Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sulmierzyce
ul. Urzędowa 1
98-338 Sulmierzyce
powiat: pajęczański
tel. 446 846 056, faks 446 846 057
sulmierzyce@gminyrp.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sulmierzyce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce"
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w gminie Sulmierzyce". Część 1 zamówienia - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w 120 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulmierzyce. Zakres zamówienia obejmuje nadzór nad wykonaniem dokumentacji wykonawczej niezbędnej do zainstalowania poszczególnych zestawów solarnych wraz z modułem fotowoltaicznym, uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację wykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy robót budowlanych został zawarty w Rozdziale V SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy. Szczegółowy opis czynności składających się na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego określa wzór umowy - Rozdział IV SIWZ. Część 2 zamówienia - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet, zrębki) wraz z dostosowaniem kotłowni do nowego paliwa oraz dostawę i montaż zestawu solarnego wraz z panelem fotowoltaicznym do przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w budynku użyteczności publicznej - budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Zakres zamówienia obejmuje nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do wymiany kotła wraz z dostosowaniem kotłowni do magazynowania i podawania nowego paliwa, dokumentacji projektowej niezbędnej do zainstalowania zestawu solarnego, uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy robót budowlanych został zawarty w Rozdziale V SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy. Szczegółowy opis czynności składających się na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego określa wzór umowy - Rozdział IV SIWZ. Zamawiający informuje, iż nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w 120 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulmierzyce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w 120 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulmierzyce. Zakres zamówienia obejmuje nadzór nad wykonaniem dokumentacji wykonawczej niezbędnej do zainstalowania poszczególnych zestawów solarnych wraz z modułem fotowoltaicznym, uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację wykonawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy robót budowlanych został zawarty w Rozdziale V SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy. Szczegółowy opis czynności składających się na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego określa wzór umowy - Rozdział IV SIWZ. Zamawiający informuje, iż nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena oferty (C) 60,00
2) doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (D) 18,00
3) jakość świadczonej usługi (J) 22,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia Część 1 zamówienia - Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od zawarcia umowy do dnia 30 marca 2020r. Uwaga: W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlano-montażowych termin określony powyżej ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru robót budowlano-montażowych.

Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet, zrębki) wraz z dostosowaniem kotłowni do nowego paliwa oraz dostawę i montaż zestawu solarnego wraz z panelem fotowoltaicznym do przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w budynku użyteczności publicznej - budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu obejmującego zaprojektowanie i wykonanie wymiany kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet, zrębki) wraz z dostosowaniem kotłowni do nowego paliwa oraz dostawę i montaż zestawu solarnego wraz z panelem fotowoltaicznym do przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilanych z termicznych kolektorów słonecznych płaskich w budynku użyteczności publicznej - budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach. Zakres zamówienia obejmuje nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do wymiany kotła wraz z dostosowaniem kotłowni do magazynowania i podawania nowego paliwa, dokumentacji projektowej niezbędnej do zainstalowania zestawu solarnego, uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy robót budowlanych został zawarty w Rozdziale V SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy. Szczegółowy opis czynności składających się na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego określa wzór umowy - Rozdział IV SIWZ. Zamawiający informuje, iż nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena oferty (C) 60,00
2) częstotliwość świadczenia usługi (CZ) 20,00
3) jakość świadczonej usługi (J) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia Część 2 zamówienia - Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie od zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2020r. Uwaga: W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlano-montażowych termin określony powyżej ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru robót budowlano-montażowych.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 618938-N-2019, IZP.271.1.26.2019.AS

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sulmierzyce.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Sulmierzyce
Adres:
98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-14, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-03-30
2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część 1 zamówienia - Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże, iż: a) dysponują osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i jednocześnie koordynatora zespołu inspektorów nadzoru posiadającą: o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie określone przepisami ustawy Prawo budowlane, o doświadczenie nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postaci pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży sanitarnej na co najmniej jednej inwestycji obejmującej montaż min. 100 sztuk instalacji kolektorów słonecznych, b) dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej posiadającą: o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie określone przepisami ustawy Prawo budowlane, o doświadczenie nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postaci pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej na co najmniej jednej inwestycji obejmującej montaż min. 100 sztuk instalacji kolektorów słonecznych, c) dysponują osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej posiadającą: o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej w ograniczonym zakresie określone przepisami ustawy Prawo budowlane, o doświadczenie nabyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postaci pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru branży elektrycznej na co najmniej jednej inwestycji obejmującej montaż min. 100 sztuk instalacji kolektorów słonecznych. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ. Część 2 zamówienia - Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże, iż: a) dysponują osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej i jednocześnie koordynatora zespołu inspektorów nadzoru posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane, b) dysponuje osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane, c) dysponują osobą, która pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SIWZ. Uwaga: Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: o nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz o posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie na podstawie art. 25a Pzp, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, inne dokumenty - nie wymagane dla żadnej z Części zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Część 1 zamówienia - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na te?mat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówie?nia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru określonego w Rozdziale III SIWZ. Część 2 zamówienia - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na te?mat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówie?nia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru określonego w Rozdziale III SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) Formularz ofertowy, 2) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania dokumentu. Wykonawcy z Polski nie muszą podawać tych informacji. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej. Z dokumentów załączonych do oferty np. zobowiązania, o którym mowa powyżej musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, bez uprzedniego wezwania przez zamawiającego, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Część 1 zamówienia: 1) cena oferty (C) 60,00
Część 1 zamówienia: 2) doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (D) 18,00
Część 1 zamówienia: 3) jakość świadczonej usługi (J) 22,00
Część 2 zamówienia: 1) cena oferty (C) 60,00
Część 2 zamówienia: 2) częstotliwość świadczenia usługi (CZ) 20,00
Część 2 zamówienia: 3) jakość świadczonej usługi (J) 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.