Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z załadunkiem żużlu dla potrzeb remontu i naprawy dróg

Przedmiot:

Zakup wraz z załadunkiem żużlu dla potrzeb remontu i naprawy dróg

Data zamieszczenia: 2019-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Somianka
Somianka-Parcele 16B
07-203 Somianka
powiat: wyszkowski
Telefon: 29 74-187-90, Telefax: 29 74-187-14
somianka@somianka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Somianka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup wraz z załadunkiem żużlu dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy
Somianka
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z załadunkiem żużlu dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Somianka. Całkowita ilość materiału: 650 ton
Transport: transport materiału odbywał się będzie własnym sprzętem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do załadunku podstawionych sprzętów. Termin: termin załadunków będzie każdorazowo ustalany pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy a Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed planowanym załadunkiem.

Składanie ofert:
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka w pokoju Nr 6 lub przesłać na adres email somianka@somianka.pl. Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 21 października 2019 do godz. 10.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego
2. Oferty złożone przez oferentów powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymanej przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 20.12.2019r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 12/K/14 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30000 euro w Urzędzie Gminy Somianka z późniejszymi zmianami.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i wynosi poniżej 30 000,00 EURO.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, w cenie ryczałtowej brutto powinien ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczenia: najniższa cena 100%.
2. W przypadku ofert o tej samej kwocie, które okażą się najkorzystniejsze, zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z tymi wykonawcami.
3. Wykonawca jest zobowiązany do podania kwoty netto i brutto, która stanowić będzie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty: 1) Formularz cenowy oferty
IX. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych czynności zawartych w ofercie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający ustala, że płatności dokonywane będą częściowo na podstawie rzeczywiście zakupionego, załadowanego i odebranego towaru potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

Uwagi:
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka, reprezentowana przez Wójta Gminy Somianka. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na zakup wraz z załadunkiem żużlu dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy Somianka prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzjelenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości
30 000 euro w Urzędzie Gminy Somianka;
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. i 8 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. i 8 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan. że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
4. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Milena Przybysz tel. (029) 7418790 wew. 41

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.