Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń na dodatkowy gabinet gastroskopowy

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń na dodatkowy gabinet gastroskopowy

Data zamieszczenia: 2010-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg
tel. (055) 2344111
faks 055 2345547.
www.szpital.elblag.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: Nie dotyczy
Termin składania ofert: 2010-07-07 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń na dodatkowy gabinet gastroskopowy w Pracowni Gastroskopowej Wojewódzkiego szpitala Zespolonego przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania są roboty budowlane dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na dodatkowy gabinet gastroendoskopowy w pracowni gastroskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Królewieckiej 146 w Elblągu - zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W istniejącej pracowni gastroenterologicznej znajdują się między innymi: pomieszczenia socjalne i sanitarne dla personelu medycznego oraz wszystkie pomieszczenia towarzyszące takie jak: rejestracja, poczekalnia, opisownia itp. oraz dwa gabinety zabiegowe gastroenterelogiczne: gastroskopia i kolonoskopia. Gabinet kolonoskopii wyposażony jest w kabinę higieny osobistej pacjenta dostępnej albo od strony gabinetu albo od strony korytarza. Dodatkowy gabinet zabiegowy do badania przewodu żółciowego i wykonywania w nim zabiegów endoskopowo (bez konieczności otwierania pacjent). Powyższe badania i zabiegi wykonywane będą przez pracowników istniejącej pracowni, stąd lokalizacja dodatkowego gabinetu w bezpośrednim jej sąsiedztwie .

3. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia obejmują:
3.1. Etap I. Roboty rozbiórkowe, wzmocnienia stropów, roboty murowe, instalacje wod-kan. i gazów medycznych, instalacje co, wentylacja mech,, klimatyzacja, instalacje elektryczne:
Roboty ogólnobudowlane:
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
- rozbiórka ścianek działowych z cegły ceramicznej pełnej gr 6 cm obustronnie otynkowanej (zgodnie z rys. nr 7 projektu)
- skucie posadzek i cokołów z płytek ceramicznych
- usunięcie warstw podłogowych do wierzchniej warstwy stropu Ackermanna
- demontaż obudowy istniejących przewodów
- wykucie otworów drzwiowych i przejść instalacyjnych w ścianie (zgodnie z projektem)
- demontaż wewnętrznych żaluzji - 2 szt.
- demontaż istniejącej umywalki i zaślepienie dopływu i odpływu korkami
- skucie glazury (fartuch) okalający umywalkę przeznaczoną do demontażu
- demontaż zabudowy rury parowej
- usunięcie izolacji termicznej istniejącej rury parowej
- demontaż ścianki szkieletowej
- demontaż fragmentu rury parowej (zgodnie z rys. nr 7 projektu)

Wzmocnienia stropów
- wbetonowanie prętów o 12 co 20 cm ze stali 18G2 w istniejące żebra stropu Ackermanna
- wykonanie dodatkowego zbrojenia stropu siatką o 6 co 20 cm ze stali StOS
- wykonanie nadlewki z betonu B-25 gr. 6 cm.

Roboty murowe
- wymurowanie ścianek z cegły ceramicznej pełnej gr. 6 i 12 cm (zgodnie z rysunkiem nr 8 projektu)

Roboty instalacyjne:
Roboty elektryczne - wg projektu branżowego
- demontaż istniejących opraw, osprzętu, przewodów elektrycznych i telefonicznych (chroniąc je przed uszkodzeniem)
- przebudowa istniejącej tablicy - szachtu 3/11
- ułożenie wlz od szachtu 3/11 do projektowanej tablicy T1
- montaż zabezpieczeń na istniejącej tablicy - szacht 3/11
- montaż tablicy T1
- montaż instalacji oświetlenia podstawowego
- montaż instalacji gniazd wtyczkowych
- montaż instalacji siłowej obejmującej wykonanie urządzeń klimatyzacji i wentylacji oraz urządzeń medycznych
- montaż instalacji przeciwporażeniowej
Instalacje wod.-kan. i gazy medyczne - wg projektu branżowego
- dostosowanie instalacji wod.-kan. do podłączenia : myjni-dezynfektora termicznego endoskopów Olympus ETD3, zlewu jednokomorowego oraz dwóch umywalek
- montaż instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach gabinetu i zmywalni oraz włączenie projektowanej instalacji do odgałęzień zasilających istn. pionów gazów medycznych poprzez trójniki miedziane odpowiednich średnic.- wg projektu branżowego
- odprowadzenie gazów poanestezyjnych i zużytego powietrza medycznego nad dach z odciągu gazów umieszczonego w ściennej tablicy poboru gazów.
- montaż monitora - sygnalizatora stanów alarmowych gazów medycznych

Instalacje c.o.
- montaż grzejników stalowych płytowych w wersji higienicznej CosmoNova VNH typu 20 wielkości zaznaczonych na rys. na rzutach pomieszczeń wraz z zaworami termoregulacyjnymi typu RTD-N z nastawą wstępną firmy Danfoss (na zasilaniu przy grzejnikach) - wg projektu branżowego
Wentylacja i klimatyzacja
- montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu gabinetu i zmywalni - wg projektu branżowego
- montaż klimatyzacji w pomieszczeniu gabinetu - wg projektu branżowego

3.2. Etap II. Roboty wykończeniowe
Roboty ogólnobudowlane:
Roboty wykończeniowe
- demontaż istniejących drzwi
- montaż stolarki drzwiowej aluminiowej (zgodnie z rys. nr 12)
- wykonanie tynków cementowo wapiennych na ścianach
- na oknach w gabinecie montaż żaluzji fasadowych regulowanych automatycznie w gabinecie
- w pomieszczeniu zmywalni wykonanie izolacji p.wodnej z folii z wywinięciem 25 cm na ściany
- wykonanie posadzki antystatycznej, antypoślizgowej z materiału gładkiego, zmywalnego, nienasiąkliwego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych np. Tarkett lub o porównywalnych parametrach. (Posadzki wykonać z wyoblonym wywinięciem na ścianę na wysokość 13 cm . Materiały na posadzki muszą posiadać atesty zezwalające na zastosowanie w gabinetach zabiegowych w zakładach opieki zdrowotnej)
- w gabinecie endoskopowym wykonanie posadzki antyelektrostatycznej np. z taśmą miedzianą
- w gabinecie ściany należy wykończyć tapetą z włókna szklanego TASSOGLAS firmy BECKERS (posiadającej atesty zezwalające na zastosowanie w gabinetach zabiegowych opieki zdrowotnej), połączenia ścian z podłogami powinny być wykonane w sposób bezszczelinowy lub inny o porównywalnych parametrach
- wykonanie fartuchów z glazury do wysokości 200 cm wokół wszystkich umywalek (w gabinecie i w zmywalni) - wg projektu
- wykonanie obudowy przewodów instalacyjnych i stropów podwieszonych z płyt kartonowo-gipsowych GKF na ruszcie stalowym lub aluminiowym.
- Roboty malarskie.
Sieć teleinformatyczna i telefoniczna - wg projektu branożowego
- modernizacja istniejącej teleinformatycznej (system okablowania strukturalnego)
- modernizacja istniejącego przyłącza telefonicznego
Montaż wyposażenia:
- montaż myjni-dezynfektora termicznego endoskopów Olympus ETD3, zlewu jednokomorowego oraz dwóch umywalek wraz z bateriami (określonymi w dokumentacji)
- przy każdej umywalce montaż:
- dozownika z mydłem w płynie, uruchamianego bez kontaktu z dłonią,
- dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym, uruchamianego bez kontaktu z dłonią (lub dozownik z mydłem i płynem dezynfekcyjnym),
- pojemnika na ręczniki jednorazowego użycia,
- kosza pedałowego

4. Podstawę wykonania robót budowlanych stanowią projekty budowlano - wykonawcze i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
Przedmiary określają ilości robót i są załącznikiem nr 2 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 63.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca załączy do oferty Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ. ( w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca )
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, polegających na wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych i instalacyjnych.

Dla oceny spełnienia warunku zamawiający weźmie pod uwagę wykaz wykonanych robót budowlanych ( wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Przez dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Zamawiający rozumie końcowy protokół odbioru robót bez uwag, który jednocześnie potwierdzi dane zawarte w wykazie sporządzonym przez Wykonawcę, tj. ich rodzaj, wartość, daty i miejsca wykonania.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce ilości i wielkości wykonanych robót zawartych w wykazie okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe, to ocenimy, że wykonawca spełnia warunek.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.2 SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca załączy do oferty Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ. ( w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca )
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże:
a) min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą :
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ,
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy liczone od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- minimum średnie wykształcenie
b) min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą :
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych ,
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy liczone od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- minimum średnie wykształcenie
c) min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą :
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy liczone od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- minimum średnie wykształcenie

Ocenę spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający dokona na podstawie informacji zawartych w wykazie osób - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz kwalifikacje.
Jeżeli z danych zawartych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia potwierdzą posiadanie przez wskazane osoby przewidziane do realizacji zamówienia wymaganego doświadczenia oraz posiadanie wymaganych uprawnień oraz kwalifikacji a ich posiadanie zostanie potwierdzone przez Wykonawcę oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje to Zamawiający oceni, że Wykonawca spełnia warunek.

Nie potwierdzenie spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem punktu 6.1. SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca załączy do oferty Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ. ( w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca )

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony Formularz ofertowy - załącznik Nr 4 do SIWZ.
2. Wypełnione:
- kosztorys ofertowy - załącznik nr 3
- formularz cenowy - załącznik nr 5 do SIWZ
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej załącznik Nr 14 do SIWZ zgodnie z treścią oferty.
6. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej, podpisane przez obie strony, wzór stanowi załącznik Nr 12 do SIWZ.
7. Składniki cenotwórcze do rozliczania kosztów robót zamiennych, koniecznych i dodatkowych, których wzór stanowi załącznik Nr 13 do SIWZ.
8. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom.
9. Wykaz wszystkich dokumentów - spis zawartości złożonej oferty.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
b) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
c) ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. zmiany stawki podatku VAT. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30 dniowym wypowiedzeniem.
d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku materiałów montowanych przez Wykonawcę robót dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.
e) jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie, nieprzewidziana wcześniej przez Zamawiającego, konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego o konkretny element lub jego część ( tzw. roboty zaniechane ) i/lub wprowadzenia robót zamiennych i/lub koniecznych - to stronom przysługuje prawo odpowiedniej zmiany wartości przedmiotu umowy, a tym samym wypłaty Wykonawcy odpowiednio do okoliczności zmienionego wynagrodzenia umownego.
f) w przypadku zmian terminu wykonania robót, o których mowa w ppkt. 3. 17 a i b
Wykonawca ma prawo do żądania zmian terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie terminu stanowi konsekwencję:
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisywania umowy tj. jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie nieprzewidziana wcześniej przez Zamawiającego konieczność wprowadzenia robót zamiennych i/lub koniecznych i/lub dodatkowych, których wykonanie skutkować będzie zmianą pierwotnego terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny do wykonania tych robót.
b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego tj. opóźnienie w przekazaniu przez
Zamawiającego placu budowy, co skutkować będzie wydłużeniem czasu realizacji zamówienia o ilość dni opóźnienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. szpital.elblag.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych lok. 074 - niski parter.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.