Przetarg: Utrzymanie dróg leśnych

Przedmiot:

Utrzymanie dróg leśnych

Data zamieszczenia: 2019-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
ul. Leśna 7
44-160 Rudziniec
powiat: gliwicki
tel. 32 300 81 50, faks 32 300 81 60
e.wolny@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudziniec
Wadium: 4000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Rudziniec w roku 2019
Zamówienie obejmuje dostawę kruszywa w miejsca wskazane przez Zamawiającego w celu konserwacji dróg leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec : Leśnictwo Trachy: - Droga G941306L- remont w śladzie kolein, - Droga G941306L - remont skrzyżowania, Leśnictwo Płużnica - Droga G150114L - remont w śladzie kolein, - Droga G150114L - zjazdy obustronne Leśnictwo Świbie: - Droga P02L - remont w śladzie kół i punktowe uzupełnienie, - Droga P03L - remont w śladzie kolein, Leśnictwo Nogowczyce: - Droga P27L 1/270000/2-4 ,,Szkolna" - uzupełnienie ubytków nawierzchni - Droga G250709L 1/250709/2 - remont skrzyżowania, - Droga G240707L 1/240707/1 - remont w śladzie kolein, - Droga G000704 1/000704/1 - remont skrzyżowania i dojazdu, Leśnictwo Ciochowice: -Droga G000414L - remont w śladzie kolein - Droga G450415L - remont w śladzie kolein Leśnictwo Proboszczowice: - Droga P17L - remont w śladzie kolein, - Droga ,,Na Kotulskie Doły" - remont w śladzie kolein, Leśnictwo Centawa: - Droga P09L - remont w śladzie kolein. Zamówienie obejmuje: - Roboty przygotowawcze, ? Mechaniczne profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem), ? Ułożenie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0/31,5 i 31,5/63,00 w śladzie kolein lub na poszerzeniach, ? Wykonanie robót wykończeniowych polegających na usypaniu poboczy z gruntu rodzimego pozostałego po profilowaniu Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają: ? dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SIWZ, ? specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik Nr 9 do SIWZ, ? przedmiary robót - załącznik Nr 10 do SIWZ - pomocniczo

CPV: 45233142-6,45233220-7,45111200-0

Dokument nr: 608851-N-2019, SA.270.10.2019.SD

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_rudziniec/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście w Sekretariacie Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firm świadczących usługi kurierskie. Wyłącznie w formie pisemnej.
Adres:
PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec ul. Leśna 7 44 -160 Rudziniec,

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 12:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł; Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: ? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia o wartości nie niższej niż na kwotę 150 000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde, polegające na budowie/remoncie/przebudowie dróg. ? dysponuje lub będzie dysponował min 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. ? Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 osobami wykonującymi czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. pracownicy fizyczni. ? dysponuje lub będzie dysponował sprzętem mechanicznym, gwarantującym właściwe wykonanie prac, to jest: 1) rozściełaczem do mieszanek z kruszywa - 1 sztuka, 2) koparką (koparko-ładowarką) - 1 sztuka, 3) walcem drogowym stalowym(wibracyjnym) min 13 t. - 1 sztuka, 4) środkiem transportowym (5-25 ton)-1 sztuka. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wykaz stanowi załącznik Nr 11 do SIWZ; ? wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobam tj.: jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom Państw Europejskiego Obszaru gospodarczego oraz Konfederacki Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz 3 pracownikami fizycznymi wykaz stanowi załącznik Nr 12 do SIWZ; 2) wykazu sprzętu skierowanego przez Wykonawcę do wykonania zamówienia publicznego, wykaz stanowi załącznik nr 13 do SIWZ 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 14 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty) 60,00
Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii