Przetarg: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2018-11-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin
ul. Szczecińska 58
78-300 Świdwin
powiat: świdwiński
tel. 943 652 652, faks 943 652 579
swidwin@szczecinek.rdlp.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świdwin
Wadium: 2000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Bronowo w roku 2018
1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu: - pozyskania i zrywki drewna. do wykonania na terenie leśnictwa Bronowo, Nadleśnictwa Świdwin w roku 2018. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. - układ sortymentowy pozyskania drewna. 3) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.2. mają charakter szacunkowy, 4) Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. 5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. 6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ

CPV: 77200000-2,77210000-5,77211000-2,77211100-3,77211200-4,77211300-5,77211400-6,77211500-7,77211600-8,77230000-1,77231000-8

Dokument nr: 644116-N-2018, ZG.270.22.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_swidwin/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-09, godzina: 14:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia. Ocena przedmiotowego warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/ nie spełnia w oparciu o oświadczenie wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
Informacje dodatkowe Pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, na kwotę nie mniejszą niż 50000,00 zł brutto 2.3. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 2.2. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - co najmniej 1 ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna wielkowymiarowego (zrywka półpodwieszona lub nasiębierna) oraz co najmniej 1 ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna średniowymiarowego (zrywka nasiębierna), co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 2.2. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - co najmniej 1 ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna wielkowymiarowego (zrywka półpodwieszona lub nasiębierna) oraz co najmniej 1 ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna średniowymiarowego (zrywka nasiębierna), Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia"/,,nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 8. Z treści złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki tj. zgodnie z opisanymi szczegółowo warunkami udziału w pkt. 7.1 SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
b) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane i prawidłowo ukończone (załącznik nr 2 formularza oferty - załącznik nr 1 SIWZ). c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - dotyczy tylko Pakietu 2 (załącznik nr 3 formularza oferty - załącznik nr 1 SIWZ). d) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - dotyczy tylko Pakietu 2 (załącznik nr 4 formularza oferty - załącznik nr 1 SIWZ). e) Jeżeli dotyczy - dokumenty przy pomocy których Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia), jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii