Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów technicznych instalacji i urządzeń gazowych

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów technicznych instalacji i urządzeń gazowych

Data zamieszczenia: 2019-11-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
telefon: (33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
pbartel@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Wadowice, Wydział Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Wadowicach zaprasza do składania ofert cenowych na:
,,Wykonanie przeglądów technicznych instalacji i urządzeń gazowych w budynkach będących własnością Gminy Wadowice"
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dokonanie przeglądów stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w nw. budynkach:
1.1. Przeglądy instalacji i podłączeń urządzeń gazowych:
a) Plac Jana Pawła II 23 w Wadowicach (Urząd Miejski w Wadowicach),
b) ul. Teatralna 2 w Wadowicach (Hufiec ZHP),
c) ul. Zygmunta I Starego 29 w Wadowicach (przedszkole ,,Słoneczko"),
d) Kaplica Cmentarna przy ul. Wojska Polskiego 30 w Wadowicach,
e) Zawadka (Dom Ludowy),
f) ul. Karmelicka 71 w Wadowicach (36 mieszkań),
g) ul. Kościuszki 302 w Choczni (33 mieszkania),
h) ul. Kościuszki 18 w Choczni (dom jednorodzinny),
i) Barwałd Dolny 141 (dom jednorodzinny - przyłącze na budynku), j) ul. Lwowska 37 w Wadowicach (kotłownia lokalu użytkowego),
k) Aleja Wolności 52 w Wadowicach (budynek użytkowy),
I) Ponikiew dz. nr 4020/5 (Dom Ludowy z lokalem użytkowym na parterze).
2. W budynkach mieszkalnych (pkt. 1.1 lit. f-h) oferent w porozumieniu z administratorem wywiesi ogłoszenie informujące o przeglądzie gazowym co najmniej 2 dni przed terminem przeglądu. W przypadku nieobecności lokatora w mieszkaniu oferent wyznaczy drugi termin, także wywieszając informację co najmniej dwa dni przed przeglądem.
3. Oferent musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania przeglądów technicznych instalacji i urządzeń gazowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz zgodnych z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. nr 74 poz. 836 z późn. zm.).

Dokument nr: IR.271.160.2019

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 14 listopada 2019r.:
/ pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Plac
Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 7, S elektronicznie na adres e-mail: pbartel@wadowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zmawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 10 grudnia 2019r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3. Do oferty należy załączyć:
3.1. podpisane i wypełnione załączniki nr 1,2 oraz 3 do formularza ofertowego,
3.2. kserokopie uprawnień do przeprowadzania kontroli przewodów gazowych zgodnie z art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.).
4. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia opisane w rozdz. I pkt. 1-3.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019r., poz. 1843 - tekst jednolity),
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
S pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Plac Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7; s faksem na numer (33) 873-18-15; * w wersji elektronicznej na adres: pbartel@wadowice.pl
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:
11. Dodatkowych informacji udzielają:
Piotr Bartel, tel. 33 873 18 11 wew. 219 lub e-mail: pbartel@wadowice.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.