Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zasobu Komunalnego - Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
ul. św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 3328118, Faks: +48 3328123
zp@zzk.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 2 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków położonych przy ulicy Stefana Żeromskiego 73, 78 i 83A we Wrocławiu.

Numer referencyjny: ZZK - NZ/290/3400/174/19
II.1.2)Główny kod CPV
71240000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remont i przebudowę danego budynku w zakresie szczegółowo opisanym w wytycznych do opracowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych budynków - załącznik nr 9 do SIWZ,

2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznych decyzji Wydziału Architektury

I Budownictwa Urzędu Miasta o pozwoleniu na budowę dla poszczególnych budynków / uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych,

3) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowana i przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla każdego budynku winna zawierać co najmniej:

1) inwentaryzację budowlaną,

2) audyt efektywności energetycznej,

3) projekt budowlany wielobranżowy,

4) projekty wykonawcze wielobranżowe,

5) przedmiary robót,

6) kosztorysy inwestorskie,

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

8) decyzję ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z zaświadczeniem z Wydziału Architektury i Budownictwa UM Wrocławia o ostateczności decyzji pozwolenia na budowę / zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych.

KRYTERIUM WAGA (ZNACZENIE PROCENTOWE KRYTERIUM)

1. Cena oferty 60 %

2. Doświadczenie zawodowe kierownika projektu(głównego projektanta) 35 %

3. Kryterium społeczne 5 %

Oferta musi być zabezpieczona WADIUM w wysokości: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 331 326.45 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Mała ilość znaków nie pozwala na umieszczenie opisu w tym miejscu. Opis szczegółowy terminu realizacji zamówienia zawarty w pkt VI.3) Ogłoszenia i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71240000

Dokument nr: 479023-2019, ZZK - NZ/290/3400/174/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Grabiszyńskiej 257, pokój nr 102, piętro I.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zzk.wroc.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Zarząd Zasobu Komunalnego - Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
ul. św. Elżbiety 3
Wrocław
50-111
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Morawiec
Tel.: +48 3328118
E-mail: zp@zzk.wroc.pl
Faks: +48 3328123
Kod NUTS: PL514

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii