Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
186z dziś
3869z ostatnich 7 dni
15602z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i ochrony osobistej Ochotniczych Straży Pożarnych

Przedmiot:

Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i ochrony osobistej Ochotniczych Straży Pożarnych

Data zamieszczenia: 2019-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Potok Górny
Potok Górny 116
23-423 Potok Górny
powiat: biłgorajski
tel. 84 6852500 w. 21,fax 84 6852333, tel. 84 685 25 18
sekretariat@potokgorny.com.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Potok Górny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Potok Górny
zaprasza do złożenia ofert na: ,,Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i ochrony osobistej Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Potok Górny"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) W ramach projektu ,,Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i ochrony osobistej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Potok Górny" zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt dla 10 jednostek.
2) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu i wyposażenia dla 10 jednostek OSP z terenu Gminy Potok Górny, tj.:
1. Ubranie specjalne - 3 szt;
2. Rękawice specjalne - 12 szt;
3. Buty specjalne - 2 pary;
4. Hełm strażacki - 1 szt;
5. Prądownica wodna PW52 - 3 szt;
6. Zestaw ratownictwa medycznego RO - 2 szt;
7. Latarka do hełmów z uchwytem - 10 szt;
8. Kominiarka niepalna - 10 szt;
9. Agregat prądotwórczy - lszt;
10. Siekiero-łom - 1 szt;
11. Wentylator oddymiający - 1 szt;
12. Pilarka spalinowa - lszt;
13. Radiotelefon nasobny - 2 szt;
14. Kamera termowizyjna - lszt;
15. Pompa szlamowa - 1 sz.;
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik nr 3 do zapytania.
3) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę oraz zasadami wiedzy technicznej.

CPV: 35110000-8

Dokument nr: PR.271.1.6.2019.RB

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Gminy Potok Górny w pokoju nr 38
(sala konferencyjna) w dniu 19-11-2019 r. o godz. 1215. Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 20 (Sekretariat), do dnia 19-11-2019 do godz. 12.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i ochrony osobistej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Potok Górny - nie otwierać przed 19-11-2019 r. godz. 1215"
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin dostarczenia sprzętów i urządzeń: do 14 dni od dnia podpisania umowy
(przewidywany termin podpisania umowy 20 listopada 2019 r.).

Wymagania:
3. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Cena ryczałtowa -100 %
4. Sposób obliczania ceny, przygotowania oferty:
1) Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Wykonawca określi cenę oferty brutto w złotych polskich, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku)
3) Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego).
4) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
5) Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca.
6) Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę oferty zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie podatku VAT
7) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9) Ofertę stanowi: wypełniony Formularz ,,Oferta" (Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania)
10) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8. Istotne postanowienia umowy zostały określone w załączonym projekcie umowy.
Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Rafał Bucior - tel. 84 685 25 18 e-mail: sekretariat@potokgorny.com.pl,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.