Przetarg: Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. Przebudowa i...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. Przebudowa i remont budynku

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 717841174, Faks: +48 717840045
monika.komorowska@umed.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 45 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. "Przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Chemii Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. "Przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu", zgodnie z:

-- projektem budowlanym (załącznik nr 10 do SIWZ),

-- pozwoleniem na budowę - Decyzja Prezydenta Wrocławia, nr: 5837/2015 z dnia 30.10.2015r. (załącznik nr 9 do SIWZ),

-- projektami wielobranżowymi wykonawczymi (załącznik nr 11 do SIWZ),

-- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - (załącznik nr 12 do SIWZ).

Wykonanymi przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne UTEX Sp. z o.o.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 750 776.26 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45111100
45111200
45262500
45320000
45422000
45324000
45261300
45262400
45331100
45330000
45333000
45331000
45310000
45315700
45314300
45312310
45421152
45421146
45430000
45442100
45421153
45262100
42416100
45261210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. "Przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu", zgodnie z:

-- projektem budowlanym (załącznik nr 10 do SIWZ),

-- pozwoleniem na budowę - Decyzja Prezydenta Wrocławia, nr: 5837/2015 z dnia 30.10.2015r. (załącznik nr 9 do SIWZ),

-- projektami wielobranżowymi wykonawczymi (załącznik nr 11 do SIWZ),

-- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - (załącznik nr 12 do SIWZ).

Wykonanymi przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne UTEX Sp. z o.o.

Szczegółowy zakres prac:

-- Kompleksowa przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda,

-- Inwestycja przewiduje montaż przeszklonego szybu windowego przy elewacji południo-zachodniej budynku z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,

-- Projekt przewiduje wykonanie w ścianie zewnętrznej wejścia do windy na poziomie I piętra,

-- Na I piętrze, przy wyjściu z windy i wejściu do Sali wykładowej zaprojektowano WC dla osób niepełnosprawnych,

-- Zakres prac określają przedmiary będące załącznikiem nr 13 do SIWZ (przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia ceny ryczałtowej oferty) i Errata (zakres prac nieujęty w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach, a konieczny do wykonania) stanowiąca załącznik nr 14 do SIWZ,

-- Zakres prac zrealizowanych w pierwszym etapie przedstawia załącznik nr 15 do SIWZ (elementy nie będące przedmiotem zamówienia),

-- Wynagrodzeniem brutto, objęta będzie sporządzona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokumentacja powykonawcza spełniająca wymogi właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i obejmująca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robót. Wykonawca dostarczy tę dokumentację Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru,

-- Wykonawca przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

-- Miejsce realizacji robót: ul. Tytusa Chałubińskiego 4 we Wrocławiu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 500 517.51 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000

Dokument nr: 484978-2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, w pokoju nr 3A 110.1 za pośrednictwem Platformy pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net poprzez ich odszyfrowanie przez Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umed.wroc.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu, Polska

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
PL8960005779
Wybrzeże L. Pasteura 1
Wrocław
50-367
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Komorowska
Tel.: +48 717841174
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Faks: +48 717840045
Kod NUTS: PL514

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii