Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) na rzece

Przedmiot:

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) na rzece

Data zamieszczenia: 2011-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Hetmańska 9
35-959 Rzeszów
tel. 17 853-74-00, 17 853-74-20, 17 853-74-45
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kańczuga
Wadium: 480 000 PLN
Termin składania ofert: 2011-04-19 08:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Wykonanie projektu pn.: Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu
przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane.
Zaprojektowanie i wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: gm. Jawornik Polski, miasto i gmina
Kańczuga, woj. podkarpackie. Kod NUTS PL324
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: nie dotyczy
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Prace projektowe (prace przedprojektowe, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanie przedmiarów robót) wraz z uzyskaniem niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji,
b) Pełnienie nadzoru autorskiego na placu budowy,
c) Usługi towarzyszące pracom projektowym i robotom budowlanym
d) Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych aktów administracyjnych kompletnego obiektu budowlanego spełniającego wymagania opisane w programie funkcjonalno – użytkowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zakres niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej obejmuje m.in:
• Projekt architektoniczno-budowlany – 5 egz.
• Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz.
• Projekt wykonawczy – 5 egz.
• Informacja BIOZ- 5 egz.
• Przedmiar robót - 2 egz.
• Kosztorys szczegółowy - 2 egz.
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.
• Operat wodnoprawny - 3 egz.
• Inwentaryzacja drzew i krzewów – 3 egz.
• Operat szacunkowy do wykupu gruntów – 5 egz.
• Decyzje zezwalające na wycinkę drzew
• Pozwolenie wodno-prawne
• Decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót ( o ile zajdzie taka potrzeba)
• Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji
• Decyzja zezwalająca na użytkowanie obiektu budowlanego
4. Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze, w tym m.in.;
• wycinka drzew i zakrzaczeń
• zdjęcie humusu
• roboty pomiarowe
• przełożenie rowów melioracyjnych
2) Roboty podstawowe w tym m.in.;
• makroniwelacja terenu czaszy zbiornika
• pionowa przesłona hydroizolacyjna
• budowa korpusu ziemnego zapory czołowej i bocznej
• sekcja przelewowo-upustowa z niecką wypadową
• izolacja bitumiczna elementów żelbetowych
• izolacja skarpy odwodnej geomembraną PVC
3) Roboty towarzyszące i wykończeniowe, w tym m.in.:
• Wykonanie ciągów komunikacyjnych
• Zagospodarowanie czaszy zbiornika
• Humusowanie i obsiew mieszankami traw korpusów zapór ziemnych
4) Inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych
Zadaniem projektowanej inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Mleczki poprzez budowę
suchego zbiornika retencyjnego (polderu przepływowego). Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych zostały określone w opracowaniu pn: „Wariantowa koncepcja budowy zbiornika retencyjnego Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka, na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga woj. podkarpackie” oraz w Programie funkcjonalno-użytkowym. W poniższych punktach opisano elementy projektowanego zbiornika oraz określono jego szacunkowe parametry.
1) Zbiornik
Zbiornik przeciwpowodziowy (polder przepływowy), suchy, o objętości ok. 3,09 mln m3, którego zadaniem jest redukcja przepływów o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1% do poziomu 10%.
2) Zapora czołowa
Zapora czołowa ziemna o długości ok. 2 80 m, wysokości maksymalnej ok. 11.0 m. Nachylenie skarpy odwodnej ok.1:3.5, skarpy odpowietrznej ok. 1:3. Na skarpie odpowietrznej proponuje się wykonanie ławeczki o szerokości 3.0 m, na rzędnej 210.50 m npm. Uszczelnienie zapory geomembraną. Uszczelnienie podłoża pod zaporą – przesłoną pionową.
3) Zapora boczna
Zapora boczna ziemna o długości ok. 1720 m, wysokości maksymalnej ok. 6.0 m. Nachylenie skarpy odwodnej ok. 1:2.5, skarpy odpowietrznej ok. 1:2. Na skarpie odpowietrznej proponuje się wykonanie ławeczki o szerokości ok. 3.0 m, na rzędnej 210.50 m npm. Uszczelnienie zapory geomembraną. Uszczelnienie podłoża pod zaporą - przesłoną pionową.
4) Urządzenia przelewowo-upustowe
Z uwagi na warunek uproszczonej obsługi zbiornika proponuje się wykonanie sekcji przelewowo-upustowej zapory czołowej bez zamknięć. Upust denny, w formie kanału ciśnieniowego, dławiący wysokie przepływy w cieku, o wydatku zależnym od aktualnego poziomu zwierciadła wody w zbiorniku.
Maksymalny wydatek urządzeń upustowych na poziomie wody Q10% przy maksymalnym piętrzeniu zbiornika. Sekcja przelewowa przeprowadzająca nadwyżkę przepływów ekstremalnych, kiedy stan wody zbiornika osiąga ustalony, maksymalny poziom piętrzenia.
5) Makroniwelacja czaszy zbiornika
Dla zwiększenia pojemności wyrównawczej zbiornika planuje się wykonanie makroniwelacji czaszy zbiornika, poprzez ścięcie jego wierzchniej warstwy ze spadkiem w kierunku koryta cieku. Dopuszcza się wykorzystanie materiału z makroniwelacji pod budowę zapory bocznej i czołowej pod warunkiem stwierdzenia jego przydatności do zabudowy. Zdjęty wcześniej humus, po wykonaniu makroniwelacji, należy ponownie wbudować w czaszę zbiornika i zapór czołowej i bocznej.
6) Przepławka dla ryb
Dla umożliwienia migracji ryb z przez zaporę przewiduje się budowę przepławki dla ryb. Z uwagi na rodzaj pracy zbiornika, musi ona funkcjonować w okresie stanów wód niskich, normalnych oraz wielkich.
7) Przełożenie rowów melioracyjnych
Rowy melioracyjne na terenie projektowanego zbiornika planuje się (poprzez ich przełożenie) wprowadzić do koryta rzeki Mleczki.
8) Ciągi komunikacyjne
Dla zapewnienia dojazdu do zbiornika planuje się wykonanie drogi technologicznej wzdłuż skarpy odwodnej i odpowietrznej o szerokości 4.0 m. Droga z płyt drogowych.
6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Teren przeznaczony do zagospodarowania pod zbiornik przeciwpowodziowy jest ujęty jako zbiornik wodny w „Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Miasta i Gminy Kańczuga”.
Zamawiający posiada wariantową koncepcję budowy zbiornika retencyjnego Kańczuga na rzece Mleczka
Kańczudzka, na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga, woj. podkarpackie. Długość
zapory (czołowej i bocznej), która została przyjęta do realizacji (wg wariantu V) w ramach niniejszego kontraktu określono na ok. 2.0 km. Wskazane, w posiadanej przez Zamawiającego Koncepcji, rozwiązania techniczne należy traktować jako dokumenty wstępne i pomocnicze, nie stanowiące materiału końcowego do opracowania projektu budowlanego. Zamawiający z uwagi na charakter opracowania (koncepcja) nie wyklucza w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dokonywania przez Wykonawcę (w uzgodnieniu z Zamawiającym) korekt rozwiązań przedstawionych w koncepcji. Konsekwencje formalno - prawno wprowadzenia zmian obciążają
Wykonawcę obowiązkiem uzyskania ich zatwierdzenia (np. przeprowadzenia ponownej oceny wpływu zmiany na środowisko). Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe lub uzupełniające.
7. Stan istniejący
Teren inwestycji położony jest na obszarze powiatu przeworskiego, gmin Kańczuga i Jawornik Polski. Obejmuje obszar o powierzchni ok.70 ha. Położony jest w dolinie rzeki Mleczki, pomiędzy zabytkową linią kolejki wąskotorowej Dynów – Przeworsk po stronie wschodniej oraz drogą nr 879 Przeworsk – Kańczuga – Dynów po stronie zachodniej.
Pod względem morfologicznym jest to fragment Pogórza Dynowskiego.
Dolina rzeki Mleczki Zachodniej w obszarze projektowanego zbiornika jest płaska i łagodnie nachylona w kierunku rzeki. Teren projektowanego suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Mleczce, stanowią użytki rolne, które zajmują prawie całą powierzchnię omawianego obszaru. Są to zarówno trwałe użytki zielone jak też grunty orne. Użytki zielone zajmują przestrzeń znajdującą się pomiędzy biegnącym środkiem prawobrzeżnej części kotliny torem kolejowym wąskotorówki a wzniesieniami obrzeży kotliny od strony południowej. Użytki zielone znajdują się również po drugiej stronie toru kolejowego, pomiędzy nim a korytem rzeki gdzie występują na przemian z gruntami rolnymi. Lewobrzeżną, znacznie mniejszą część kotliny, aż do drogi Manasterz – Siedleczka zajmują prawie w całości grunty orne. Znikomy udział mają użytki zielone, które występują w obniżeniach terenu przy brzegu rzeki, wciskając się nieco w uprawy polowe. W odniesieniu do całej powierzchni projektowanego zbiornika użytki zielone zajmują blisko 70 %, a grunty orne nieco ponad 30 %. Obszar za torowiskiem kolei wąskotorowej stanowią podmokłe łąki. Zbocza doliny na odcinku zbiornika pozbawione są zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. Spadek zbocza na lewym brzegu wynosi około 4.5 %, natomiast na brzegu prawym około 15 – 18 %. Przez obszar planowanego zbiornika przebiegają dwa rowy melioracyjne. Są one pozostałościami dawnych
starorzeczy rzeki Mleczki, przy czym rów wschodni przejmuje wody z rowu „Od Łopuszki Wielkiej”.
Opis obszaru chronionego przez planowaną inwestycje
Zadaniem planowanej inwestycji będzie ochrona przeciwpowodziowa terenów poniżej projektowanego zbiornika przed wodami powodziowymi rzeki Mleczki Zachodniej.
W wyniku budowy zbiornika nastąpi redukcja fali powodziowej. Szacunkowa wielkość redukcji fali ok. 70% dla przepływu o prawdopodobieństwie 1%.
Warunki hydrologiczne
Rzeka Mleczka powstaje z dwóch potoków źródliskowych zwanych Mleczką Wschodnią i Mleczką Zachodnią, które łączą się w Urzejowicach. Od miejscowości Urzejowice, gdzie ma miejsce połączenie się źródłowych dopływów aż do ujścia do Wisłoka koło Gniewczyny długość koryta wynosi około 37 km.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot 45200000
Dodatkowe przedmioty: 45100000, 45110000, 45111000, 45112000, 45113000, 45120000, 45121000, 45230000, 45233000, 45240000, 45246000, 71300000, 71320000, 71322000, 71350000, 71354000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Podział na części: nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
Całkowity zakres stanowi zamówienie na wykonanie projektu: "Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie Gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga".
Wartość zamówienia podana niżej uwzględnia wartość zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
Wartość sumaryczna prac przedprojektowych i projektowych oraz usług towarzyszących pracom i robotom budowlanym nie może przekroczyć łącznie 3% wartości netto robót budowlanych podanej w ofercie Wykonawcy.
Szacunkowa wartość bez VAT: 47 953 049,00 Waluta: PLN

II.2.2) Opcje: nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
1. Terminy wykonania prac przedprojektowych i projektowych
1) Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy
2) Zakończenie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji: do 01.08.2012 r., w tym:
- Wykonanie prac przedprojektowych i prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii – 30.04.2012 r.
- Przygotowanie kompletnego (na podpis) wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji – 01.05.2012 r.
2. Termin wykonania robót budowlano-montażowych
1) Rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy.
2) Zakończenie: 23.10.2013 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
1)Zamawiający wymaga:
- wniesienia wadium w wysokości 480 000 PLN,
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3) Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium:
- Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto nr 14 1130 1105 0005 2066 6720 0014 w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów z dopiskiem: „Wadium na przetarg na wykonanie projektu pn."Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga.”.
- Kserokopię przelewu Wykonawca załącza do oferty. Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ
przekazanych środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych formach wyszczególnionych w art. 45 ust. 6 ustawy należy w oryginale złożyć w siedzibie Zamawiającego (Rzeszów, ul. Hetmańska 9) przed upływem terminu składania ofert, a kopię dołączyć do oferty.

III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się w następujący sposób:
a) za wykonane prace przedprojektowe i projektowe - jedną fakturą przejściową wystawioną do 15.12.2011 r. oraz fakturą końcową wystawioną po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji,
b) za wykonanie robót budowlanych - fakturami przejściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w kwartale za roboty wykonane w tym okresie wg ich procentowego zaawansowania, w tym fakturę przejściową za roboty wykonane w IV kwartale wykonawca wystawi do 22.10.2012 r., oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy.
- Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół wykonanych robót.
2.Faktury przejściowe płatne będą w 100 %.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi łącznie nie może przekroczyć 90%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
4. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
5. Faktury płatne będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
6. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania robót budowlanych.
7. Dopuszcza się możliwość zaliczkowania prac przedprojektowych i prac projektowych.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: tak

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
1. Wybrany Wykonawca na etapie zawierania umowy opracuje i uzgodni z Zamawiającym „Harmonogram
realizacji i finansowania projektu” na lata 2011 – 2013, który będzie załącznikiem do umowy. Wykonawca uwzględni w „Harmonogramie realizacji i finansowania projektu” kwoty przerobu na lata 2011 – 2013 w wysokości podanej przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy przez cały okres realizacji prac projektowych, do momentu przystąpienia do realizacji robót budowlanych (przekazania placu budowy), w szczególności w przypadku gdy nie zostaną na sfinansowanie zamówienia przyznane środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
1. Warunki udziału w postępowaniu:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
a/ posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b/ posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
c/ dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d/ znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia,
e/ niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust, 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień
publicznych,
f/ którzy wykażą spełnianie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie – Prawo zamówień publicznych,
g/ którzy złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, załącznikami oraz oświadczeniami.
2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty :
1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3) a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo oświadczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych
b/ Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych zgodnie z ppkt a dokumentów wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3.1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:
I. w pkt. III.2.1.2. ppkt.3,4,5,7: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków ,opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
II. w pkt. III.2.1.2 ppkt 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
III. Dokumenty, o których mowa w ppkt. I lit. a i c oraz ppkt. II powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. I lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
IV. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. I i II, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt. III stosuje się odpowiednio.
V. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
4.2. Powołując się na spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez inny podmiot, Wykonawca jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia i w tym celu ma obowiązek przedstawić zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
Sprawozdanie finansowe (część), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu – a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz
zobowiązania i należności – za okres 2 lat obrotowych: 2008 i 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
UWAGA:
