Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jabłonna
ul. Majątek 22
23-114 Jabłonna
powiat: lubelski
tel. 815 610 577, faks 815 610 065
przetargi@jablonna.lubelskie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Jabłonna
Wadium: 10 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej nr 107159L w miejscowości Jabłonna - Majątek, Jabłonna Pierwsza, Piotrków Drugi- gmina Jabłonna
1.1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku 3 419, mb. W zakres robót wchodzi: I. Odcinek od km 0+020,00 do km 0+890,46 (wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków, realizowany będzie pod nadzorem konserwatorskim) 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych 2. Rozbiórki nawierzchni brukowej 3. Rozebranie istniejących przepustów pod jezdnią 4. Frezowanie nawierzchni asfaltowych 5. Rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów 6. Roboty ziemne związane z poszerzeniem jezdni oraz przebudową chodników i budową chodników 7. Wykonanie przepustu z rur PEHD ?600 na podbudowie z pospółki, gr warstwy 20 cm po zagęszczeniu 8. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 9. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu 10. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu 11. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (chodniki) o Rm=5,0MPa, gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu 12. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 13. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu), 14. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 5 cm (po uwałowaniu) 15. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubość 4 cm (po uwałowaniu), 16. Wykonanie nawierzchni brukowej bazaltowej z wykorzystaniem materiału z rozbiórki oraz z nowej kostki bazaltowej gr. 11 cm 17. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm 18. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szerokości 75 cm i grubości 15 cm (po zagęszczeniu) - pobocze obustronne 19. Regulacja istniejących wjazdów indywidualnych 20. Ustawienie krawężników betonowych 20x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 21. Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem 23. Humusowanie skarp z obsianiem. 24. Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego 25. Oznakowanie drogi zgodnie z załączoną stałą organizacją ruchu (aktualizacja organizacji w zakresie przejścia dla pieszych). 26. Wykonanie i oznakowanie przejścia dla pieszych (wraz z malowaniem grubowarstwowym) w km 0+073 27. Ustawienie barier ochronnych 28. Remont mostu: a) Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 10 cm b) Rozebranie podbudowy z kruszywa oraz z gruntu stabilizowanego, c) Rozebranie około 3 m3 elementów betonowych, d) Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, e) Wykonanie wykopów, f) Wykonanie warstwy odcinającej o gr. 10 cm po zagęszczeniu g) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po zagęszczeniu h) Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, gr. warstwy 16-20 cm po zagęszczeniu i) Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu j) Wykonanie warstwy wyrównawczej (od km 0+057,79 do km 0+225,09) z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) k) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 5 cm (po uwałowaniu) l) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) m) Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych i bitumicznych emulsją asfaltową n) Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm o) Wytyczenie mostu jednoprzęsłowego p) Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x30 cm na ławie betonowej q) Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór i ścian r) Wykonanie hydroizolacji z papy zgrzewalnej s) Naprawa ubytków betonu na gzymsach lub kapach żelbetowych zaprawami PCC o grubości warstwy do 3 cm t) Wykonanie renowacji całkowitej balustrad stalowych systemem R2, farbami epoksydowymi po całkowitym oczyszczeniu powierzchni balustrady u) Wykonanie nawierzchni mostu - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) v) Wykonanie nawierzchni mostu - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) w) Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grubości 6 mm 29. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Termin realizacji: 1) Odcinek od km 0+020 do km 0+237,17 (z wyłączeniem chodnika): do 30 dni od daty podpisania umowy, 2) Odcinek od km 0+237,17 do km 0+890,46 wraz z remontem mostu: do dnia 30.06.2020 r. II. Odcinek od km 2+333,75 do km 4+164,91 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych 2. Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15 cm 3. Ścinanie drzew o śr. 16-45 cm z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi - 14 szt. 4. Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm 5. Wykonanie nasypu uzyskanego z dokopu 6. Wykonanie koryta głębokości 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 7. Profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wraz z zagęszczeniem 8. Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych i bitumicznych emulsją asfaltową 9. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. warstwy 15 cm po uwałowaniu 10. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm po uwałowaniu 11. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu 12. Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm 13. wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 5 cm (po uwałowaniu) 14. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) 15. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szerokości 75 cm i grubości 15 cm (po zagęszczeniu) - pobocze obustronne 16. Regulacja istniejących wjazdów indywidualnych 17. Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych pełnowymiarowych płyt wielkowymiarowych gr. 12 cm 18. Plantowanie wraz z humusowaniem skarp warstwą gr. 5 cm i obsianiem trawą 19. Umocnienie skarp płytami ażurowymi o wym. 60x40x15 cm 20. Oznakowanie drogi zgodnie z załączoną stałą organizacją ruchu 21. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Termin realizacji: do 30.09.2020 r. III. Odcinek od km 4+164,91 do km 4+882,91 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych 2. Zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm 3. Wykonanie nasypu uzyskanego z dokopu 4. Wykonanie koryta głębokości 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 5. Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych i bitumicznych emulsją asfaltową 6. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. warstwy 15 cm po uwałowaniu 7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy 15 cm po uwałowaniu 8. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu 9. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, grubość 5 cm (po uwałowaniu) 10. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, grubość 4 cm (po uwałowaniu) 11. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szerokości 75 cm i grubości 15 cm (po zagęszczeniu) - pobocze obustronne 12. Regulacja istniejących wjazdów indywidualnych 13. Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych pełnowymiarowych płyt wielkowymiarowych gr. 12 cm 14. Plantowanie wraz z humusowaniem skarp warstwą gr. 5 cm i obsianiem trawą 15. Umocnienie skarp płytami ażurowymi o wym. 60x40x15 cm 16. Oznakowanie drogi zgodnie z załączoną stałą organizacją ruchu 17. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Termin realizacji: do 13 miesięcy od daty podpisania umowy. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

CPV: 45000000-0,45111000-8,45233000-9,45112000-5

Dokument nr: 607679-N-2019, ZP.271.21.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-23, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 13 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie, lub przebudowie drogi o łącznej wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (z podatkiem VAT) - jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on opublikowany. b) dysponowanie następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) oraz odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który w ciągu ostatnich 5 lat kierował minimum jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.). W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.) uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej zastosowanie będzie również miała ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy odstępuje od żądania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: Razem z ofertą: 5.4.1 Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ - na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. 5.4.2 a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ. 1.4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.4.1 lub dokumentów, o których mowa w sekcji 5.4.2 lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii