Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

Przedmiot:

DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. Dr Józefa Rostka 2
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
tel. 32 34 99 413 (lub 416).
gospodarczy@chorzow.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
n. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
przedmiot poSTĘPOWANIA DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W CHORZOWIE W ROKU 2019
szczegółowe okki s| [ ,m| przedmiotu oraz w ii 1 kos( | | / \\\\hU\\\\si zamówienia^ Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie zgodnie z wymaganym asortymentems ilościami i opisem przedstawionym w zestawieniu parametrów technicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający przedstawił w załączniku minimalne parametry przedmiotu zamówienia, które spełniałyby założone wymagania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fabrycznie nowych produktów stanowiących przedmiot zamówienia, co najmniej ,,równoważnych jakościowo" do przedstawionych w zestawieniu parametrów technicznych jako wzorcowych. Przez równoważność rozumie się to, że zaoFerawony produkt musi posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe parametry techniczne, konfiguracje i normy na poziomie co najmniej takim jak wzorcowa z zachowaniem pełnej zgodności systemowej. Przy zaoferowaniu innych modeli niż wzorcowe musi być zachowana pełna funkcjonalność produktu zgodna z wzorcowymi. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania. Wykonawca może zaoferować akcesoria lepszej jakości. Wykonawca oferujący przedmiot zamówienia zobowiązany jest wypełnić poszczególne pozycje zestawień parametrów technicznych podając nazwę handlową lub model oferowanego produktu oraz producenta oferowanego produktu. Brak jakiejkolwiek pozycji lub ujęcie pozycji asortymentowej innej niż wskazana w załączniku spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć do siedziby Zamawiającego poszczególne pozycje składające się na przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym należyte ich zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. Do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. Asortyment będący przedmiotem oferty musi być objęty gwarancją producenta liczoną od dnia dostawy. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określono w załączniku do zaproszenia - projekcie umowy.
gwarancja producenta liczona od dnia dostawy (podpisany obustronnie prot. odbioru bez wad)
podwykonawcy Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom według wyboru Wykonawcy: Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, w przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nic powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

CPV: 30.23.60.00-2, 30.20.00.00-1, 30.23.73.00-2, 30237200-1

Dokument nr: og 35-36/2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

Składanie ofert:
Vm. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
termin: 19 listopada 2019 rok, godz. 13:00
7 ^ miejsce: sąd rejonowy w chorzowie 41-500 Chorzów, ul. Dr Józefa Rostka 2 i piętro, pok. 120

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
termin:
do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty na którą składają się:
c)
e)
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - zał. nr I),
b) wypełnione zestawienie asortymentowe dla akcesoriów komputerowych (wg załączonego wzoru- zał. nr 2)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
Dokumenty i informacje, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
parafowany wzór umowy
pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. UWAGA!
Zamawiający zastrzega, nie będzie wzywał -wykonawców do uzupełnienia ofert o brakujące w/w dokumenty (jedynie do złożenia -ivyjaśnień jeś/i przedłożone dokumenty będą budziły wątpliwości Zamawiającego). Wykonawcy winni dołożyć wszelkich starań aby złożyć w wymaganym terminie ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami o których mowa wpkt. Wniniejszego ogłoszenia. Oferty niekompletne będą podlegały odrzuceniu._
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
Uzupełnienie formularza ofertowego- Wykonawca jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich wolnych pozycji w formularzu ofertowym wskazując
wartość brutto dla całego przedmiotu zamówienia, oraz uzupełnienia
wszystkich pozycji w kol. 4,5 i 6 załącznika 2 do publicznego zaproszenia.
W cenach jednostkowych Wykonawca musi ująć wszystkie koszty jakie będzie
ponosił w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w PROJEKCIE
UMOWY stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie
prowadzone rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym nie będą
zmieniane w toku realizacji zamówienia.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT, obowiązującego w dniu złożenia oferty, należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Zamawiający do oceny ofert, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty oraz ceny za poszczególne rodzaje asortymentu/usług pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Należność za dostawę przedmiotu zamówienia, będzie regulowana po zrealizowaniu kompleksowo dostawy przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez obie strony protokół odbioru dostawy- po skutecznym odbiorze przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru._
kryterium oceny ofert: NAJNIŻSZA CENA ŻW, (CENA-100%) . ^ Kryterium oceny ofert - najniższa cena (cena-100%) CB Kryterium P =----x 700% CBB Gdzie: CBL- liczba przyznanych punktów CB- najniższa cena brutto wśród złożonych ofert CBB- cena brutto oferty badanej Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za powyższe kryterium oceny ofert.
VEL OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, albo od siebie, albo też jako partner we wspólnym przedsięwzięciu, zjedna ostateczną ceną. b) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. c) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. d) Oferta oraz wszystkie dokumenty odnoszące się do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym, bez użycia ścieralnego nośnika pisma (np. ołówka), a wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. e) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawców w przypadku składania oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie. f) Dopuszczalne jest składanie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z oferta musi zostać złożone
pełnomocnictwo w orveinnle łub notarialnie Doświadczonej kopii. Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dot Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu, uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnieniem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający może przez zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, g) Wykonawca ma możliwość nadesłania- złożenia oferty: * na adres pocztowy Zamawiającego, wówczas winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego (tj. Sąd Rejonowy w Chorzowie Oddział Gospodarczy ul. Rostka 2, 41-500 Chorzów) oraz będzie posiadać oznaczenie: ,,DOSTAWA AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH" * na adres e-mailowy Zamawiającego, wówczas w temacie wiadomości prosimv o wpisanie nazwv Dostępowania oraz numeru Dostępowania *osobiście- wyłącznie w Oddziałe Gospodarczym.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
termin: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu złożenia stosownych wyjaśnień (doprecyzowania ofert)._
3. Po wyborze oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
5. Zamawiający zawrze urnowe w sprawie niniejszego zamówienia, bez zbędnej zwłoki, po dniu przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający nie ma możliwości zaliczkowania.
7. W przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z postanowieniami art 230 Kodeksu spółek handlowych, Wykonawca ten zobowiązany będzie, do dostarczenia, przed podpisaniem umowy, uchwały lub odpisu umowy spółki zezwalającego na zaciąganie takich zobowiązań.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCEDURACH UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SĄDZIE REJONOWYM W
CHORZOWIE
Zgodnie z arL 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tnkich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.l):
1. Informacja o administratorze.
Administratorem danych osobowych jest: Sąd Rejonowy w Chorzowie z siedzibą w (41-500) Chorzów, ul. dr Józefa Rostkn 2, tel. 32 34 99 445, NIP 6272204010, REGON 000322034. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Sądu Rejonowego w Chorzowie, ul. dr Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów, telefonicznie od pn. do czw. w godzinach od 0730 dD 11.00 pod nr telefonu 32 34 99 463 lub wysyłając e-muil na adres: iod@chorzow.sr.gov.pl
2. Informucja ogólna.
W dokumentach załączonych do oferty Wykonawcy, Wykonawca może zawrzeć informacje dotyczące osoby/osób upoważnionych do reprezentowania danego Wykonawcy na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazanie danych osobowych przez Wykonawcę oznacza zarazem, że Zamawiający będzie dane te przetwarzał w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Ze względu na obowiązek ustawowy jawności dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego dla innych Wykonawców, a także innych podmiotów zainteresowanych (poza informacjami, których jawność z mocy ustawy jest wyłączona), dane osobowe osoby wskazanej przez Wykonawcę będą powszechnie dostępne. Ponadto, Sąd Rejonowy w Chorzowie informuje o wszelkich farmach wykorzystywania danych osobowych (,,przetworzeńie") na terenie Polski w odniesieniu do osób fizycznych będących:
Wykonawcami lub kontrahentami (w tym potencjalnymi) Sądu, zawierając z nimi umowę lub składając zamówienie;
Wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub
reprezentantami takich wykonawców lub kontrahentów oraz
Innymi osobami, których dane są przetwarzane w celach realizacji np. faktur.
W związku ze współpracą pomiędzy Sądem Rejonowym w Chorzowie a Wykonawcą, która
polega w szczególności na świadczeniu usług/robót budowlanych lub dostarczaniu towarów do
Sądu Rejonowego w Chorzowie lub współpracy przez podmioty pośredniczące, możemy
przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:
imię i nazwisko. Firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
numery posiadane we właściwych rejestrach (NIP, REGON), dane kontaktowe, takie juk adres e-mail lub numer telefonu, zajmowane stanowisko,
specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. na identyfikatorach/legitymacjach itp.), numer rachunku bankowego.
W przypadku zawierania umowy pomiędzy Sądem Rejonowym w Chorzowie a Wykonawcą podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy badż jej realizacji.
Sąd Rejonowy w Chorzowie może pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie
dostępnych źródeł, lukich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji
informacji podanych przez Wykonawców. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim
przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.
Sąd Rejonowy w Chorzowie nic profiluje danych Wykonawców/ kontrahentów (w tym
potencjalnych).
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania dunych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są w niezbędnym celu:
realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną, a także do podjęcia działań na rzecz Państwa przed zawarciem tejże umowy (zgodnie z art. 6 ust I lit b RODO).
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art 6 usL I lit c RODO, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikującego z przepisu prawu Wyniku to m.in. z tego, źc:_
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bądź w związku z reulizacją umowy.
Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku ze złożeniem oferty przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego bądź w związku z realizacją zamówienia/umowy pomiędzy Sądem Rejonowym w Chorzowie a Wykonawcą, wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych osobowych albo odbiorców danych (np. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).
archiwizowania danych na podstawie obowiązujących przepisów.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Sąd Rejonowy w Chorzowie procedury udzjelenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Lj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami), wyboru Wykonawcy, zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji tego zamówienia.
4. Okres przechowywaniu.
Zgodnie z arL 97 ust 1 Ustawy Pzp dokumentacja w sprawie udzjelenia zamówienia publicznego (protokół wraz z załącznikami) jest przechowywana przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego przekracza 4 lato, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. W przypadku wystąpienia zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, okres przechowywania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych określu umowa o dofinansowanie.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie mają również przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 20I5r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743).
5. Kategorie odbiorców danych osobowych.
Ze względu na wspomniany ohawiązek ustawowy jawności postępowania o udzielenie namówienia publicznego (art. 8 ust 1 i 3 oraz art. 96 ust 3 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych) dla innych Wykonawców a także innych podmiotów zainteresowanych (poza informacjami, których jawność z mocy ustawy jest wyłączona), dane osobowe osoby wskazanej przez Wykonawcę będą powszechnie dostępne dla nieoznaczonego z góry kręgu odbiorców.
Państwa dane mogą być przekazane dowolnym osobom lub instytucjom, które będą tego od nos wymagały, przy czym nie można wykluczyć, że będą to osoby lub instytucje spoza Europejskiej Obszaru Gospodarczego, z dowolnego Państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazywane naszym pracownikom, a także innym podmiotom powiązanym z Sądem Rejonowym w Chorzowie (osahom trzecim) w ramach świadczenia usług na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie takich jak obsługa informatyczna, prawna oraz usługi niszczenia (brakowania) dokumentacji niearchiwalnej, usługi kurierskie, pocztowe a także transportowe, fi. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od Sądu Rejonowego w Chorzowie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowaniu, usunięcia lub ograniczeniu przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 usL 2 RODO). Nie przysługuje Państwu w związku z art. 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art 6 usL 1 liL C RODO.
W odpowiedzi na Państwa żądane, Sąd Rejonowy w Chorzowie może poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą tut jednostce lepiej zrozumieć sytuację. Tul jednostka dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić Państwu swoją decyzję, jeśli Państwa żądania nie zostaną spełnione.
W celu zapewnienia aktualności i poprawności danych osobowych, Sąd Rejonowy w
Chorzowie może okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych,
które posiadamy na Państwu temat lub poinformownnie nas o wszelkich zmianach dotyczących
tych danych osobowych (takich jak np., zmiana adresu e-mail).
W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03
01.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.