1) Przedłożone sprawozdanie finansowe winno zawierać przynajmniej:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- część informacji dodatkowej zawierającą strukturę rzeczową przychodów netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, potwierdzającą dane podane przez wykonawcę oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
2) Jeżeli Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymaganych powyżej, może przedstawić inny dokument potwierdzający spełnianie warunku wraz z uzasadnieniem przyczyny nieprzedłożenia dokumentu określonego powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla wykazania spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
należyte wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać osiągnięcie w którymkolwiek roku obrotowym,
w okresie 2 lat obrotowych: 2008 i 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przychodu netto ze sprzedaży produkcji budowlano - montażowej w kwocie co najmniej 30 mln zł.
W przypadku Wykonawców rozliczających się w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona
przeliczenia badanych wartości w dokumentach finansowych wg średniego kursu wymiany waluty
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia dokumentu.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykażą spełnienie tego warunku łącznie.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy i
doświadczenia z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do oferty
„Doświadczenie w zakresie wykonawstwa”.
2) Dokumenty potwierdzające, że roboty podane w załączniku "Doświadczenie w zakresie wykonawstwa",
o którym mowa w ppkt. 1 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik do oferty „Doświadczenie w zakresie projektowania”.
4) Dokumenty potwierdzające, że usługi podane w załączniku "Doświadczenie w zakresie projektowania",
o którym mowa w ppkt. 1 zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do oferty „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”,
wskazanych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III.2.3. ppkt. 2 "Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów"
2) Oświadczenia Wykonawcy, że osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia”, o którym mowa w ppkt. 1 posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawa
nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik
do oferty „Kwalifikacje techniczne”. Do oferty należy dołączyć osobne oświadczenie dla każdej wskazanej osoby.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Dla wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać
wykonanie następujących zamówień:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, o wartości min. 18 mln zł brutto.
Zamówienie to winno być poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zaś usługi wykonane należycie.
albo
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych
potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na wykonaniu projektu budowlanego potwierdzającego posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, których suma wartości daje kwotę min. 18 mln zł brutto.
Zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych winny być poparte dokumentami
potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zaś zamówienia polegające na wykonaniu projektu budowlanego winny być poparte dokumentami potwierdzającymi że usługi te zostały wykonane należycie.
W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona
przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień podany jako termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.
UWAGA: Za roboty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia
uważane będą roboty polegające na budowie i przebudowie:
- obwałowań wraz z ich infrastrukturą,
- zapór, zbiorników wodnych, polderów, suchych zbiorników.
Za usługi potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia uważane będą projekty w dziedzinie gospodarki wodnej dotyczące budowy i przebudowy:
- obwałowań wraz z ich infrastrukturą,
- zapór, zbiorników wodnych, polderów, suchych
zbiorników.
2)Dla wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wskazać następujące osoby do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia:
a) Autora Projektu – 1 osobę o praktyce zawodowej wynoszącej min. 5 lat legitymującą się uprawnieniami
do projektowania w specjalności: inżynieria wodna lub wodno-melioracyjna lub konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie budowli hydrotechnicznych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień,
b) Kierownika budowy – 1 osobę o praktyce zawodowej wynoszącej min. 5 lat,
c) Kierownika robót – 1 osobę o praktyce zawodowej wynoszącej min. 3 lata.
Osoby wymienione w ppkt. b i c winny legitymować się uprawnieniami do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: inżynieria wodna lub wodnomelioracyjna lub konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie budowli hydrotechnicznych lub winny posiadać inne odpowiadające w/w tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień,
a także:
d) osobę posiadającą uprawnienia do ustalania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby
zagospodarowania przestrzennego i posada wiania obiektów budowlanych, w tym zakładów
górniczych i budownictwa wodnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, a także składowania odpadów na powierzchni (kat VI) lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie
przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień
e) osobę lub osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii łącznie w następujących zakresach:
1. geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
2. rozgraniczanie i podział nieruchomości gruntowych oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

