Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana zabezpieczenia odległościowego linii 220 kV

Przedmiot:

Wymiana zabezpieczenia odległościowego linii 220 kV

Data zamieszczenia: 2011-06-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Południe S.A.
ul. Jordana 25
40-056 Katowice
tel. (032) 257 8450, (032) 257 8472
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 3 części
Termin składania ofert: 2011-06-09 11:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybranie wykonawcy prac na „Wymianę zabezpieczenia odległościowego linii 220 kV Kędzierzyn w SE Groszowice – zakres 1; Dostawę i wymianę zabezpieczeń pola 110 kV Blok 2 w SE Dobrzeń – zakres 2; Dostawę i wymianę rejestratorów zakłóceń rozdzielni 400 kV SE Rokitnica – zakres 3.”.
I. Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Południe S.A., 40-056 Katowice, ul. Jordana 25.
II. Tryb postępowania o udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień niepublicznych spółki: Polskie Sieci Elektroenergetyczne ‑ Południe S.A. Regulamin jest jawny i udostępniony Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Jordana 25 lub na stronie internetowej www.pse-poludnie.pl.
III. Postępowanie jest oznaczone znakiem 22/2011/DE/1.
IV. Przedmiot zamówienia:
1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy zakresy obejmujące następujące prace:
a) zakres 1: Wymiana zabezpieczenia odległościowego linii 220 kV Kędzierzyn w SE Groszowice.
b) zakres 2: Dostawa i wymiana zabezpieczeń pola 110 kV Blok 2 w SE Dobrzeń.
c) zakres 3: Dostawa i wymiana rejestratorów zakłóceń rozdzielni 400 kV SE Rokitnica.
2. W ramach danego Zakresu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności zakresu prac określonych poniżej w niniejszym Rozdziale w punkcie 8. – dla zakresu 1, punkcie 9. – dla zakresu 2, punkcie 10. – dla zakresu 3 z uwzględnieniem uwag z punktu 11 i 12.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących pełne Zakresy, o których mowa wyżej w punkcie 1.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej pełnych zakresów, o których mowa wyżej w punkcie 1.
5. Oferty będą oceniane oddzielnie dla każdego zakresu, według zasad opisanych w SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w SIWZ.
7. Lokalizacja stacji:
SE Dobrzeń, ul. Opolska 135, 46 – 081 Dobrzeń Mały k. Opola.
SE Groszowice, ul. Oświęcimska 55, 45-627 Opole.
SE Rokitnica, ul. Witosa 15, 41-803 Zabrze.
8. Zakres prac dla zakresu 1:
a) Wykonanie projektu technicznego obwodów wtórnych pola linii 220 kV Kędzierzyn w SE Groszowice obejmującego wymianę zabezpieczenia odległościowego L3wy na REL 531 (zabezpieczenie dostarcza Zamawiający), wymianę przystawki SPZ typu RPZ 131 na CW6 (przystawkę dostarcza Zamawiający) oraz zainstalowanie cyfrowego rejestratora zakłóceń RZK 5 (rejestrator dostarcza Zamawiający). Opracowanie konfiguracji nowego zabezpieczenia i rejestratora cyfrowego.
b) Demontaż wymienianego zabezpieczenia i przystawki SPZ, montaż zabezpieczenia cyfrowego, CW6 i rejestratora zakłóceń na tablicach przekaźnikowych, montaż kasety sygnalizacyjnej SACO na tablicy sterowniczej (kasetę dostarcza Zamawiający). Pozostałe materiały jak np. zaciski, przekaźniki pomocnicze dostarcza Wykonawca.
c) Doposażenie rejestratora w funkcję lokalizacji miejsca zwarcia.
d) Wykonanie pomiarów pomontażowych, sprawdzeń i prób funkcjonalnych.
e) Wykonanie projektu powykonawczego i aktualizacja istniejącej dokumentacji obwodów wtórnych.
f) Przyłączenie nowego rejestratora do istniejącego KLS, aktualizacja oprogramowania koncentratora, uruchomienie funkcji lokalizacji miejsca zwarcia.
g) Wymiana miernika temperatury rdzenia i oleju transformatora nr 1 na dwa cyfrowe mierniki temperatury przystosowane do współpracy z istniejącymi sondami pomiarowymi. Demontaż przełącznika, zaślepienie otworów.
h) Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji w zakresie nowozabudowanej aparatury.
i) Utylizacja zdemontowanych materiałów i aparatury.
Próby i pomiary obejmują:
Sprawdzenie montażu.
Pomiary izolacji obwodów stałoprądowych i zmiennoprądowych.
Pomiary obciążenia obwodów prądowych naruszanych rdzeni i faz.
Pomiary obciążenia obwodów napięciowych naruszanych rdzeni i faz.
Próby funkcjonalne zabezpieczeń i automatyki pola.
Próby obciążeniowe: pomiar rozpływu prądów obciążeniowych wszystkich rdzeni przekładników prądowych i wszystkich faz, pomiar napięć wszystkich uzwojeń przekładników napięciowych we wszystkich fazach, sprawdzenie kierunkowości zabezpieczeń w warunkach rzeczywistego obciążenia linii.
9. Zakres prac dla zakresu 2:
a) Dostawa dwóch cyfrowych zabezpieczeń odległościowych, zabezpieczenia ziemnozwarciowego, rejestratora zakłóceń dla pola 110 kV Blok 2 oraz rejestratora zakłóceń zabezpieczenia szyn rozdzielni 110 kV w SE Dobrzeń.
b) Wykonanie kompletnego projektu technicznego obwodów wtórnych pola 110 kV Blok 2 w SE Dobrzeń uwzględniającego:
Zabezpieczenia wymienione w podpunkcie a).
Zabezpieczenie odcinkowe – dostawa Elektrowni Opole.
Telezabezpieczenia – dostawa Elektrowni Opole.
Modernizację urządzeń bloku 2 prowadzoną przez Elektrownię Opole.
Powiązania z polem łącznika szyn A 110 kV.
UWAGA:
Przed przystąpieniem do realizacji, projekt należy uzgodnić z Elektrownią Opole oraz przedłożyć do zatwierdzenia w PSE-Południe S.A.
c) Dostosowanie obwodów wtórnych pola łącznika szyn A 110 kV i aktualizacja dokumentacji.
d) Opracowanie konfiguracji nowych zabezpieczeń i rejestratorów cyfrowych.
e) Wykonanie prac montażowych na podstawie zatwierdzonego projektu. Montaż obejmuje zabezpieczenia dostarczane przez Wykonawcę w ramach zadania oraz urządzenia dostarczane przez Elektrownię Opole. Demontaż wymienianych zabezpieczeń i rejestratorów zakłóceń.
f) Na tablicy sterowniczej wymiana bezpieczników w obwodach 220 V DC na automaty bezpiecznikowe oraz zaciski około 200 szt.
g) W polu linii 110 kV Bloku nr 2 wymiana zacisków na tablicach przekaźnikowych (poza prądowymi), w sumie 700 sztuk.
h) W szafce kablowej pola linii 110 kV Blok 2 wymiana bezpieczników w obwodach przekładników napięciowych na automaty typu STOTZ.
i) Na tablicy sterowniczej linii Blok nr 2 wymiana mierników MW, MVar, A, U na uniwersalny miernik cyfrowy umożliwiający oprócz pomiarów mocy czynnej i biernej pomiary prądów i napięć fazowych (np. miernik typu N10).
j) Montaż nowych zabezpieczeń i rejestratorów zakłóceń na tablicach przekaźnikowych.
k) Wymiana rejestratora zakłóceń zabezpieczenia szyn rozdzielni 110 kV. Aktualizacja dokumentacji obwodów wtórnych.
l) Wykonanie pomiarów pomontażowych, sprawdzeń i prób funkcjonalnych z udziałem łącznika szyn A.
m) Wykonanie prób obciążeniowych nowej aparatury w warunkach rzeczywistego obciążenia pola. Mostkowania linii 110 kV niezbędnego do przeprowadzenia próby.
n) Wykonanie projektu powykonawczego i aktualizacja istniejącej dokumentacji obwodów wtórnych.
o) Dla nowych zabezpieczeń dostarczyć dokumentację w języku polskim oraz oprogramowanie do obsługi.
p) Przyłączenie nowych zabezpieczeń i rejestratorów do istniejącego koncentratora zabezpieczeń, aktualizacja oprogramowania koncentratora.
q) Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji w zakresie nowozabudowanej aparatury.
r) Utylizacja zdemontowanych materiałów i aparatury, demontaż i utylizacja siedmiu rejestratorów zakłóceń typu RZS. Zaślepienie otworów po zdemontowanych rejestratorach, zaślepienie otworów na tablicach sterowniczych pól Gracze i Kluczbork.
UWAGA:
Z uwagi na kontynuację rozwiązań technicznych oraz konieczność zastosowania zabezpieczeń różnych firm w celu wzajemnego rezerwowania jak i współpracy z innymi urządzeniami, w ofercie ująć zabezpieczenia
spełniające standardową specyfikację funkcjonalną dla zabezpieczeń stosowanych w PSE Operator S.A., tj. firm ABB , AREVA lub Siemens oraz rejestrator zakłóceń firmy C&C.
Próby i pomiary obejmują:
Sprawdzenie montażu.
Pomiary izolacji obwodów stałoprądowych i zmiennoprądowych.
Pomiary obciążenia obwodów prądowych poszczególnych rdzeni i faz.
Pomiary obciążenia obwodów napięciowych poszczególnych rdzeni i faz.
Próby funkcjonalne zabezpieczeń i automatyki pola.
Próby funkcjonale sterowanie, blokad i sygnalizacji pomiędzy elektrownią i stacją dla pracy bloku przez pole własne oraz przez szynę obejściową i pole łącznika szyn.
Próby obciążeniowe: pomiar rozpływu prądów obciążeniowych wszystkich rdzeni przekładników prądowych i wszystkich faz, pomiar napięć wszystkich uzwojeń przekładników napięciowych we wszystkich fazach, sprawdzenie kierunkowości zabezpieczeń w warunkach rzeczywistego obciążenia pola.
Wymagania dotyczące zabezpieczeń
Cyfrowe zabezpieczenie odległościowe
Podstawowe dane techniczne:
In = 1 A, Un = 100 V, zasilanie DC 220 V.
Cyfrowe zabezpieczenie odległościowe wyposażone w funkcje:
Wyłączenia trójfazowego zrealizowane stykami szybkimi
Co najmniej 5 stref niezależnie nastawianych, co najmniej: 3 strefy skierowane w kierunku systemu i szyn zbiorczych i 2 strefy skierowane w linię blokową.
Blokada od kołysań mocy z logiką deblokady.
Układ uwspółbieżnienia.
Co najmniej 4 banki nastaw z możliwością przełączania zdalnego.
Kontrola pomiarowych obwodów napięciowych.
Rejestrator zakłóceń i zdarzeń.
Zabezpieczenie od załączania na zwarcie.
Światłowodowe porty komunikacyjne na potrzeby SSiN oraz kanału inżynierskiego.
Programowalne wejścia dwustanowe i wyjścia stykowe.
Sygnalizacja LED – konfigurowalna.
Funkcja kontroli synchronizmu.
ilość: 2 szt. – w wykonaniu do zainstalowania na tablicy przekaźnikowej
UWAGA:
Zastosować zabezpieczenia dwóch różnych producentów.
Cyfrowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe
Podstawowe dane techniczne:
Określanie kierunku zwarcia (wymagane podwójne spolaryzowanie zabezpieczenia prądem i napięciem składowej zerowej).
Dwa stopnie prądowe o zakresie 0,1-4 IN z niezależnymi członami czasowymi o zakresie (0-6) s.
Dwustopniowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe zerowonapięciowe.
Możliwość wyboru działania kierunkowego lub bezkierunkowego.
Światłowodowe porty komunikacyjne na potrzeby SSiN oraz kanału inżynierskiego.
Samokontrola obwodów zasilających i wykonawczych przekaźnika.
Wewnętrzny rejestrator zdarzeń i zakłóceń.
Programowalne wejścia dwustanowe i wyjścia stykowe.
Sygnalizacja LED – konfigurowalna.
ilość: 1 szt. – w wykonaniu do zainstalowania na tablicy przekaźnikowej.
Cyfrowy rejestrator zakłóceń:
Rejestrator wyposażony w 4 wejścia prądowe In=1A, 4 wejścia napięciowe Un=100V, 24 wejścia dwustanowe 220 V DC.
Możliwość odstawienia rejestracji zakłóceń w zakresie wybranego pola.
Rejestrator zakłóceń musi posiadać we/wyj. umożliwiające start innych rejestratorów na stacji przy pobudzeniu jednego z nich.
Rejestrator zakłóceń ma być połączony do istniejącej sieci ze wspólnym komputerem nadrzędnym i drukarką, do analizy zakłóceń.
Musi posiadać możliwość włączenia w system zdalnej transmisji danych.
ilość: 1 szt. – w wykonaniu do zainstalowania na tablicy przekaźnikowej.
10. Zakres prac dla zakresu 3:
a) Dostawa cyfrowych rejestratorów zakłóceń dla pól 400 kV oraz pól 110 kV transformatorów 400/110 kV w SE Rokitnica.
b) Wykonanie projektu technicznego obwodów rejestracji zakłóceń pól 400 kV oraz pól 110 kV transformatorów 400/110 kV w formie arkuszy zastępczych do dokumentacji istniejącej.
UWAGA:
Przed przystąpieniem do realizacji, projekt należy przedłożyć do zatwierdzenia w PSE-Południe S.A.
c) Opracowanie konfiguracji nowych rejestratorów cyfrowych.
d) Wykonanie montażu obwodów rejestracji zakłóceń na podstawie zatwierdzonego projektu. Demontaż i utylizacja aparatury znajdującej się w szafie FR 140. Zainstalowanie w szafie FR140 nowych rejestratorów zakłóceń.
e) Wymiana zacisków w szafie FR140.
f) Wykonanie pomiarów pomontażowych, sprawdzeń i prób funkcjonalnych.
g) Wykonanie projektu powykonawczego i aktualizacja istniejącej dokumentacji obwodów wtórnych.
h) Dla nowych rejestratorów zakłóceń dostarczyć dokumentację w języku polskim oraz oprogramowanie do obsługi.
i) Przyłączenie modemu nowych rejestratorów do urządzeń telekomunikacyjnych w pomieszczeniu TEN stacji. Uruchomienie zdalnej komunikacji z rejestratorami.
j) Aktualizacja instrukcji eksploatacji stacji w zakresie nowozabudowanej aparatury.
k) Utylizacja zdemontowanych materiałów i aparatury.
UWAGA:
W ofercie ująć rejestratory spełniające wymagania Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej p.t. „Wymagania techniczne dotyczące instalowania, konfiguracji i budowy cyfrowych rejestratorów zakłóceń stacji WN” wraz z erratami.
11. Prace należy wykonać z następującymi założeniami:
Montaż aparatury prowadzić w oparciu o dokumentację techniczną obwodów wtórnych (istniejącą oraz nową wykonaną przez Wykonawcę dla potrzeb zadania) – schematy ideowe i montażowe.
Nie należy podłączać więcej niż jednego przewodu pod zacisk z jego jednej strony.
Wszystkie przejścia kabli oraz ich wprowadzenia do szaf powinny być uszczelnione.
Wewnętrzne połączenia aparatów powinny być wykonane starannie i estetycznie, możliwie przejrzyste i czytelnie oznakowane, aby istniała możliwość łatwego sprawdzenia z dokumentacją i w prosty sposób wprowadzenia koniecznych zmian w czasie eksploatacji.
