Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
551z dziś
4397z ostatnich 7 dni
15944z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż, uruchomienie komory, do szokowego schładzania mięsa i przetworów mięsnych

Przedmiot:

Dostawa, montaż, uruchomienie komory, do szokowego schładzania mięsa i przetworów mięsnych

Data zamieszczenia: 2020-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: STRUSIA KRAINA & MOBAX DUDKA MOTZ SPÓŁKA JAWNA
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice
powiat: Katowice
+48 602 326 042
zapytania@strusiakraina.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1245952
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr SKM/NCBR/38/2020 - Dostawa, montaż, uruchomienie fabrycznie nowej komory, do szokowego schładzania mięsa i przetworów mięsnych, przystosowanej do podłączenia systemu ozonowania wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem układu wyciągu atmosfery ozonu i przewietrzania komory oraz systemem wentylacji nawiewnej, wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa, montaż, uruchomienie fabrycznie nowej komory, do szokowego schładzania mięsa i przetworów mięsnych, przystosowanej do podłączenia systemu ozonowania wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem układu wyciągu atmosfery ozonu i przewietrzania komory oraz systemem wentylacji nawiewnej, wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń." Przedmiot zamówienia dotyczy Projektu nr POIR.01.01.01-00-1132/17-00 pn. ,,Opracowanie kompleksowej technologii dla produktów klasy premium z mięsa strusiego produkowanego w Polsce" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Działanie 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", konkurs nr 5/1.1.1./2017, nadzorowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Cel zamówienia
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności, w ramach realizacji Projektu nr POIR.01.01.01-00-1132/17-00 pn. ,,Opracowanie kompleksowej technologii dla produktów klasy premium z mięsa strusiego produkowanego w Polsce", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Działanie 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 ,,Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", konkurs nr 5/1.1.1./2017, nadzorowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2. Celem zamówienia (postępowania) jest wybór Wykonawcy, który spełni wymagania formalne niniejszego postępowania oraz złoży najkorzystniejszą ofertę.
3. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia
Dostawa, montaż, uruchomienie fabrycznie nowej komory, do szokowego schładzania mięsa i przetworów mięsnych, przystosowanej do podłączenia systemu ozonowania wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem układu wyciągu atmosfery ozonu i przewietrzania komory oraz systemem wentylacji nawiewnej, wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szacunkowymi terminami dostaw, stanowi załącznik: Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z szacunkowym harmonogramem dostaw.

CPV: 42513100-6

Dokument nr: 1245952, SKM/NCBR/38/2020

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-05-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej (papierowej) na adres siedziby Zamawiającego lub e-mailem na adres: zapytania@strusiakraina.pl , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25-05-2018 r. do godz. 10:30
2. Oferta składana w formie papierowej, powinna być złożona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona osobiście (w dniach roboczych, w godzinach 10:00-14:00), na adres Zamawiającego: STRUSIA KRAINA & MOBAX DUDKA MOTZ SPÓŁKA JAWNA, ul. Magazynowa 21, 40-424 Katowice. Na kopercie należy nanieść adnotację: ,,Dostawa, montaż, uruchomienie fabrycznie nowej komory, do szokowego schładzania mięsa i przetworów mięsnych, przystosowanej do podłączenia systemu ozonowania wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem układu wyciągu atmosfery ozonu i przewietrzania komory oraz systemem wentylacji nawiewnej, wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń".
3. Ze względu na nieregularną pracę biura, chęć złożenia oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego, musi być zgłoszona Zamawiającemu z jednodniowym wyprzedzeniem.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice
Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji zamówienia jest integralną częścią Opisu przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z szacunkowym harmonogramem dostaw

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W postępowaniu może brać udział Oferent posiadający potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie, zapewniające zdolność realizacji dostaw w pełnym zakresie, w całym okresie realizacji projektu.
Wykonawca musi wykazać, na żądanie Zamawiającego, wykaz zrealizowanych dostaw o podobnym zakresie i wartości do przedmiotowego postępowania (co najmniej 1).
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny złożonej oferty.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał w miarę możliwości,
pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zapytaniu adres mailowy. Ewentualne zapytania należy zadawać drogą elektroniczną, e-mail: zapytania@strusiakraina.pl
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny,
- zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy,
- unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania.
2. Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania i podpisana przez osobę / osoby do tego
umocowane (tj. wpisane do KRS, CEiDG, lub posiadające pisemne upoważnienie do podpisania przedmiotowej oferty).
Zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego formularzem w treści oferty należy wskazać w szczególności:
o dane Oferenta,
o cenę netto wyrażoną w PLN, stawkę VAT, cenę brutto, wyrażoną w PLN,
o termin ważności oferty,
o datę sporządzenia,
o czytelny podpis osoby upoważnionej do właściwej reprezentacji Oferenta.
4. Osoba / osoby podpisujące Formularz ofertowy muszą jednocześnie złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym - Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
5. Do oferty należy dołączyć podpisany Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z szacunkowym harmonogramem dostaw.
7. Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z niniejszym zapytaniem.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.
6. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się złożenie oferty w innym języku, pod warunkiem, iż zostanie do niej załączone
tłumaczenie na język polski poświadczone przez Oferenta.
8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie.
9. Oferta musi być sporządzona na Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania i podpisana przez osobę / osoby do tego umocowane (tj. wpisane do KRS, CEiDG, lub posiadające pisemne upoważnienie do podpisania przedmiotowej oferty).
10. Osoba / osoby podpisujące Formularz ofertowy muszą jednocześnie złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym - Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający będzie oceniał oferty złożone w terminie, kompletne spełniające wymagania formalne.
Zamawiający będzie oceniał każdą ofertę wg następujących kryteriów i ich znaczenia:
Kryterium: cena 100%
Kryterium: łączna cena netto ( suma cen jednostkowych netto) waga 100.
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:
W = (C min) / (C obl) * 100 [pkt.]
W- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium
Cmin - wartość najniższej łącznej ceny netto, spośród ofert złożonych w postępowaniu,
Cobl - wartość łącznej cena netto ocenianej oferty
Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły z przedłożonego przez Oferenta formularza ofertowego.
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Oferent nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu
kryteria.
Gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawców o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile
potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Oferta będzie odrzucona w szczególności gdy:
o zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zgodny z wymogami określonymi w części ,,przedmiot zamówienia",
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
o została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert.
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Ofertę Oferenta wykluczonego z
postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności oświadczeń i informacji przedstawionych przez oferenta, w tym w szczególności w świetle publicznie dostępnych rejestrów i baz danych. W przypadku negatywnej oceny wiarygodności oświadczeń i informacji przedstawionych przez oferenta
Zamawiający dokona odrzucenia oferty, wskazując w tym zakresie stosowne uzasadnienie.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.) oraz podmioty posiadające konflikt interesów
względem Zamawiającego, tj. osoby po stronie Wykonawcy, która będą wykonywały te same prace w projekcie po stronie Wykonawcy oraz Zamawiającego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STRUSIA KRAINA & MOBAX DUDKA MOTZ SPÓŁKA JAWNA
Adres
Magazynowa 21
40-424 Katowice
śląskie , Katowice
Numer telefonu
602326042
NIP
9542600132
Tytuł projektu
Opracowanie kompleksowej technologii dla produktów klasy premium z mięsa strusiego produkowanego w Polsce
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-1132/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
W kwestiach merytorycznych Aleksandra Dudka, w kwestiach formalnych Sebastian Kania
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 602 326 042

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.