3) Uwaga do ppkt. 1 i 2:
- W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna tj. łączna wiedza i doświadczenie oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykażą spełnienie tego warunku łącznie.
- Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone: nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI: nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
nie dotyczy
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
NU-410/41/IM/2011
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 19/04/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 08:30
Dokumenty odpłatne: tak
Cena: 55.00 Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać na stronie internetowej www.pzmiuw.pl lub na wniosek Wykonawcy poprzez: odbiór osobisty w siedzibie Zamawiającego - pok. 122 lub przesłanie pocztą.
Warunki i sposób płatności:
1) na stronie internetowej - bezpłatnie,
2) na wniosek Wykonawcy za odpłatnością 55.00 PLN (z VAT):
- przy odbiorze osobistym w kasie zamawiającego,
- przy przesłaniu pocztą: za zaliczeniem pocztowym.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 19/04/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 08:30
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: nie dotyczy
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: polski
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:00
Miejsce: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9,
sala konferencyjna (II piętro)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie dotyczy

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM: nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2007-2013, Oś priorytetowa 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2:
Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. Przedmiotem zamówień
uzupełniających będą roboty i usługi tego samego rodzaju oraz zgodne z robotami i usługami wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia podstawowego. Wartość zamówień uzupełniających na roboty i usługi wynosić będzie maksymalnie 50 % wartości robót i usług wchodzących w zakres zamówienia podstawowego odpowiednio do ich rodzaju.
2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy na realizację przedmiotowego zamówienia, nie zostaną przyznane środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką (np. na maszynie do pisania,
komputerze, długopisem) w 1 egzemplarzu. Wszystkie dokumenty w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez osobę uprawnioną (biegłego tłumacza).

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne: nie dotyczy
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo w terminie 15 dni od ich przesłania w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeśli Zamawiający, mimo obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy
(URL): www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA PRZEKAZANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA URZĘDOWI OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH: 9.03.2011 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.