Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Wyniki przetargów z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Wynik przetargu: Remont przewodów kominowych w budynku

Powiązany przetarg: Nr UZP 374200-2013
Przedmiot:

Remont przewodów kominowych w budynku

Data zamieszczenia: 2013-11-04
Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa
tel. 22 300 35 27
faks 22 300 35 30
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Kwota: 37379.80
Data udzielenia: 2013-10-18
Treść: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Frycza Modrzewskiego 23 administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont przewodów kominowych w budynku przy ul. Frycza Modrzewskiego 23 administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.
Zakres robót obejmuje m.in.:
1) Remont przewodów kominowych, polegających na:
- odgruzowaniu przewodów kominowych
- wprowadzeniu do przewodu kominowego rur ze stali kwasoodpornej wraz z osprzętem (nasada, płyta kominowa, trójnik, kratka wentylacyjna, skraplacz, itp.)
- montażu nasad kominowych typu Turbo-Went, strażaków typu H, itp.
- robotach naprawczych po wykonaniu przebić i uszczelnieniu przewodów.
2) Remont kominów ponad dachem, polegających na:
- skuciu starych odspojonych, głuchych tynków kominów,
- oczyszczeniu i zmyciu luźnych, łuszczących się elementów powierzchni ścian po skuciu oraz czapek kominów,
- gruntowaniu powierzchni pionowych ścian kominów i czapek emulsją do gruntowania,
- uzupełnieniu ubytków czapek betonowych na kominach,
- tynk zewnętrzny cementowo-wapienny III kat na powierzchni ścian kominów,
- uszczelnieniu połączenia tynku i obróbki blacharskiej kominów silikonem de-karskim,
- gruntowaniu powierzchni pionowych tynku ścian kominów emulsją do gruntowania,
- zabezpieczeniu powierzchni czapek kominowych poprzez dwukrotne malowanie lepikiem asfaltowym na zimno,
- malowaniu dwukrotne farbą emulsyjną do wymalowań zewnętrznych tynku ścian kominów,
- zabezpieczeniu powierzchni dachu folią polietylenową wokół kominów i ścieżek transportowych,
- wykonaniu zastaw zabezpieczających,
- wykonaniu pomostów roboczych drewnianych na dachu wokół kominów i na ścieżkach transportowych,
- wywozie odpadów na składowisko.
3) Aktualny stan kominów:
- kominy są murowane z cegły pełnej, otynkowane
- nakrywka - czapka betonowa z chudego betonu.
4) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć powierzchnię dachu przy kominach i na ścieżce transportowej przed przystąpieniem do robót, aby nie uległa zniszczeniu i zabrudzeniu.
W związku z przeprowadzaniem robót przy obiekcie użytkowanym, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
Zamawiający dysponuje zgłoszeniem w/w robót do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
2. Zakres robót określają: dokumentacja projektowa (rysunki wraz z przedmiarem robót), opinia kominiarska, stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ
3. Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a)realizacji robót będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.
b)realizacji robót będących przedmiotem umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych.
c)prowadzenia robót zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP oraz BIOZ, a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.
d)zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
e)zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz utrzymania stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania.
f)używania własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonywania robót oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów, narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania robót.
g)bieżącego utrzymania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowego uprzątnięcia miejsc wykonywania robót po ich zakończeniu wraz z wywozem wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.20-2, 45.41.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
Wynik: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo Budowlany Murarstwo-Malarstwo Alicja Matablewska, ul. Hallera 36, 05-091 Ząbki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44895,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37379,80
Oferta z najniższą ceną: 37379,80 / Oferta z najwyższą ceną: 45185,75
Waluta: PLN.

Wyniki przetargów z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.