Przetarg: Przegląd okresowy stacja uzdatniania wody

Przedmiot:

Przegląd okresowy stacja uzdatniania wody

Data zamieszczenia: 2019-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel.: 261 417 220, 261 417 222 , fax: 261 416 117, 261 416 110
zbigniew.gadzikowski@10wsk.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd okresowy stacja uzdatniania wody.
2. Przedmiotem zamówienia jest: przegląd okresowy:
- STACJA UZDATNIANIA WODY RO DIA I LCC 900 - 1 szt. SN: 3000000002
3. Opis przedmiotu zamówienia:(lub w odrębnym załączniku do Formularza oferty) przegląd okresowy STACJI UZDATNIANIA WODY RO DIA I LCC 900 zgodnie z zaleceniami producenta.

Dokument nr: 501/WZMed/19.

Składanie ofert:
7. Forma złożenia oferty:
Ofertę (wypełniony ,,Formularz oferty - część B" wraz z wymaganymi załącznikami
gdy dotyczą) należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2019r. do godz. 10:00 w formie:

c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: (*) zbigniew.gadzikowski@10wsk.mil.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 14 dni od złożenia zamówienia.

Wymagania:
5. Płatność w terminie min. 30 dni
6. Kryteria i zasady oceny ofert
Cena 100%.
(np. cena, okres gwarancji, świadczenie serwisu pogwarancyjnego, itp.)
Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).
8. Do oferty należy dołączyć: oświadczenie producenta uprawniające do wykonania napraw i przeglądów okresowych przez wykonawcę lub aktualny certyfikat szkolenia pracowników w zakresie obejmującym ofertę albo dokument potwierdzający autoryzację producenta.
9. Informacje dodatkowe:
a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane
do Wykonawcy z najkorzystniejsza ofertą ;

c) niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy/ zlecenia .

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;

Uwagi:
10. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego " laboratoryjnych" - znak, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448, Faks: 261 416 110, e-mail: szpital@10wsk.mil.pl
c) inspektorem ochrony danych osobowych w 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest p. Marek Powała kontakt: marek.powala@10wsk.mil.pl
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii