Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Remont dróg gminnych"

Przedmiot:

,,Remont dróg gminnych"

Data zamieszczenia: 2019-10-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zakliczyn
ul. Rynek 32
32-840 Zakliczyn
powiat: tarnowski
tel. 146 326 460, faks 146 326 455
zakliczyn@zakliczyn.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakliczyn
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont dróg gminnych w Gminie Zakliczyn w m. Wróblowice i Dzierżaniny w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"
1) Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie remontu dróg gminnych w m. Wróblowice i Dzierżaniny w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w ramach wydzielonych części; Część I - Remont drogi gminnej K203391 ,,Zakliczyn - Wróblowice - Siemiechów P. Góry" dz. nr 409/1, 409/2, 521/2, 531, 532 w m. Wróblowice w km 0+532 - 0+623, 1+500 - 2+300, Część II - Remont drogi gminnej K203343 ,,Zakliczyn - Dzierżaniny - Kamience" dz. nr 425, 426, 427, 428, 429 w m. Dzierżaniny w km 1+400 - 2+700 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SIWZ" (załącznik nr 6, 7)

Część nr: 1 Nazwa: ,,Remont dróg gminnych w Gminie Zakliczyn w m. Wróblowice i Dzierżaniny w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie remontu dróg gminnych w m. Wróblowice i Dzierżaniny w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w ramach wydzielonych części; Część I - Remont drogi gminnej K203391 ,,Zakliczyn - Wróblowice - Siemiechów P. Góry" dz. nr 409/1, 409/2, 521/2, 531, 532 w m. Wróblowice w km 0+532 - 0+623, 1+500 - 2+300, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SIWZ" (załącznik nr 6, 7).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ,,Remont dróg gminnych w Gminie Zakliczyn w m. Wróblowice i Dzierżaniny w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie remontu dróg gminnych w m. Wróblowice i Dzierżaniny w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w ramach wydzielonych części; Część II - Remont drogi gminnej K203343 ,,Zakliczyn - Dzierżaniny - Kamience" dz. nr 425, 426, 427, 428, 429 w m. Dzierżaniny w km 1+400 - 2+700 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SIWZ" (załącznik nr 6, 7).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 616921-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zakliczyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w zamkniętych kopertach
Adres:
Urząd Miejski w Zakliczynie ul. Rynek 32, 32-840 Zakliczyn

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-14, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-18

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/osobami: Dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób (określone w warunku wskazanym w pkt 3.1.3.1) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (zał. nr 3 SIWZ). Przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Część I - 8.000,00 (słownie osiem tysięcy złotych 00/100) Część II - 8.500,00 (słownie osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.