Przetarg: Klej odlewniczy do rdzeni

Przedmiot:

Klej odlewniczy do rdzeni

Data zamieszczenia: 2019-06-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krakodlew S.A
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
powiat: Kraków
668 178 390
zamowienia@krakodlew.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187647
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2/27/2019 Koszty materiałów do przeprowadzenia badań skali przemysłowej w zakresie technologii formy i metalu - klej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Koszty materiałów do przeprowadzenia badań skali przemysłowej w zakresie technologii formy i metalu - klej
Cel zamówienia
Koszty materiałów do przeprowadzenia badań skali przemysłowej w zakresie technologii formy i metalu - klej w ramach realizacji projektu ,,Opracowanie innowacyjnej technologii odlewania w układzie pionowym wielkogabarytowych masywnych płyt z wysokojakościowego żeliwa modyfikowanego, przy wykorzystaniu sterowania procesem krystalizacji i stygnięcia odlewu" o numerze: RPMP.01.02.01-12-0055/18
Przedmiot zamówienia
Klej odlewniczy do rdzeni w ilości 112 kg

CPV: 24957100-8

Dokument nr: 1187647, ZO/KO/1.2.1/27/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 04-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być przesłana w wybranej formie:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@krakodlew.pl
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Krakodlew S.A. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków
- złożona osobiście w siedzibie Spółki

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie do 31.12.2019 r. , zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, po wcześniejszej informacji telefonicznej lub e-mailowej.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru.
2. Termin ważności oferty wynosi minimum 90 dni.
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN lub w EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obejmującą wszystkie koszty realizacji.
4. Cena określona w ofercie powinna obejmować koszt transportu do siedziby Zamawiającego -Krakodlew S.A. ul. Ujastek 1; 30-969 Kraków.
5. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
8. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentami:
- w przypadku gdy wygrają więcej niż dwie oferty z taką samą ilością punktów,
- z wygranym wykonawcą, pod warunkiem, że w wyniku negocjacji warunki oferty nie ulegną pogorszeniu na niekorzyść Zamawiającego.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą oraz czytelną techniką.
11. Oferta oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy zgodnie
z przepisami prawa.
12. Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień lub uzupełnień
13. Do oferty muszą być dołączone wszystkie załączniki określone w niniejszym zapytaniu. W przypadku gdy, którykolwiek załącznik nie dotyczy Wykonawcy, należy go podpisać zgodnie z reprezentacją firmy z adnotacją ,,NIE DOTYCZY"
14. Wszelkie pisma, sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
15. Cena oferty może być wyrażona w złotych polskich lub w EUR. Cena wyrażona w EUR zostanie przeliczona na PLN po kursie średnim NBP z dnia, w którym upływa termin składania ofert.
16. Wysokość wynagrodzenia netto należnego wykonawcy powiększana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
17. Płatności będą dokonywane w walucie, w której wyrażona była cena oferty.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
19. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego.
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
22. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub nie będzie mógł zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z Wykonawcą którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.
Warunki zmiany umowy
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia, za wyjątkiem zmian nieistotnych. Zmiany te mogą nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania np. trudności technicznych, które pojawiły się w trakcie realizacji zamówienia. Mogą one dotyczyć min. zmiany terminu realizacji zamówienia, modyfikacji harmonogramu prac, zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zwiększonego zakresu prac.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz ofertowy
Zestawienie cen jednostkowych
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie to wyceny uzupełniającego zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy dokonywaniu wyboru oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i jego wagami:
Maksymalna ilość punktów jaką można osiągnąć: 100
Kryterium:
Cena (Kc) 80%
Termin płatności (Kp) 20%
Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą oferentom zgodnie z tabelą poniżej:
Kryterium - Cena (Kc)
Liczba punktów, które można zdobyć za kryterium: 80
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Kc=(Cmin/Cbad)×Pmax
Gdzie:
Cmin - cena netto minimalna,
Cbad - cena netto oferty badanej,
Pmax- maksymalna ilość punktów, które można zdobyć za kryterium
Kryterium - Termin płatności (Kp)
Liczba punktów, które można zdobyć za kryterium: 20
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Kp=(Tbad/Tmax) ×Pmax
Gdzie:
Tbad - termin płatności faktur wyrażony w dniach w ofercie badanej,
Tmax - maksymalny termin płatności faktur wyrażony w dniach w złożonych ofertach,
Pmax - maksymalna ilość punktów, które można zdobyć za kryterium
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów.
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zostanie upubliczniona poprzez wysłanie informacji do każdego oferenta oraz zostanie umieszczona na stronach internetowych, na których zostało ono upublicznione.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KRAKODLEW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Ujastek Mogilski 1
30-969 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
(12)3787601
Fax
(12) 3787699
NIP
6781010225
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnej technologii odlewania w układzie pionowym wielkogabarytowych masywnych płyt z wysokojakościowego żeliwa modyfikowanego, przy wykorzystaniu sterowania procesem krystalizacji i stygnięcia odlewu.
Numer projektu
RPMP.01.02.01-12-0055/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Radosław Hajdas
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
668 178 390

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii