Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
powiat: lipski
tel. (048)3780048, fax. (48) 3780175
Województwo: mazowieckie
Miasto: Lipsko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego ,,Skanalizowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko".

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Babilon, Lipa Krępa oraz Lipa Miklas. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
1. Wykonanie i zasypka wykopów
2. Montaż rur PCV o średnicy 160 mm
3. Montaż studzienek przyłączy kanalizacji sanitarnej
4. Wykonanie przecisków pod jezdnią
5. Wykonanie otworów w istniejących studniach
6. Po wykonaniu robót przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
oraz wszelkie inne prace konieczne do wykonania ze względu na obowiązujące przepisy i sztukę budowlaną.

CPV: 45231300-8

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego i złożyć w kopercie gwarantującej zachowanie poufności, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, pok. Nr 33 (sekretariat)
lub osobiście w terminie do dnia 21.10.2019 r. godz. 10:00 z dopiskiem ,,Nie otwierać Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w msc. Babilon i Lipa Krępa".

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
do 20.12.2019 r.

Wymagania:
3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 5 lat od daty odbioru końcowego.

II. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do oferty, w tym potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy,
2. Wykonawca, który uzyska zamówienie zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia kosztorysu ofertowego na kwotę zgodną ze złożoną ofertą.
IV. Kryteria wyboru oferty:
- cena 100 %
1. W kryterium ,,cena" Wykonawca może otrzymać max. 100 pkt.
Punktacja będzie przyznawana przy zastosowaniu następującego wzoru:
Cmin
C= x 100 pkt
Cb
gdzie:
C- ilość punktów,
Cmin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cb - cena badanej oferty.

V. Sposób obliczenia ceny
1. Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia druku oferty wykonania.
2. Cenę ofertową brutto (wraz z podatkiem VAT) należy obliczyć w oparciu o załączone do projektów przedmiary robót oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączone przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, podatek VAT
VIII. Informacje o formalnościach:
1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w kopiach potwierdzone za zgodność oryginałem.
2) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.
4) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
5) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) W toku rozpatrywania oferty zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz prowadzić dodatkowe negocjacje.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych, w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.
10) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jednokrotnego uzupełnienia oferty.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez podawania przyczyny.
13) W przypadku, gdy kilku Wykonawców złoży ofertę z taką samą - najniższą - ceną, Zamawiający poprosi tylko tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

Uwagi:
VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, tel. /0-48/ 37-80-048 fax. /0-48/ 37-80-175,
inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko jest Pan Marcin Wojciechowski tel. /0-48/ 37-80-048 fax. /0-48/ 37-80-175,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w msc. Babilon i Lipa Krępa prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26.09.2001 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
Pani//Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.