Przetarg: Wymiana stolarki drzwiowej

Przedmiot:

Wymiana stolarki drzwiowej

Data zamieszczenia: 2019-06-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radecznica
ul. B. Prusa 21
22-463 Radecznica
powiat: zamojski
tel: 846818059 fax 846818041
sekretariat@gminaradecznica.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Radecznica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wymiana stolarki drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnystok.
2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianych drzwi wejśc iowych na drzwi z aluminium.
3. Szczegółowy zakres robót:
1) Demontaż drzwi drewnianych z ościeżnicą:
- 1,05 m x 2,05 m szt. 1 1,56 iri x 2,05 m szt. I
- 1,02 m x 2,27 m szt. 1
- 2,40 m x 2,72 m szt. 1
2) Dostaw i montaż drzwi zewnętrznych ocieplonych z aluminium, pełne, szerokość jednego skrzydła co najmniej 0,90 rn. w świetle otwarcia, wyposażone w zamek rolkowy, obustronny pochwyt, oraz zamek na klucz, kolor obustronny brąz,
- 1,05 m x 2,05 m szt.l
- 1,56 rn x 2,05 m szt. 1 (dwuskrzydłowe), -1,02 m x 2,27 m szt.
-2,40 m x 2,72 m szt. 1 (dwuskrzydłowe, ponadto w górnej części naświetle wys. ok 30 cm). 3) Tynk ościeży wraz ze szpachlowaniem po stronie wewnętrznej i zewnętrznej oraz dwukrotnym malowaniem farbami elewacyjnymi.

Dokument nr: ZP.-271.8.2019

Otwarcie ofert: 12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz, 12:15.

Składanie ofert:
11. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy (np. przystawiona pieczęć) oraz opisaną Oferta ,,Wymiana drzwi w świetlicy w Czarnyrnstoku" do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy - pokój nr. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Miejsce i termin realizacji:
6. Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do dnia 30.08.2019 r. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.

Wymagania:
4. Oferowane materiały muszą spełniać wymagania dopuszczające do stosowania w budownictwie,
co Wykonawca potwierdzi przedkładając do odbioru końcowego robót atesty, aprobaty, deklaracje zgodności.
5. Wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat liczony od dnia sporządzenia protokołu końcowego
robót.
7. Wykonawca rnoże złożyć tylko jedną ofertę.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem.
3) Oferta winna być przygotowana wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
4) Oferta winna być podpisana przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy.
5) W formularzu ofertowym należy podać łączną cenę brutto całości zamówienia.
6) Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić oprócz wartości samych robót budowlano-montażowych również wszelkie inne koszty towarzyszące warunkujące wykonanie całości zamówienia jak np.:
- zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie robót,
- ewentualne inne roboty budowlane,
- uporządkowanie pomieszczeń i terenu po robotach,
- koszty udzielonej gwarancji,
- pokrycia roszczeń za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim,
9. Podane wymiary są mierzone w świetle otworu w ścianie, więc wymiary montażowe w zależności od stosowanej technologii producenta będą się różniły. W związku z tym przed
przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany clo dokonania własnych pomiarów.
10. Elementy robót niewycenione a wynikające wprost z dokumentacji niniejszego zamówienia Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.
13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
14. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie jedynego kryterium tj. ceny.
15. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
16. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
17. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie umieszczona, na stronie internetowej www.bip.gminaradecznica.pl oraz przesłana wykonawcom na wskazaną w ofercie pocztę elektroniczną.
18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
19. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie pisemna umowa z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie.
20. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z pozostałych ofert,
22. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, innych niż uzyskanych od osób upoważnionych przez Zamawiającego do udzielania wyjaśnień w sprawie zamówienia.
23. Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
24. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Kontakt:
21. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Jarosław Wachowicz Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica tel. 846826851, fax 846818041, e-mail radecznicaurzad@o2.pl w godz. 08.00 - 15.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii