Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
416z dziś
3964z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
powiat: Białystok
tel. +48 85 745 70 00, fax +48 85 745 70 73
uniwersytet@uwb.edu.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uniwersytet w Białymstoku
ogłasza postępowanie, do którego nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
1. Zamówienie pn.: ,,Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku "
2. Rodzaj zamówienia: usługi/dostawy/roboty budowlane*.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku w ilościach i wymaganiach, określonych w ,,opisie przedmiotu zamówienia", szczegółowym formularzu cenowym oraz ,,istotnych postanowieniach umowy", stanowiących załączniki do ogłoszenia o zamówieniu - zadania od 1 do 27.
2) Zamawiający informuje, że zamówienie w części współfinansowane jest ze środków unijnych, tj.: przedmiot zamówienia w zadaniu nr 14 jest współfinansowany w ramach projektu: Projekt B+R pt. Jnnovative technology ofcold ultrafast photo-magnetic recording and novel approach to ultrafast opto-spintronics,\\\\ finansowanego w ramach konkursu nr 4/2017 w Programie TEAM, będącego Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, realizowanym na podstawie umowy nr TEAM/2017-4/40 z dnia 04.04.2018 r.
3) Przez użycie w opisie przedmiotu zamówienia symboli lub nazw własnych należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych, niż określono w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający dopuszcza stosowanie terminologii (nazw i skrótów) angielskiej przy opisie oferowanego sprzętu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych)
0 najwyższej jakości, sprawny technicznie, spełniający wymogi bezpieczeństwa i posiadający oznaczenie CE (zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 650 ze zm. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 806) oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. W zadaniu nr 17, 18, 19 i 26 Zamawiający zamawia sprzęt używany (np. poleasingowy).
5) Przedmiot zamówienia musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek Unii Europejskiej.
4. Termin realizacji zamówienia:
1) Termin realizacji zamówienia:
- zadania nr 1-6, 8-16, 20-25, 27: do 21 dni od daty podpisania umowy;
- zadanie nr 7: do 6 tygodni od daty podpisania umowy;
- zadanie nr 17, 18, 19, 26: do 14 dni od daty podpisania umowy.
2) Za datę realizacji zamówienia uważać się będzie dzień podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia po jego dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu.
3) Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury
1 opłacenia należności dla Wykonawcy jest podpisanie końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
4) Zamawiający będzie ubiegać się o potwierdzenie zamówienia dla placówki oświatowej w celu zastosowania stawki VAT w wysokości 0% na towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), dla szkół wyższych (art. 83 ustawy), a Wykonawca uwzględni w wystawionej fakturze 0% VAT, po przedstawieniu przez Zamawiającego odpowiednich potwierdzeń wynikających z tej ustawy.
Uniwersytet w Białymstoku Dział Zamówień Publicznych- Dzp-391/29/D/2019 zamówienie z dziedziny naiki na: ,. Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku "
5) Wymagany okres gwarancji (nie dotyczy zad. 4 poz. 3 - pakiet graficzny, zad. 22 poz. 2 - dodatkowy toner do drukarki nr 2)
Wszystkie urządzenia mają bvć objęte gwarancją producenta (dla zadania nr 17, 18. 19 i 26 - gwarancja sprzedawcy), z uwzględnieniem szczególnych wymogów serwisowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, nie krótszą niż:
- Zestaw komputerowy nr 1: 24 miesiące;
- Zestaw komputerowy AIO nr 2: 36 miesięcy;
- Zestaw komputerowy nr 3, 4, 5, 6, 7, 9: 36 miesięcy;
- Zestaw komputerowy AIO nr 8: 36 miesięcy;
- Notebook nr 1, 3, 4, 5: 24 miesiące;
- Notebook nr 2, 7: 36 miesięcy;
- Notebook nr 6: 36 miesięcy on-site;
- Monitor LCD nr 1,2, 3,4, 5, 6: 36 miesięcy;
- Drukarka nr 1: 24 miesiące
- Drukarka nr 2: 36 miesięcy
- Urządzenie wielofunkcyjne nr 1, 4: 36 miesięcy;
- Urządzenie wielofunkcyjne nr 2, 3: 24 miesiące;
- Dysk twardy zewnętrzny 2TB: 24 miesiące;
- Dysk twardy zewnętrzny 4TB: 36 miesięcy;
- Serwer nr 1, 2, 3 i 4: minimum 3 miesiące (sprzęt używany, np. poleasingowy, gwarancja sprzedawcy);
- Komputer typu NAS: 24 miesiące;
- Komputer pomiarowy: 24 miesiące;
- Zasilacz UPS: 24 miesiące.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu (z wyłączeniem zadania nr 17, 18. 19 i 26 - gwarancja sprzedawcy).

Dokument nr: Dzp-391/29/D/2019

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, pokój 109, piętro I -Dział Zamówień Publicznych. Termin otwarcia ofert: 21.10.2019 r., godz. 10:00.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B. 15-328 Białystok, pokój 1, parter - Kancelaria Ogólna w Białymstoku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2019 r. do godz. 09:30.
2) Kopertę należy zaadresować:
Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok Oferta na: ,,Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku" - Dzp-391/29/D/2019 Nie otwierać przed dniem: 21.10.2019 r. godz. 10:00.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
1) Termin realizacji zamówienia:
- zadania nr 1-6, 8-16, 20-25, 27: do 21 dni od daty podpisania umowy;
- zadanie nr 7: do 6 tygodni od daty podpisania umowy;
- zadanie nr 17, 18, 19, 26: do 14 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Cena podana w ofercie powinna obejmować pełny zakres dostawy i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu, wniesienia, zainstalowania i uruchomienia sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz koszty napraw w okresie gwarancyjnym.
2) W cenie powinny być uwzględnione wszystkie należne opłaty i podatki (w szczególności podatek VAT). W celu obliczenia ceny Wykonawca stosuje stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert.
6. Kryteria wyboru oferty:
Cena ofertowa brutto za realizację zamówienia: znaczenie kryterium (waga): 100%.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:
C = liczba punktów za kryterium ,,cena";
Cmin Cmin = najniższa cena wynikająca z ofert
C = - x 100 pkt., gdzie: niepodlegających odrzuceniu;
Cx Cx = cena oferty badanej.
7. Sposób przygotowania ofert:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, mieć formę pisemną oraz zawierać wypełniony opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), formularz ofertowy (załącznik nr 2.1, 2.2) i szczegółowy formularz cenowy (załącznik nr 3).
3) W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) Wykonawca winien określić typ i model oferowanego urządzenia oraz opis techniczny wszystkich parametrów i ich elementów, zgodnie z określonymi wymaganiami.
4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji, wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej).
5) Jeżeli ofertę podpisuje osoba inna, niż to wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo (oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania

Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty:
- pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika;
- w przypadku podmiotów występujących wspólnie, w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem;
- spółka cywilna dołącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika w/w pełnomocnictwo, np. kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę - poświadczone za zgodność z oryginałem.
6) Osoba podpisująca ofertę musi złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty i załącznikach oraz parafy w miejscach, w których Wykonawca dokonał skreśleń, zmian i poprawek.
9. Opis części zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub kilka zadań, stanowiących całość przedmiotu zamówienia.
10. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki przeznaczone przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający rozważy możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej.
11.Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w szczególności jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
14. Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, w przypadku, o którym mowa w pkt. 13 ogłoszenia o zamówieniu,
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
15. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
16. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

17. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) w sytuacji niezałączenia go do oferty, jak również w sytuacji braku stosownego pełnomocnictwa.
18. Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, informację o wyborze oferty.
19. Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem z dziedziny nauki stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
20. Na realizację zamówienia zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
21. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, uznaje się za odstąpienie od jej zawarcia i upoważnia Zamawiającego do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, spośród pozostałych złożonych ofert, niepodlegąjących odrzuceniu.

Uwagi:
23. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Uniwersytecie w Białymstoku: adres e-mail: iod@uwb.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
a. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek i 'niwersytetu w Białymstoku . nr sprawy: Dzp-391 D 2019, prowadzonym w trybie zamówienia / dziedziny nauki:
b. organizacji i realizacji programów Instytucji Wdrażającej, w szczególności w celu realizacji Umowy nr TEAM/2017-4/40 z dnia 04.04.2018 r, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, wersyfikacji dokumentów, audytu i archiwizacji -zadanie nr 14.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp" oraz w zadaniu nr 14 inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, a także Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, ul. Ignacego Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-507 Warszawa, na podstawie umowy nr TEAM/2017-4/40 z dnia 04.04.2018 r.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
b. Beneficjent jest zobowiązany do archiwizacji wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo przez okres, o którym mowa w art. 140 rozporządzenia 1303/2013 tj. do dnia upływu 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji, (chyba, że przepisy prawa wymagają zachowania dłuższego okresu przechowywania) - zgodnie z umową nr TEAM/2017-4/40 z dnia 04.04.2018 r. - zadanie nr 14.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
tel.: e-mail:
85 745-71-18
przetargi@uwb.edu.pl
od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:30 a 15:30.
uwagi:

8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ";
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
22. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego: mgr Agnieszka Pawłowska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.