Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych-spalinowych i...

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych-spalinowych i wentylacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź
powiat: limanowski
(18) 331 72 07, (18)33179 45,
gpn@gorcepn.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Niedźwiedź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych-spalinowych i wentylacyjnych w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane (art.62 ust.l pktlc Dz.U. 243/2010 poz.1623 z późniejszymi zmianami)
Wykaz obiektów GPN podlegających okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych:
Lp Obwód Adres Tel. Ilość
ochronny kontaktów}?
1 Dwór Poręba Wielka 590 18 3317945 15
2 Poręba Wielka 590a 1
3 Poręba Wielka 4 4
4 Suhora Poręba Wielka 272 18 3317010 1
5 Kudłoń Konina 244 18 3317035 1
6 Turbacz Lubomierz 273 18 3315281 1
7 Lubomierz 372 1
8 Szałas Trusiówka 1
9 Jaworzyna Ochotnica Górna 303 18 2624183 1
10 Kiczora Łopuszna, ul. Tetmajera 25 18 2653965 1
11 Gajówka Mikołaja 1
12 Turbacz Owczarnia na Hali Wzorowej 18 3315281 1
Razem: 29

Składanie ofert:
2. Miejsce i termin złożenia oferty: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590, 34-735
Niedźwiedź, - do dnia 21.10.2019 r. do godz. 800.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty cenowej drogą elektroniczną na adres mailowy: gpn@gorcepn.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Przewidywany termin realizacji przeglądów po podpisaniu umowy: 30 listopada 2019 r.

Wymagania:
4. Sposób przygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie z dopiskiem
,,Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych- spalinowych i wentylacyjnych w obiektach GPN w roku 2019".
5. Termin i forma płatności: płatność przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury przez
Wykonawcę.
6. Oferowana cena jest ceną ryczałtową. Cena winna zawierać wszelkie koszty konieczne do poniesienia
w trakcie realizacji kontroli zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane i Zamawiającego.
7. Cena podana w ofercie winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

Uwagi:
8. Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ,,RODO", poniżej podajemy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej, z siedzibą Poręba Wielka 590, 34 - 735 Niedźwiedź:
o Administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej (zwana dalej: Park lub Zamawiający) z siedzibą Poręba Wielka 590, 34 -- 735 Niedźwiedź: adres e-mail:gpn@gorcepn.pl nr tel.:(18)3317945.
o We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Park można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@golrcepn.pl telefon: (18)3317945 lub osobiście w siedzibie Parku.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej ,,ustawa Pzp" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych- spalinowych i wentylacyjnych w obiektach GPN w roku 2019 " prowadzonym w trybie zapytania cenowego.
o Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
> osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.);
> podmioty serwisujące urządzenia Parku za pośrednictwem, których przetwarzane są Państwa dane osobowe;
> podmiot}' dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych Wykonawców, osób reprezentujących i pracowników Wykonawcy;
> podmioty* świadczące na rzecz Parku usługi niezbędne do ewentualnego wykonania zawieranej z Państwem umowy -- jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału,
> podmioty uprawnione do kontroli lub rozliczenia
> podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;
>> Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 4 pkt 8 w7 zw. z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
<< Posiada Pani/Pan:
> prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);
> prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)*;
> prawo żądania (na podstawie art. 18 RODO) od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
> prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Park Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
o W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@gorcepn.pl, pisemnie na adres siedziby Parku lub osobiście w siedzibie Parku. Przed realizacją Państwa uprawnień Park musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.
o Nie przysługuje Pani/Panu:
> w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
> prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
> na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
o Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
o Park nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź www.gorcepn.pl
tel. (18) 331 72 07, (18)33179 45, fax. wew. 50 e-mail: gpn@gorcepn.pl
Poręba Wielka 16.10.2019
ZAPYTANIE CENOWE dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro netto
Gorczański Park Narodowy w Porębie Wielkiej zaprasza do złożenia ofert cenowych

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.