Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego oraz rozliczenie projektu pn. Kompleksowa...

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego oraz rozliczenie projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Data zamieszczenia: 2019-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przyszłość"
ul. Dąbrowskiego 40B
14-202 Iława
powiat: iławski
896485221
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215012
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iława
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego oraz rozliczenie projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego oraz rozliczenie projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie.
Cel zamówienia
Celem niniejszego zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego oraz rozliczenie projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego oraz rozliczenie projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru został określony w dokumentacji technicznej, przedmiar robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego nadzoru - adres publikacji zapytań ofertowych:
o Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22404,
o Wykonanie instalacji solarnej w ramach projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23123.

CPV: 71540000-5

Dokument nr: 1215012

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 08-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Składanie ofert
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przyszłość", ul. Dąbrowskiego 40B, 14-202 Iława (sekretariat) w terminie do dnia 08.11.2019 r. do godziny 9:00
b) Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
c) W przypadku unieważnienia postępowania złożone przez wykonawców oferty pozostaną w dokumentacji Zamawiającego.
d) Ofertę należy złożyć opakowaną w kopertę. Na kopercie należy umieścić napis:
Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego oraz rozliczenie projektu
pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych
wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Iława
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania - od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zadania - do dnia odbioru robót budowlanych jednak nie dłużej niż do dnia 30.11.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej Wykonawcy:
a) Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje następującymi osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
o Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
o Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej,
o Osoba oddelegowana do pełnienie nadzoru ornitologicznego,
o Osoba oddelegowana do rozliczenia projektu.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz.U.2019.1186) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U.2019.831), przy czym:
1) Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),
2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1 zapytania ofertowego, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
3. Zamawiający dokona spełnienia oceny warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowania kryterium spełnia - nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 mogą dotyczyć:
a) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, wykonawstwo i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami zapytania ofertowego.
b) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia), wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
3. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu wykonania zamówienia w szczególności:
a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,
b) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego,
c) zmiany terminu wykonania robót budowlanych,
d) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego nie wynikającego z winy Wykonawcy
f) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
h) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
i) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.
4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w pkt 3, strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1),
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (wg załącznika nr 2),
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (wg załącznika nr 4).
4. Oświadczenie RODO (wg załącznika nr 5).
5. Dokument potwierdzający umocowanie do złożenia oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium ,,cena".
2. Liczba punktów w kryterium ,,cena" obliczane będzie zgodnie z poniższym wzorem:
liczba punktów= (cena brutto oferty najtańszej)/(cena brutto oferty badanej) x 100
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów.
Wykluczenia
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
b) została złożona przez podmiot:
o niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
o powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IX zapytania,
c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
d) została złożona przez podmiot nieuprawniony do jej złożenia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W IŁAWIE
Adres
Jarosława Dąbrowskiego 40B
14-200 Iława
warmińsko-mazurskie , iławski
Numer telefonu
896485221
NIP
7440003963
Tytuł projektu
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych SM ,,Przyszłość" w Iławie
Numer projektu
RPWM.04.03.02-28-0055/19-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Zbigniew Miecznikowski

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.