Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów konserwacyjnych zasilacza UPS oraz wyłącznika prądowego UPS

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów konserwacyjnych zasilacza UPS oraz wyłącznika prądowego UPS

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
ul. Chopina 16 A
39-300 Mielec
powiat: mielecki
sekretariat@pup.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
przeglądów konserwacyjnych zasilacza UPS oraz wyłącznika prądowego UPS
w obiekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu, ul. Chopina 16A, 39-300
Mielec.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów konserwacyjnych
zasilacza UPS oraz wyłącznika prądowego UPS w obiekcie Powiatowego
Urzędu Pracy w Mielcu, ul. Chopina 16A, 39-300 Mielec.
2. W zakresie przeglądu konserwacyjnego bezprzerwowego zasilacza
UPS'a centralnego marki Eaton Power Quality, TYP 9355-40-N-O-MBS,
Moc 40 kVA UPS Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1)sprawdzenie środowiskowych warunków eksploatacji UPS'a na
zgodność z danymi zawartymi w instrukcji obsługi i eksploatacji
(temperatura, wilgotność, swobodny dostęp do urządzenia,
zabezpieczenie obwodu obejściowego),
2) czyszczenie wnętrza UPS'a,
PO.262-42-SK/19
2
3) sprawdzenie stanu kondensatorów AC i DC, wycieki elektrolitu,
pomiar pojemności,
4) sprawdzenie stanu wentylatorów, pomiar temperatury,
5) sprawdzenie jakości i temperatury połączeń wysoko prądowych,
6) smarowanie części, które tego wymagają,
7) inne czynności których wymaga konserwacja modelu UPS'a,
8) diagnostykę UPS'a poprzez wymuszenie pracy z baterii i powrotu do
pracy ,,normal" po przywróceniu napięcia zasilania sieciowego,
9) wykonanie przyrządami pomiarów napięć i prądów wejściowych
i wyjściowych, prądu ładowania baterii akumulatorów,
10) sprawdzenie poprawności zamocowania modułów i połączeń
elektrycznych oraz wyglądu baterii, wycieki elektrolitu, śniedzenie
klem i połączeń,
11) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia: przeprowadzenie
procedury startu i zatrzymania UPS'a, sprawdzenie poprawności
sygnalizowania stanu UPS'a, sprawdzenie zgodności wskazań
przyrządów i pulpitu technicznego,
12) sprawdzenie poprawności działania współpracującego z UPS'em
oprogramowania monitorującego,
13) sprawdzenie skuteczności działania wyłącznika awaryjnego EMS
(wiąże się z wyłączeniem UPS'a - za zgodą Zamawiającego),
14) wykonaniu pomiaru czasu pracy autonomicznej UPS'a z baterii
akumulatorów, przy obciążeniu UPS'a zbliżonym do jego mocy
nominalnej.
3. W zakresie przeglądu konserwacyjnego wyłącznika prądowego
pożarowego UPS'a marki Elektromet, TYP WA 1s, Stopień ochrony IP
55 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1)sprawdzenia stanu technicznego wyłącznika i jeżeli jest przycisku
sterującego (poluzowanie śrub, zacisków, nadpalenia, ubytki itp.),
2) wykonania próby mechanicznego zadziałania, sprawdzenie
przycisku i wyłącznika,
PO.262-42-SK/19
3
3)dokonania pomiaru mającego na celu sprawdzenie czy po wyłączeniu
nie ma napięcia,
4)dokonania pomiaru po włączeniu rezystancji mającego na celu
sprawdzenie poprawności połączenia.
4. Informacje o wykonaniu powyższych czynności należy odnotować w
protokole przeglądu konserwacyjnego wg. wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do zaproszenia. W protokole należy też umieścić
informacje, które Wykonawca posiada i są istotne dla zachowania
sprawności urządzeń lub ich prawidłowej eksploatacji, np. odnośnie
warunków eksploatacji UPS'a, temperatury w pomieszczeniu,
obciążeniu/przeciążeniu i innych nieprawidłowościach.
5. Wykonawca skieruje do wykonania czynności będących przedmiotem
zamówienia osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji
i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu,
kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych wydanym przez komisję kwalifikacyjną.

Dokument nr: PO.262-42-SK/19

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 21.10.2019r. do godziny 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie należy zrealizować w miesiącu listopadzie, nie później niż do
30.11.2019 r. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w dniach od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
Rozpoczęcie prac może nastąpić nie wcześniej niż od godziny 13.00.
Termin przeglądu konserwacyjnego będzie uzgodniony z upoważnionym
pracownikiem Zamawiającego.

Wymagania:
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści
zaproszenia:
1. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować mailowo na adres: sekretariat@pup.mielec.pl.
PO.262-42-SK/19
4
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
zaproszenia w terminie do 17.10.2019 r.
3. Zamawiający do upływu terminu składania ofert może dokonać zmiany
treści zaproszenia oraz wydłużyć termin składania ofert.
4. Wyjaśnienia wraz z treścią zapytań, zmiany treści zaproszenia zostaną
zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
V. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto całego przedmiotu
zamówienia, zwaną dalej ,,ceną oferty" w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług, tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych.
2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie wymogi,
o których mowa w niniejszym zaproszeniu w szczególności wszelkie
koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne
upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do zaproszenia, obliczoną według reguł zamieszczonych
w tabeli cenowej. Cenę oferty należy podać w PLN, liczbowo i słownie.
4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje tabeli
cenowej ściśle wg. formularza bez dodatkowych zmian w jego treści.
5. Opis sposobu obliczania ceny oferty (tabela cenowa w załączniku nr 1
do zaproszenia):
1) wartość brutto należy wyliczyć na podstawie następującego wzoru:
,,liczba przeglądów konserwacyjnych" * ,,cena jednostkowa brutto",
2)cenę oferty stanowi suma wartości brutto poszczególnych wierszy
kolumny e tabeli cenowej,
PO.262-42-SK/19
5
3)cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi,
4)wyliczeń w tabeli cenowej należy dokonywać zgodnie z podanymi
formułami.
6. Zamawiający dokona w tekście oferty ewentualnych poprawek
oczywistych omyłek pisarskich, w szczególności takich jak:
1)widoczna mylna pisownia wyrazu,
2)ewentualny błąd gramatyczny,
3)niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
4)rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.
7. Zamawiający w obliczeniach zawartych w ofercie dokona poprawek
oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak błędny wynik
działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia. W celu ustalenia prawidłowego wyniku działań
matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe
netto/brutto wskazane w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń.
Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje
możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.
Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które
wystąpią w ofertach.
8. Zamawiający w ofercie dokona poprawek innych omyłek polegających
na niezgodności oferty z zaproszeniem, nie powodujących istotnych
zmian w treści oferty, o czym powiadomi Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 2 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w ust. 8.
VII. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Ofertę składa się w języku polskim drogą mailową w formie skanu na
adres: sekretariat@pup.mielec.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość
PO.262-42-SK/19
6
złożenia oferty w formie pisemnej na adres: Powiatowy Urząd Pracy
w Mielcu, ul. Chopina 16A, 39-300 Mielec, sekretariat - pokój nr 13 (I
piętro).
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.
Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane w zaproszeniu
dokumenty i oświadczenia.
3. Zaleca się złożenie oferty na wzorach formularzy przygotowanych
przez Zamawiającego - wg załączników do niniejszego zaproszenia.
W przypadku przygotowania oferty na innych formularzach
Wykonawca przedstawi wszystkie informacje wskazane
w przygotowanych przez Zamawiającego wzorach.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, złożenie kilku ofert skutkuje ich
odrzuceniem.
5. Złożenie oferty niepodpisanej, niezgodnej z wymaganiami określonymi
w niniejszym zaproszeniu albo zawierającej przedmiot niezgodny
z opisem Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania
z zastrzeżeniem Rozdziału VI ust. 6-8. Za niezgodną z wymaganiami
zaproszenia uznaje się w szczególności ofertę zawierającą błędy
w obliczeniu ceny, brak prawidłowych pod względem treści
dokumentów i oświadczeń.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić
ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje
i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi
być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta,
z dopiskiem ,,ZMIANA OFERTY". ,,ZMIANA OFERTY" zostanie dołączona
do oferty Wykonawcy.
8. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać ofertę
z postępowania składając stosowne powiadomienie.
PO.262-42-SK/19
VIII. Warunki udziału w postępowaniu i wykaz dokumentów na
potwierdzenie ich spełniania:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
i sposobu oceny ofert.
1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty spełniające wymagania określone
przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu.
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto podana w polskich
złotych (PLN).
3. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym
kryterium jest cena nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy, składający
oferty, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej wyższą
ceną skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.
X. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz informacje
o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu realizacji zamówienia publicznego.
1. Zamawiający - w toku badania i oceny ofert - może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą.
3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać
żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania
i złożenia swojej oferty na przedmiotowe zaproszenie.
PO.262-42-SK/19
8
4. Decyzje Zamawiającego są ostateczne. W niniejszym postępowaniu nie
przysługują środki odwoławcze.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za
najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.
2. Oferty złożone po terminie nie biorą udziału w postępowaniu.
XII. Ogłoszenie wyników prowadzonego postępowania
Zamawiający powiadomi e-mailowo uczestników postępowania o wynikach
postępowania oraz zamieści stosowną informacje na swojej stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
XIII. Unieważnienie postępowania o udzielenia zamówienia
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego:
1)jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2)jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3)jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że
prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
4)jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
5)bez podania przyczyn.
PO.262-42-SK/19

Uwagi:
XIV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe osób
fizycznych uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane
osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach
dołączonych do oferty.
2. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu jest Powiatowy Urząd Pracy
w Mielcu, w którego imieniu działa Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Mielcu, ul. Chopina 16A, 39-300 Mielec.
2)Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Mielcu: nr telefonu 17 788 00 90, e-mail:
inspektor_odo@pup.mielec.pl.
3)Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ,,RODO" w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
PO.262-42-SK/19
10
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie
do informacji publicznej,
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów
podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zakończenia realizacji umowy.
6)W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do
uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych
osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo
do bycia zapomnianym) po upływie 6 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub zakończenia
realizacji umowy,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO.
7)W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
PO.262-42-SK/19
11
8)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędny w związku
z udziałem Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz do wykonania umowy o udzielenie zamówienia
publicznego.
9)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
stosownie do art. 22 ,,RODO".
3. Wykonawca jest obowiązany do wypełnienia obowiązku
informacyjnego wynikającego z ,,RODO" względem osób fizycznych,
których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu, i których dane
pośrednio pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił
wyżej wymieniony obowiązek informacyjny, wobec osoby trzeciej,
której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy
w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia stosownego
pisemnego oświadczenia (treść zamieszczona we wzorze Formularza
ofertowego -załącznik nr 1 do zaproszenia).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.