. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i umieszcza na stronie internetowej www.przetargi.pgnig.pl. 6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania warunków zawartych w SIWZ.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
1. Zamawiający ma prawo zmienić lub odwołać warunki zawarte w ogłoszeniu.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji, na zasadach określonych w SIWZ.
Inne uwagi
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% wartości wynagrodzenia brutto na okres wykonania umowy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy Wykonawca wniesie do dnia przekazania Terenu Prac ale nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym, nr konta 45 1030 1508 0000 0005 0190 1121.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
Cena (cena brutto), Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z największą liczbą punktów), kierując się następującym kryterium i sposobem oceny:Cena brutto - 100%(najniższa cena brutto badanych ofert/cena brutto oferty badanej) x 100
2. W przypadku, gdy wpłyną oferty o tej samej cenie uniemożliwiające wybór najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych, niż w złożonych wcześniej ofertach.
3. Zespół zakupowy może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia innej omyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty
w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie.
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, przekazując treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którzy zgodnie z wiedzą Zamawiającego otrzymali SIWZ, nie ujawniając przy tym źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej www.przetargi.pgnig.pl. Uwaga: W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, zobowiązany jest śledzić informacje zamieszczane na tej stronie. 4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 5. Do upływu terminu składania ofert, treść SIWZ (w tym termin składania ofert) może być zmieniona. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i umieszcza na stronie internetowej www.przetargi.pgnig.pl. 6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania warunków zawartych w SIWZ.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
1. Zamawiający ma prawo zmienić lub odwołać warunki zawarte w ogłoszeniu.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji, na zasadach określonych w SIWZ.
Inne uwagi
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% wartości wynagrodzenia brutto na okres wykonania umowy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy Wykonawca wniesie do dnia przekazania Terenu Prac ale nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym, nr konta 45 1030 1508 0000 0005 0190 1121.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z kontrahentami
Agnieszka Matuła, tel 13 46 52 636, Działa Przetargów i Umów

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.