Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.:...

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Rewitalizacja Parku"

Data zamieszczenia: 2019-05-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 1220102240, faks -
przetargi@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 40.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie - w zakresie inwestycyjnym E III/1 i fragmentu E I-rejon stawów", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie - w zakresie inwestycyjnym E III/1 i fragmentu E I-rejon stawów", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 60/2019. 1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych - zakres inwestycyjny EIII/1 - rejon stawów w ramach rewitalizacji Parku Duchackiego w Krakowie obejmuje obszar działek nr 815, 595/5, 375/6, 309/7, 812/1 obr. 49 Podgórze. Obszar ten stanowi teren zespołu dworsko-parkowego, wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem A-1344/M, decyzją z 21.01.2014r. (Wola Duchacka ul. Estońska/Mochnackiego zespół dworsko-parkowy, park i wozownia). Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są również materiały załączone do SIWZ, m.in. dokumentacja projektowa, decyzje administracyjne dla zamierzenia inwestycyjnego, standardy zakładania i pielęgnacji zieleni, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, wzory protokołów, instrukcja obsługi programu R3Trees, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo. 1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje realizację robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem obszaru według załączonej dokumentacji projektowej, przy czym w ramach zamówienia należy odpowiednio do zleconych zakresów i lokalizacji wynikających z dokumentacji projektowych zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.2.1 wykonanie przez osobę pełniącą funkcję Kierownika Budowy planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji (Zamawiający przewiduje, iż w trakcie realizacji przedmiotowych robót pozostała część parku będzie udostępniona dla użytkowników oraz późniejszego uzyskania częściowego pozwolenia na użytkowanie terenu). Wykonawca po podpisaniu umowy zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji szczegółowego planu BIOZ i uzgodnienia z Zamawiającym jego zapisów; 1.2.2 wykonanie prac przygotowawczych, w tym oczyszczenie terenu wraz z wywozem i utylizacją zanieczyszczeń budowlanych oraz innych występujących na terenie parku, roboty rozbiórkowe obejmujące demontaż istniejących urządzeń wodnych; 1.2.3 usunięcie drzew i krzewów na podstawie uzyskanych decyzji, oraz zgodnie z gospodarką drzewostanem; 1.2.4 wykonanie robót związanych z budową i rewitalizacją obiektów i urządzeń hydrologicznych w tym: wzmocnienie skarpy drogowej i przepustu wprowadzającego wodę ze stawu po stronie zachodniej ul. Mochnackiego/ Estońskiej do stawów po stronie wschodniej ulicy, oczyszczanie i wzmocnienie cieku na w dawnym korycie stawu górnego po stronie wschodniej oraz odbudowa zniszczonej grobli, budowa mnicha, oczyszczenie stawu dolnego w tym zdjęcie namułów wysokości ok. 2 m, wywiezienie i ich utylizacja, budowa wyspy, budowa mnicha oraz kanału odprowadzającego wody ze stawów do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Macedońskiej poprzez istniejącą studzienkę oraz budowa przykanalika wpustu drogowego; 1.2.5 wykonanie robót związanych z budową systemu komunikacji rekreacyjnej parku, obejmującego alejki parkowe o nawierzchni z kostki granitowej oraz mineralnej przepuszczalnej wraz ze schodami, pomosty drewniane w tym: pomost nad stawem, pomost nad groblą, pomost na ciągu pieszym, tymczasową alejkę o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, placyki o nawierzchni z kostki granitowej ze stojakami rowerowymi, plac rekreacyjny z kostki granitowej łączący ciągi piesze prowadzące na pomosty; 1.2.6 wykonanie robót związanych z budową i montażem obiektów małej architektury w tym montażu ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, budową altany drewnianej, oraz ogrodzenia parkowego typowego- systemowego; 1.2.7 wykonanie robót związanych z budową i montażem oświetlenia parkowego w tym: budowę tymczasowego zasilania z istniejącego słupa oświetlenia ulicznego, budowę linii kablowych nN zasilających oświetlenie parkowe, budowę oświetlenia tj. latarni parkowych wysokich na słupach stalowych, oraz miejscowo w rejonie pomostów lamp gruntowych mocowanych w nawierzchni, iluminujące pomosty, wodę i zieleń, iluminatorów mocowanych w gruncie, ww. elementy oświetlenia typu LED; 1.2.8 wykonanie robót związanych z przebudową kabli SN Tauron i kabla nN ZIKiT przy ul. Macedońskiej, w tym montaż rur ochronnych dla w/w istniejących kabli, 1.2.9 wykonanie pielęgnacji zieleni istniejącej w tym pielęgnacji drzew i krzewów, usunięcie wraz z częściami podziemnymi roślin inwazyjnych gatunków z rodzaju: rdestowiec, zabezpieczenie na czas realizacji inwestycji martwych części drzew oraz ponowne ich rozmieszczenie na terenie parku, uzupełnienie elementów podszytu, runa leśnego i roślin bagiennych, powstałych w ramach prowadzonych prac budowlanych; 1.2.10 wykonanie prac związanych z kształtowaniem szaty