Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Radwanicach
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice
powiat: polkowicki
76 7592014
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24267
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Radwanice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice".
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice" oraz wspieranie zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją wyżej wymienionego zadania.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa o świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice" oraz wspieranie zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją wyżej wymienionego zadania.
Obowiązki wykonawcy w ramach nadzoru inwestorskiego obejmują:
a) zapewnienie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru branży sanitarnej niezbędnego do prawidłowego i skutecznego nadzorowania realizacji zadania,
b) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z projektem budowlanym, specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych, umową zawartą między wykonawcą robót i zamawiającym, harmonogramem robót, pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej a także reprezentowanie zamawiającego w zakresie spraw technicznych,
c) zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, umową zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, umowami zawartymi pomiędzy wykonawcą robót budowlanych a podwykonawcami robót budowlanych, dokumentami budowy,
d) sprawdzanie jakości: wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, dostarczanych i montowanych urządzeń z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych i urządzeń wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, aprobat, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów jakości dotyczących zastosowanych materiałów i urządzeń,
e) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz sporządzanie protokołów odbioru,
f) organizowanie prób, rozruchów i odbiorów technicznych instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz branie w nich udziału i sporządzanie protokołów,
g) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego sporządzanie protokołów odbioru;
h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie i potwierdzanie rozliczeń rzeczowych i finansowych budowy.
Na czas pełnionych obowiązków będących przedmiotem zamówienia inspektor biorący udział w realizacji zamówienia przedkłada aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz utrzymuje członkostwo w izbie samorządu zawodowego.
Charakterystyka robót budowlanych objętych nadzorem.
Nadzorem objęta jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1084 m z rur O200 PVC,
b) sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur O90, O75 PE o łącznej długości 452 m,
c) dwóch przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym
d) odcinka sieci wodociągowej z rur O110 PE o długości 1162 m i przyłączy z rur O63 PE
o długości 12 m wraz z hydrantami ppoż. w liczbie 11 szt.
odcinka sieci wodociągowej O110, O90 PE o łącznej długości 232,5 m oraz odcinków przyłączy O50, O32 o łącznej długości 35,5 m oraz dwóch hydrantów ppoż.
Zakres inwestycji będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego określono w dokumentacji projektowej, która jest dostępna na stronie internetowej:
https://bip.radwanice.pl/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-i-sieci-wodociagowej
-na-dzialkach-nr-501-508-291-2-291-1-510-135-3-135-1-484-481-479-4-308-1
-oraz-budowa-sieci-wodociagowej-w-ul-wlokienniczej-w-miejscowosci-radwanice-gmina-radwanice

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 24267

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 21-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi klienta (parter urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w terminie do dnia 21 października 2019 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: polkowicki Miejscowość: Radwanice
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29 lutego 2020 r.
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: z dniem podpisania umowy.
3. Termin wykonania usług nadzoru inwestorskiego związany jest z terminem wykonania robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 30 stycznia 2020r.).
4. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych: do 22 października 2019r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział wykonawca, który dysponuje jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne, z doświadczeniem zawodowym w pełnieniu (od rozpoczęcia do zakończenia) funkcji kierownika budowy, kierownika robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na:
a) jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 500 m wraz z przepompownią/ami ścieków;
b) jednym zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości minimum 200 m.
Przez budowę należy rozumieć odpowiednio budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
Przez ,,uprawnienia budowlane" należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.).
Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.
Przez kierownika budowy lub kierownika robót należy rozumieć kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
2. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w wykazie osób złożonym przez wykonawcę wraz z ofertą.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunku, o którym mowa wyżej nie później niż na dzień składania ofert.
Warunki zmiany umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:
a) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
- opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego określonych w § 1 ust. 1, termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wykonawcy. Zamawiający, w celu przedłużenia terminu wykonania umowy, zawiadomi wykonawcę o wystąpieniu okoliczności skutkujących koniecznością przedłużenia oraz wskaże nowy terminu wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.
- siły wyższej.
b) skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
- wcześniejszego wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego określonego w § 1 ust. 1. Zamawiający, w celu skrócenia terminu wykonania umowy, zawiadomi wykonawcę o wystąpieniu okoliczności skutkujących koniecznością zmiany oraz wskaże nowy terminu wykonania umowy. Zamawiający uwzględni okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wykonawcy. Skrócenie terminu wykonania zamówienia nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.
c) zmiany osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu umowy. Wykonawca może dokonać zmiany osoby wskazanej załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w trakcie realizacji umowy - zmiana musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie samo lub wyższe od kwalifikacji osoby, która będą podlegać zmianie. Wykonawca powinien przedłożyć zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku właściwej osoby będzie traktowana jako przerwa wyłącznie z winy wykonawcy i może stanowić podstawy do naliczenia kar umownych.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach określonych w 6 Rozdziale (Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków), punkt 6.5.2 Zasada konkurencyjności, podpunkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych, UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
b) Wykaz osób wraz z określeniem doświadczenia.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:
Cena 100 %
3. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie odbywać wg następujących zasad:
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty podana w formularzu oferty.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
4. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Gmina Radawnice
Adres
Przemysłowa 17
59-160 Radwanice
dolnośląskie , polkowicki
Numer telefonu
768311478
NIP
6922256490
Numer naboru
RPDS.04.02.01-IZ.00-02-358/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Karolina Jakbowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
76 7592014

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.