Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Przedmiot:

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Data zamieszczenia: 2019-12-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Stargard
ul. Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
tel. 915 784 881, faks 915 784 889
urzad@um.stargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: 300 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową układu drogowego
1. Określenie przedmiotu zamówienia: 1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie, w zakresie i granicach określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz mapą poglądową, w skład których wchodzą m.in.: kanalizacja deszczowa a) kolektory z rur żelbetowych z kinetą DN1500x750 i DN1000x750 - przekrój prostokątny, b) kolektory z rur żelbetowych w zakresie średnic DN1200÷DN300 - przekrój kołowy, c) separatory i osadniki, d) zbiorniki retencyjne, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej a) sieć wodociągowa z rur żeliwnych w zakresie średnic: DN100÷1250, b) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych w zakresie średnic: DN200÷300, c) sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE-HD średnicy de125mm, d) przepompownia ścieków średnicy DN3000 drogi wewnętrzne a) jezdnia o nawierzchni bitumicznej, b) ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej, c) chodnik z kostki betonowej, d) oświetlenia uliczne wraz z przebudową sieci energetycznej, e) odwodnienie korpusu drogowego, f) wycinka i nasadzenia zieleni, oraz a) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym b) wszelkie inne, niewymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu oraz dla uzyskania zakładanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego; 2) roboty ujęte w przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia podstawowego i niewykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu (rezultatu); 3) za roboty niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty wykonywane w sposób zamienny - pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń - od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań związanych z dostępnością materiałów i urządzeń (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z częściami zamiennymi itp.) lub z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej - pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania; 4) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujęte w przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, niewykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej); 5) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest przez projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne (ST), przedmiary robót, mapę poglądową oraz pozostałe materiały przetargowe; 2) zakres realizacyjny, a zakres projektowany (wyłączenia): a) nie jest objęty przedmiotem zamówienia - zaprojektowany, końcowy fragment ul. Metalowej (odcinek km 0÷650); wyłączenie dotyczy układu drogowego wraz z oświetleniem ulicznym; b) realizowane są w pełnym zaprojektowanym zakresie drogi wewnętrzna B i C wraz z oświetleniem; c) droga wewnętrzna A realizowana jest na odcinku km 0÷769; dalszy fragment drogi A przewidziany do remontu wraz z kanalizacją deszczową oraz kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową nie jest objęty przedmiotem zamówienia; d) pozostałe zakresy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej - realizowane są w pełnym projektowym zakresie; 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (ST): a) jeżeli postanowienia ST w zakresie zasad rozliczania robót, jednostek obmiarowych, płatności itp. różnią się od ustaleń SIWZ i przedmiarów robót - zastosowanie mają ustalenia SIWZ i przedmiary robót, b) jeżeli postanowienia SIWZ stoją w sprzeczności z wymaganiami ST - zastosowanie mają ustalenia SIWZ, c) wyłączenia - nie dotyczy, 4) materiały przetargowe udostępniane jedynie w formie elektronicznej należy pobierać ze strony internetowej Zamawiającego; 5) sposób sporządzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej (kosztorysu ofertowego) - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: 1) kanalizacja deszczowa: a) kanał deszczowy żelbetowy o przekroju prostokątnym - ok. ~840 m, b) kanał deszczowy żelbetowy o przekroju kołowym ok ~ 5 500 m, c) kanał deszczowy z rur PP i PVC ok. ~500 m, d) studnie rewizyjne betonowe ok. ~220 szt, e) zbiorniki retencyjne - 3 szt. 2) sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej: a) sieć wodociągowa ok. ~3000 m, b) kanalizacja sanitarna ok. ~2800 m, c) studnie rewizyjne betonowe ok. ~90 szt., d) przepompownia z rurociągiem tłocznym ok. ~160 m 3) drogi wewnętrzne: a) jezdnia o nawierzchni bitumicznej KR3 ok. ~13 500 m2, b) ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej ok. ~2000 m2 c) chodnik z kostki brukowej betonowej ok. ~2 200 m2, 4) roboty elektryczne a) oświetlenie uliczne - ~48 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED, b) zasilenie oświetlenia ok. 2 200 m~, c) przebudowa sieci SN 15 kV ok. ~ 1 050 m

CPV: 45232410-9,45231300-8,45233120-6,45316100-6

Dokument nr: 635891-N-2019, TZ.271.14.2019.2

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bipstargard.pl/BIP.aspx?Sel=5587

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
dostarczenie do siedziby Zamawiającego
Adres:
(pocztowy): Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski, ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-20, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zdolność techniczna. O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert: a) co najmniej dwóch robót polegających na budowie kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 1.500 m każda, o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 zł brutto każda, oraz b) co najmniej dwóch robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej o średnicy min DN 300 o długości nie mniej niż 500 m każda, oraz c) co najmniej dwóch robót polegających na budowie sieci wodociągowej o średnicy min DN 250 o długości nie mniejszej niż 500 m każda. Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie odrębnych zamówień pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawcy, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez Zamawiającego, informacje zawarte w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 2) Zdolność techniczna - doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum. Jeżeli Wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym w ramach konsorcjum, Zamawiający wymaga, aby doświadczenie miało charakter realny (nie jedynie formalny), adekwatny do wymaganego doświadczenia w wykonywaniu konkretnych robót zdefiniowanych przy warunku udziału w postępowaniu w ramach zdolności technicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo badania rzeczywistego udziału wykonawcy w realizacji wykazywanego zamówienia. Za realny charakter doświadczenia uznaje się np. wykonywanie osobiście przez Wykonawcę w ramach konsorcjum tych branżowych robót, które swym zakresem odpowiadają robotom wskazanym w warunku zdolności technicznej niniejszego postępowania. Podobnie, za doświadczenie o realnym charakterem uznane zostanie przez Zamawiającego doświadczenie, jeżeli wykonawca był liderem (pełnomocnikiem) konsorcjum i odpowiadał za koordynację całości zadania. Odwrotnie - w sytuacji, gdy Wykonawca w ramach konsorcjum wykonał poboczne, jedynie towarzyszące głównemu przedmiotowi zamówienia roboty - Zamawiający nie będzie mógł uznać, że Wykonawca, jako członek konsorcjum, posiada wymagane doświadczenie w realizacji głównego przedmiotu zamówienia. Wszelkie istotne, w opinii Wykonawcy, argumenty i okoliczności przemawiające za uznaniem jego doświadczenia nabytego w ramach konsorcjum Wykonawca przedstawia w przedkładanym wykazie wykonanych robót; 3) Zdolność zawodowa. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami sanitarnymi z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami sanitarnymi. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności zawodowej, według reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez Zamawiającego, treść wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać informacje dotyczące kierownika budowy/kierownika robót; 4) Zdolność techniczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający określa szczególny sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunków udziału w postępowaniu. Warunek zdolności technicznej (doświadczenia) nie podlega sumowaniu - oznacza to, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) musi wykazać się samodzielnie realizacją wymaganych zamówień określonych w pkt 1) - co do ilości, zakresu i wartości. Warunek zdolności technicznej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie wymaganych ilości robót, ale żaden z nich nie wykonał samodzielnie wszystkich wymaganych robót określonych w pkt 1). Zamawiający uznaje za dostatecznie doświadczonego jedynie tego Wykonawcę, który co najmniej dwukrotnie zrealizował poszczególne roboty opisane jako warunek udziału w postępowaniu, Spełnienie warunku doświadczenia przez jednego uczestnika konsorcjum oznacza spełnienie warunku przez całe konsorcjum. Warunek zdolności zawodowej będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą dysponowanie wymaganymi osobami. Możliwa jest zatem sytuacja, w której jeden z wykonawców wykazuje zdolność (doświadczenie) techniczną, a drugi wykonawca wykazuje spełnienie warunku zdolności zawodowej, 5) Poleganie na zdolności technicznej innego podmiotu. Ponieważ do osobistego wykonania przez Wykonawcę (bez udziału podwykonawców) zastrzeżono większość robót sanitarnych - nie jest możliwe powoływanie się na zdolności innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) jako warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wymagane doświadczenie podmiotu wykonującego roboty drogowe. Po rozstrzygnięciu postępowania, a przed datą zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu, że on sam, inny uczestnik konsorcjum, lub jego podwykonawca - jako podmiot. który realizował będzie wszystkie roboty drogowe posiada wymagane doświadczenie tj. wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch robót polegających na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 zł brutto każda, korzystając pomocniczo ze wzoru załącznika nr 4 SIWZ, przedkładając wraz z wykazem robót dowody (referencje) określające czy te wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku zmiany podmiotu wykonującego roboty drogowe w trakcie realizacji zamówienia - nowy podmiot musi również wykazać się wymaganym wyżej doświadczeniem. Niewykazanie wykonawcy robót drogowych o wymaganym doświadczeniu traktowane będzie jako odmowa zawarcia umowy przez Wykonawcę ma warunkach postępowania. W przypadku wątpliwości Wykonawcy czy podmiot, który przewidziany jest do wykonywania robót drogowych spełnia wymagania Zamawiającego - na każdym etapie postępowania, w tym również na etapie sporządzenia oferty, przysługuje Wykonawcy zapytanie do Zamawiającego. Zamawiający nie upublicznia danych pytającego i wykonawcy robót drogowych. Akceptacja Zamawiającego w sprawie spełnienia warunku oznacza niewnoszenie zastrzeżeń przy zawieraniu umowy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy): a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy): a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga, aby do wykazu załączyć dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) zamówień. Zamawiający nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 4 SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać informacje dotyczące kierownika budowy. Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 5 SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.25 ust. 1 pkt 2 ustawy), a tym samym, że treść oferty odpowiada, pod rygorem odrzucenia oferty, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy), zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca wykazuje (jedynie w sytuacji gdy w formularzu ofertowym wskazuje zamiar zastosowania materiałów równoważnych), że oferowane przez niego materiały lub urządzenia równoważne do materiałów lub urządzeń opisanych dokumentacją projektowo-kosztorysową spełniają wymagania Zamawiającego - karty katalogowe potwierdzające posiadanie wymaganych cech, opisy zawierające porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) materiałów i urządzeń ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a materiałami lub urządzeniami oferowanym przez Wykonawcę lub inne dowolne dokumenty wykazujące równoważność - o ile te dokumenty nie były elementem złożonej oferty. Patrz też zał. nr 3 SIWZ - instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz OFERTY PRZETARGOWEJ zgodny ze wzorem załącznika nr 1 SIWZ; 2. Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) - oświadczenia powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie; 4. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, zgodne ze wzorem załącznika 2a SIWZ - jeżeli dotyczy; 5. Kosztorys/y ofertowe sporządzone zgodnie z instrukcją sporządzenia wyceny ofertowej (załącznik nr 3 SIWZ); 6. Dowód wniesienia wadium (jeżeli żądano wadium); 7. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 99,00
wydłużenie okresu gwarancji 1,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.