roślinnej w tym wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, nasadzeń kompozycji roślin bylinowych: łąka kwietna w sadzie, kompozycja bylin do dzikiego stawu, kompozycja bylin nad staw rekreacyjny, kompozycja bylin do miejsc pod okapem drzew, kompozycja bylin do prześwietleń, kompozycja w otoczeniu dworu towarzysząca rododendronom, kompozycja paproci z bylinami, kompozycja roślin do ogrodu warzywnego, kompozycja roślin wodnych, nasadzeń pnączy, roślin cebulowych, wykonanie trawników, wraz z pielęgnacją powykonawczą szaty roślinnej; 1.2.11 wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej pozwolenia administracyjne, dziennik budowy, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, jak również karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem (w zakresie wymaganym dla przedmiotowej inwestycji), 1.2.12 opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji elementów zagospodarowania terenu, obiektów małej architektury, urządzeń i nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formie tabelarycznej, 1.2.13 dołączenia kart utrzymania w formie opisowej i graficznej (plik .pdf) do aplikacji R3Trees dla każdego z elementów wytworzonych, m.in. urządzeń małej architektury czy nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.2.14 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu - urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych - w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), wraz z przygotowaniem materiałów w wersji umożliwiającej import do aplikacji R3Trees, oraz oznaczeniem etykietą ARBOTAG nasadzone drzewa i krzewy w terenie, zgodnie z załączoną do SIWZ instrukcją obsługi programu, 1.2.15 wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej nasadzonej zieleni, urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych, 1.2.16 zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 1.2.17 bieżącą pielęgnację nasadzonej zieleni przez okres 12 miesięcy, 1.2.18 przeglądy, regulacje, naprawy i konserwacje elementów wytworzonych przez okres minimum 36 miesięcy, przy czym konserwacja obejmuje wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż obiektu, zaś naprawa obejmuje: wykonanie wszelkich czynności związanym bezpośrednio z remontem istniejącego elementu i przywrócenie mu stanu właściwego, zarówno pod względem użytkowym, jak i technicznym. Polega ona na częściowej rozbiórce lub demontażu elementu oraz na uzupełnieniu ubytków w zastosowaniu nowych materiałów. 1.3 Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, dla której uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwaną dalej w skrócie STWiORB) oraz warunkami jakie zostały nałożone na Wykonawcę decyzją nr 944/6740.2/2017 z dnia 25.08.2017r. oraz decyzją nr 832/6740.2/2017 z dnia 01.08.2017r. orzekającymi o udzieleniu pozwolenia na budowę w zakresie przedmiotowych robót oraz Pozwoleniami nr 260/17 z dnia 21.04.2017r., nr 258/17 z dnia 19.04.2017r., nr 85/17 z dnia 15.02.2017r., nr 57/17 z dnia 07.02.2017r., nr 65/19 z dnia 12.03.2019r., nr 68/19 z dnia 12.03.2019r., nr 63/19 z dnia 12.03.2019r., nr 66/19 z dnia 13.03.2019r. Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na rewitalizację Parku Duchackiego w Krakowie w zakresie przedmiotowego zadania, oraz pozostałymi dokumentami formalno-prawnymi załączonymi do SIWZ. 1.4 Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SIWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, decyzje administracyjne dla zamierzenia inwestycyjnego, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, standaryzacja zieleni, instrukcja obsługi programu R3Trees, stanowiące Załącznik do SIWZ, który jest jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). 1.5 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 1.6 Po zakończeniu prac montażowo-budowlanych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie (zieleń, elementy infrastruktury) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 1.7 Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w siedzibie biura Zamawiającego lub na terenie realizacji inwestycji w zorganizowanym przez Zamawiającego spotkaniu z zespołem projektowym opracowującym dokumentację projektową. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.9 Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu do zaakceptowania próbki kolorystyczne i materiałowe dla wbudowywanych elementów, urządzeń oraz nawierzchni. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.10 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.11 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. 1.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.13 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.14 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie ,,na mokro", czyli techniką ,,bezpyłową", która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. Zamawiający wymaga ogrodzenia terenu budowy niezależnie od uzyskanego trybu zgłoszenia robót budowlanych. Ponadto teren budowy należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający mieszkańcom bezpieczne korzystanie z pozostałej, wolnej od budowy części parku, jak również należy wyznaczyć drogę dojazdową do budowy oraz bezkolizyjny ciąg komunikacyjny odgrodzony od komunikacji pieszej mieszkańców. 1.16 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności: 1.16.1 ogrodzenia, umożliwiającego zawieszenie pełnowymiarowych wydruków, wg. wzoru graficznego przekazanego przez Zamawiającego na etapie podpisywania umowy. Ogrodzenie stosownie zabezpieczające obszar, na którym prowadzone będą prace, tak aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie, 1.16.2 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 1.16.3 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego), 1.16.4 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu inwestycji, a następnie przesłanie ich do przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia robót, 1.16.5 sporządzania sprawozdania tygodniowego oraz przesyłania go w kolejnym dniu roboczym po następującym tygodniu do przedstawiciela Zamawiającego z opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciągu ostatniego tygodnia oraz planowanymi pracami na tydzień przyszły wraz ze skanem prowadzonego dziennika budowy/dziennika robót odnośnie prowadzonych robót oraz z dokumentacją zdjęciową dokumentującą postęp robót, skanem certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, kart katalogowych itp. na planowane do wbudowania materiały oraz urządzenia, 1.16.6 po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego - dostarczenia Zamawiającemu oświadczania o zgodności robót względem decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia dotyczącego niewniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku, 1.16.7 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej nie później niż do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru. Powykonawczą dokumentację geodezyjną należy zgłosić do zasobu geodezyjnego zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia. 1.17 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 200% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto, ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, w szczególności realizacji III Etapu rewitalizacji Parku Duchackiego, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących parków lub terenów rekreacyjnych, z elementami infrastruktury towarzyszącej, niezbędnymi instalacjami i przyłączeniami oraz zagospodarowaniem terenu, włącznie z elementami i urządzeniami oraz obiektami małej architektury, nawierzchniami i rekultywacją terenu, pielęgnacją lub nasadzeniami zieleni. 1.18 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 15% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.19 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, fundamentowe, wykonania podłoża i nawierzchni, montażowe, instalacyjne, hydrologiczne i związane z zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, pielęgnacją zieleni, jak i porządkowe, oraz obsługujące maszyny i urządzenia, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia do dnia 30 czerwca 2020r., liczonym od dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty dla całości zamówienia wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu oferty odpowiednio jako cenę za całość zamówienia wraz z wykazaniem podziału ceny obejmującej części za wykonanie robót budowlanych i część za wykonanie nasadzeń zieleni. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiORB. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1 12-miesięczny okres gwarancji na nasadzenia i zieleń wraz z pielęgnacją gwarancyjną, 5.2 co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na całość zamówienia (z wyłączeniem zieleni), tj. na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a także urządzenia i elementy, czyli wykonane i dostarczone obiekty małej architektury wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.3 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, 5.4 Zapisy w dokumentacji projektowej dotyczące określonych w kartach katalogowych niektórych urządzeń lub ich elementów, a wymagające dłuższego okresu gwarancji są obowiązujące wyłącznie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń, które w ramach podstawowej gwarancji ich producentów zawarte są w ich standardowej ofercie (kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych i innych dokumentach lub oświadczeniach producenta). W przypadku gdy na określone urządzenia bądź ich elementy producent udziela standardowo dłuższej niż minimalnie bądź maksymalnie punktowany okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w formie cesji, uprawnień gwarancyjnych i warunków oraz obowiązków z nich wynikających, które zostały opisane w dostarczonych Zamawiającemu kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych itp. dokumentach lub oświadczeniach producenta. W takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji, jak i obowiązki związane z przestrzeganiem jej warunków, w tym konserwacją, po upływie okresu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, przechodzą na Zamawiającego, 5.5 Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę oraz konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich wymianę. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty powinien być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ

CPV: 45000000-7,45240000-1,34930000-5,45310000-3,45311000-0,45330000-9,45111291-4,45112720-8,45233200-1,77310000-6,45112710-5

Dokument nr: 554930-N-2019, 60/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków- sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-18, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 1.1 Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 1.2.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych (PLN), 1.2.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych (PLN). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1.3.1.1. osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz odbytą co najmniej 18-miesięczną praktykę na obiektach lub obszarach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 37c), oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu dwoma robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i obiektami małej architektury, w tym co najmniej jedna z wykazanych robót musiała być zrealizowana na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 2067 z późn. zm.), w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.2. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu dwoma robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu nawierzchni w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.3. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacji elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.4. osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia w specjalności branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.5. osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót ogrodniczych, posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności architekt krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie, a także posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe oraz posiadającą co najmniej 9-miesiączną praktykę w pracach konserwatorskich lub restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami lub innego rodzaju zielenią wpisaną do rejestru zabytków, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 37b), oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma pracami w zakresie tworzenia lub rewitalizacji elementów i obiektów zieleni zlokalizowanych w parkach, ogrodach lub innych terenach zieleni lub terenach sportowych lub terenach rekreacyjnych, obejmujących każda z nich w szczególności wykonanie nasadzeń roślinności i trawników, w tym co najmniej jedna z wykazanych robót musiała być zrealizowana na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 2067 z późn. zm.), w zakresie odpowiadającym posiadanemu wykształceniu, 1.3.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował: 1.3.2.1 dwie roboty budowlane w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu obiektów lub elementów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami zieleni, o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł. brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100), oraz 1.3.2.2 dwie roboty budowlane w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu obiektów i urządzeń hydrologicznych o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ. Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby Wykonawca wykazał spełnienie wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu łącznie dwóch lub trzech robotach w przypadku, gdy wykazana dwie lub trzy roboty łącznie spełniały opis warunku w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy PZP oraz w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1 wraz z ofertą: 1.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik A do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 1.1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące wykazanych podwykonawców. 1.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1.2.1.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 1.2.1.2 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 1.2.1.3 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku A do Formularza oferty), 1.2.1.4 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku A do Formularza oferty), 1.2.1.5 foldery lub karty katalogowe lub oświadczenia producenta urządzeń i elementów małej architektury takich jak: ławka parkowa, ławka łukowa na centralnej nodze, kosz parkowy, tablica informacyjna- typ A, tablica informacyjna-typ B, wraz z kolorowymi zdjęciami lub rysunkami potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia w odniesieniu do typowych (produkowanych seryjnie) urządzeń i elementów małej architektury spełnia wymagania opisane w SIWZ, 1.2.1.6 certyfikaty lub atesty lub świadectwa itp. dopuszczające do obrotu oferowany przedmiot zamówienia w odniesieniu do całości zamówienia, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty te zostały złożone najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty z załącznikami, 2) dowód wniesienia wadium, 3) pełnomocnictwo (o ile dotyczy)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
gwarancja na całość zamówienia (z wyłączeniem zieleni) 30,00
rękojmia na całość zamówienia 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii