Przetarg: Zakup partiami mieszanki do stabilizacji gruntu

Przedmiot:

Zakup partiami mieszanki do stabilizacji gruntu

Data zamieszczenia: 2019-10-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. centr. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05
wik@wik.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: 2.300,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zadania:
,,Dostawa mieszanki do stabilizacji gruntu
dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2021".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup partiami mieszanki do stabilizacji gruntu od 0 do 31,5 mm w ilości ok. 4800 ton potrzebnej do wypełniania miejsc po awariach wodno-kanalizacyjnych w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
Koszty transportu zamówionej partii mieszanki do stabilizacji gruntu ponosi Zamawiający.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości dostarczonej mieszanki do stabilizacji gruntu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kupna - w zależności od aktualnych potrzeb - większej lub mniejszej ilości mieszanki do stabilizacji gruntu po cenie jednostkowej ustalonej w wyniku przetargu.

Dokument nr: TT-15.1-77/19

Otwarcie ofert: 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w dniu 22.10.2019r. o godz. 1000 - Sala posiedzeń na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym.
4. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XIV.7. specyfikacji zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie - Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym - nie później niż do godz. 0930 w dniu 22.10.2019r.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin realizacji:
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2021r.
2. Wymagany termin odbioru zamówionej partii mieszanki: do 2 dni licząc od daty udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Wymagania:
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
1. Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawrze maksymalnie dwie umowy ramowe na wykonanie przedmiotowego zadania. Celem zawarcia umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących przedmiotu zamówienia. Po zawarciu umowy ramowej Zamawiający może udzielić zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, w trybie zamówienia z wolnej ręki".
III. PODSTAWA PRAWNA
1. ,,Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów", zwany dalej w treści specyfikacji - ,,Regulaminem udzielania zamówień".
2. Z treścią ,,Regulaminu udzielania zamówień" można zapoznać się na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze ,,Przetargi".
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki:
a) Pisemna, pod rygorem nieważności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z punktem XV.7 niniejszego zapytania i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
3. Wykonawca składający ofertę:
a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
b) musi spełniać warunki zawarte w rozdziale IV ust. 5.1 ,,Regulaminu udzielania zamówień",
c) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IV ust. 5.4. ,,Regulaminu udzielania zamówień",
X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone następujące
oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z ust. 5.1 ,,Regulaminu udzielania zamówień" - wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 2,
b) odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.
3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymienione
dokumenty (dokumenty wymienione w pkt. 1 a,b) musi złożyć każdy podmiot ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub faxem (nr faksu (074) 832-37-05) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00. Informacje przekazywane faxem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
2) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 2.300,00 zł. (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100) najpóźniej do dnia 22.10.2019 r. do godz. 9:30.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w ust. 9.10. ,,Regulaminu" tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Dzierżoniowie, nr konta:
52 1090 2301 0000 0005 9000 0079.
3. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu w żądanym terminie będzie data wpływu środków na konto Zamawiającego. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu w żądanym terminie będzie data złożenia oferty.
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik
Nr 1 do S.I.W.Z., w języku polskim oraz w walucie PLN.
3. Oferta musi zawierać cenę jednostkową bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto) za dostawę 1 tony mieszanki do stabilizacji gruntu, łączną wartość zamówienia oraz ilość kilometrów, jaką Zamawiający musi przebyć od bramy siedziby WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie do miejsca odbioru przedmiotowej mieszanki, wskazanej przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania ilości kilometrów podanej przez Wykonawcę. Dziesiętne części kilometra do 0,4 należy zaokrąglić w dół, natomiast 0,5 i powyżej 0,5 do góry.
4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane S.I.W.Z.
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez inne osoby do oferty musi być dołączone upoważnienie osoby(ób) uprawnionej(ych ).
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco:
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów.
Oferta przetargowa - ,,Dostawa mieszanki do stabilizacji gruntu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2021". Nie otwierać przed dniem 22.10.2019r. godz. 1000.
8. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
a) Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,ZMIANA NR ....".
b) Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,WYCOFANIE".
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe.
6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamówień" poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia musi wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod rygorem odrzucenia oferty.
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do jego wykonania tj. podatek VAT, zysk, itp.
2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie Wykonawca stosuje.
3. Cena mieszanki do stabilizacji gruntu nie będzie podlegać zmianom przez czasookres zawarcia umowy.
4. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
5. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium:
o Cena - 70 %
o Odległość - 30 %
KRYTERIUM - cena:

Strona 5 z 13
Łączna wartość zamówienia oferty najniższej (w zł brutto)
Cena = -------------------------------------------------------------------------------- x 100 x waga 70%
Łączna wartość zamówienia oferty badanej (w zł brutto)
KRYTERIUM - odległość:
Najmniejsza ilość kilometrów spośród złożonych ofert
Odległość = -------------------------------------------------------------------------- x 100 x waga 30%
Ilość kilometrów podana w badanej ofercie
Ilość kilometrów - należy przez to rozumieć ilość kilometrów, które Zamawiający musi przebyć od bramy siedziby WiK sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A do miejsca odbioru mieszanki do stabilizacji gruntu, wskazanej przez Wykonawcę. Ilość kilometrów należy podać w formularzu ofertowym. Odległość powinna być podana wyłącznie w kilometrach (ilość kilometrów licząc wyłącznie po trasie dróg publicznych). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości kilometrów podanej przez Wykonawcę. Dziesiętne części kilometra do 0,4 należy zaokrąglić w dół, natomiast 0,5 i powyżej 0,5 do góry.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.
5. Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Ofert odrzuconych lub uznanych za nieważne nie ocenia się.
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XX. WZÓR UMOWY
Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało udostępnione na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści w toku postępowania umieszczane będą na podanej stronie internetowej.
2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają ponadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców.
5. W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na podstawie decyzji Kierownika Zamawiającego, bez podania przyczyn.

Uwagi:
XXI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony danych osobowych zwanym dalej ,,RODO", Spółka WiK informuję, że:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A;
? Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się: tel. 74 832-20-69; adres e-mail: iod@wik.dzierzoniow.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ,,Dostawa mieszanki do stabilizacji gruntu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2021".
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko osoby lub podmioty, które zostały wyznaczone przez Spółkę do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń,
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, dotyczących bezpośrednio Pani/Pana jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

Strona 6 z 13
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą ze strony Zamawiającego, upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień jest Marta Cichańska-Duda - Inspektor ds. Technicznych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1400, tel. (074) 832-20-75.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii