Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3950z ostatnich 7 dni
16856z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn.: ,,Budowa nowego przebiegu drogi...

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn.: ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej"

Data zamieszczenia: 2019-12-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Tel.: +48 895261954, Faks: +48 895399876
anna.jablonska@zdw.olsztyn.pl
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: 20.765,43 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy kontrakcie pn.: ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce".

Numer referencyjny: ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/101/19
II.1.2)Główny kod CPV
71520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce".

2.W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, określonego w umowie, Wykonawca będzie wykonywał usługi związane z pełnieniem funkcji Inżyniera w zakresie zamówienia podstawowego na roboty budowlane.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem usług Inżyniera Kontraktu stanowi załącznik Nr 1.

4. Pełna dokumentacja przetargowa inwestycji pn.: ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce znajduje się na Platformie przetargowej, pod adresem: https://zdwolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,8173,00a2aa5c43a94f625ebf713cb5bfb091.html

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie Bartoszyckim, na obszarze miasta Bartoszyce. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z drog

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce".

2.W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, określonego w umowie, Wykonawca będzie wykonywał usługi związane z pełnieniem funkcji Inżyniera w zakresie zamówienia podstawowego na roboty budowlane.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem usług Inżyniera Kontraktu stanowi załącznik Nr 1.

4Pełna dokumentacja przetargowa inwestycji pn.: ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce znajduje się na Platformie przetargowej, pod adresem: https://zdwolsztyn.logintrade.net/zapytania_email,8173,00a2aa5c43a94f625ebf713cb5bfb091.html

5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji- szczegóły w załączonym OPZ stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

6. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia.

W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę wykaz osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w Załączniku nr 12 do SIWZ.

7. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim,

W powiecie Bartoszyckim, na obszarze miasta Bartoszyce. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 512 ulica Gdańska a koniec odcinka na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 51 ulica Bohaterów Warszawy, w Bartoszycach.

8. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy- Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe Inżyniera Rezydenta / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 128
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, określonego w umowie, Wykonawca będzie wykonywał usługi związane z pełnieniem funkcji Inżyniera w zakresie zamówienia podstawowego na roboty budowlane.

Prawo opcji:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Przedmiotem prawa opcji będzie pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad okresem gwarancyjnym w robotach budowlanych w 6-tym, 7-mym i 8-mym roku okresu gwarancyjnego.

Wykonawca będzie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w ramach opcji na zasadach oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce".

Zamawiający zastrzega, że będzie mógł skorzystać z prawa opcji, w zależności od decyzji Zamawiającego, w przypadku gdy w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca robót zadeklaruje w ofercie okres gwarancji dłuższy niż 5 lat jednak nie dłuższy niż 8 lat oraz gdy usługi wynikające z prawa opcji będą leżały w zakresie możliwości finansowych Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy- Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Nr projektu PR/LIP/07/2016 Nr umowy PLRU.03.01.00-28-LIP7/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienie szczegółowo określono w pkt 4 SIWZ.

CPV: 71520000

Dokument nr: 592257-2019, ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/101/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/01/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28 b, Polska, za pośrednictwem platformy przetargowej, poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego ofert Wykonawców.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, przy ul. Pstrowskiego 28 b, Polska, za pośrednictwem platformy przetargowej, poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego ofert Wykonawców.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie Bartoszyckim, na obszarze miasta Bartoszyce. Początek projektowanego odcinka znajduje się na skrzyżowaniu z drog

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/101/19
ul. Pstrowskiego 28 b
Olsztyn
Kod NUTS: PL62
10-602
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jabłońska
E-mail: anna.jablonska@zdw.olsztyn.pl
Tel.: +48 895261954
Faks: +48 895399876

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.