Połączenia między elementami ruchomymi należy wykonać przewodami elastycznymi wielożyłowymi, giętkimi, spiętymi w wiązki o odpowiedniej długości i zamocowane dla uniknięcia uszkodzeń mechanicznych przewodów i utrudnień przy przemieszczaniu elementów ruchomych.
Przewody między aparatami, a listwami zaciskowymi powinny być układane w korytkach plastikowych.
Wszystkie połączenia przewodów powinny być wykonane poprzez zaciski.
Listwy zaciskowe, jak również podłączone przewody do listew muszą być odpowiednio oznaczone.
Każdy przewód na obu końcach musi być zaopatrzony w końcówki adresowe.
Końcówka adresowa przewodu od strony listwy zaciskowej musi być zaopatrzona w numer zacisku listwy, do którego przewód jest przyłączony.
Minimalna odległość między listwami 15 cm.
Minimalna odległość listwy poziomej od dna konstrukcji 30 cm.
12. Zamawiający, co najmniej z wyprzedzeniem 7 dni, poinformuje pisemnie Wykonawcę o planowanych terminach wyłączeń.
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach poszczególnych zakresów.
VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, tzn. ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w SIWZ.
VII. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania. Czas trwania zamówienia:
a) Montaż, próby i pomiary w SE Groszowice w polu linii Kędzierzyn należy wykonać w terminie do 30.11.2011 r.
b) Montaż, próby i pomiary w SE Dobrzeń w polu 110 kV Blok 2 należy wykonać w terminie do 30.12.2011 r.
c) Montaż, próby i pomiary rejestratorów zakłóceń w SE Rokitnica należy wykonać w terminie do 30.11.2011 r.
VIII. Wadium:
Wysokość wadium dla poszczególnych zakresów ustala się następująco:
2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) dla zakresu 1
9.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) dla zakresu 2
4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) dla zakresu 3
IX. Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2011 r. do godz. 11:45.
X. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój 19-kancelaria, budynek B1.
XI. Wszelkie koszty związane z wykonaniem oraz z dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
XII. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w SIWZ.
XIII. Wykonawca zostanie wybrany według kryterium:
1) Kryterium przyznania zamówienia jest cena za wykonanie zadania dla danego zakresu - znaczenie 90%.
Zamawiający przyzna 90 punktów ofercie z najniższą ceną. Ilość punktów przyznanych pozostałym ofertom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:
CN
PCOB = ---- x 90 pkt
COB
gdzie:
PCOB - ilość punktów za cenę dla badanej oferty
CN - najniższa zaoferowana cena,
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

2) Kryterium przyznania zamówienia jest okres udzielonej gwarancji - znaczenie 10%.
Zamawiający przyzna 10 punktów ofercie z najdłuższym okresem udzielanej gwarancji. Ilość punktów przyznanych pozostałym ofertom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:
GOB
PGOB = ---- x 10 pkt
GW
gdzie:
PGOB - ilość punktów za gwarancję
GW - najdłuższa gwarancja (maksymalny okres przyjmowany do punktacji wynosi 60 miesięcy),
GOB - gwarancję w ofercie badanej

Punkty będą obliczane i zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Punkty z poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów.
Komisja przetargowa podda ocenie jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Każdy zakres będzie rozpatrywany oddzielnie i dla każdego z zakresów będzie udzielone osobne zamówienie.
XIV. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni licząc od wyznaczonego terminu składania.
XV. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2011 r. godz. 12:00. w siedzibie Zamawiającego, pok. 230.
XVI. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy pobrali u Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniają jej warunki.
XVII. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 19-kancelaria lub zamówić wysyłkę pocztą.
XVIII. Zamówienia na SIWZ kierować należy do Tomasza Sikory fax: (032) 257 8017.
XIX. Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Romuald Obara tel.: (032) 257 8450,
Tomasz Sikora tel.: (032) 257 8472.
XX. Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Południe S.A. zastrzegają sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.